Jan Werner
MATEMATIKA VORTARO
ESPERANTA-ĈEĤA-GERMANA
Brno 1990
 
Konsulte partoprenis: D-ro Martin Schüller
Karel Kraft
D-ro Jan Hejcman
 
 
© Ing. Jan Werner, 1990

A N T A Ŭ P A R O L O

Celo de la vortaro

Matematiko, precipe la aplikata, rilatas al tre multaj fakoj. Ĉar estas dezirata disvolvo de la fakaj aplikoj de Esperanto, fariĝas alireblo al matematika terminaro en Esperanto nepre necesa. Tiu ĉi vortaro estas destinita precipe al la ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistaj fakuloj. Ĝi estas servonta al ili ĉe kompilado de fakaj tekstoj kaj ankaŭ ĉe ties legado. La germana lingvo enestas unue pro vastigo de influradiuso de la verko eksterlanden kaj due por iom pliigi vendeblon de la eldonaĵo kaj reakiro de la eldonkostoj.

Krom la supraj diritaĵoj ni celas ankaŭ la plej aktualan aferon: stabiligon de matematika terminaro en Esperanto. Kompreneble, kie1 individuo mi povas al tio nur strebi, nepre ne devigi.

La nuna stato

En la negranda komunumo de esperantistoj estas faka libro, ankaŭ faka vortaro, rara fenomeno. Neinformito povus prave opinii, ke tiu stato, malgraŭ sia principa negativeco, estas ideala per reciprokaj kontaktoj de areto da samfakuloj, kiuj pro diversaj motivoj volas terminologie agi sur la faka kampo. Estas ja relative facile interkonsenti, se la nombro de agantoj ne estas enorma. Ĉu tia logiko estas ĝuste bazita?

Objektive eblas supozi jese, sed post konatiĝo kun la stato de la matematika terminaro observanto devas mire konstati, ke esperantistaj matematikistoj ne scias kunordigi sian agadon. Ili plene eluzas liberon, kiun donas al ili la lingva movado, tiu permesas kiun ajn publikan eksperimentadon. La koneksen fakan stilon karakterizas do disharmonio pro strikta subjektiveco de multaj agantoj.

Oni argumentas, ke nocioj ne estas fiksaj, ke ili eterne ŝanĝiĝas. Pro tio ĉiu terminsistemo estu malferma, evolupreta. Oni montras al V. V. Nalimov, kiu en "In the Labytinths of Language: A Mathematician's Journey" piskribas malfacilaĵojn en konstruo de scienca terminaro. Li pledas por prefera eksplikado, ne strikta difinado de terminoj. Ĉiu nocio estas ligita al koncerna semantika kampo, kiu evoluis longtempe. La difinado nepre konfliktus kun la kampo. Terminoj en scienco devas servi ne nur al esprimado de frue evoluintaj nocioj, sed ankaŭ por fornulado de la estontaj. V.V. Nalimov pravas en tio, ke terminologia agado estas malfacila kaj respondeca, ke ĉiu konkludo devas esti farata eksterordinare zorgeme. Li pravas, ke terminsistemoj devas esti apertaj por estonta evoluo. Sed laŭ spertoj de terminologoj kaj ankaŭ laŭ la atesto de la nuna stato de matematika terminaro en Esperanto, ne estas defendebla tendenco ne difini nociojn. Estas necese konscii, ke ekspliki fakte estas konvencii pri difino aŭ direkti al tia konvencio. Segmentado de semantika kampo de nocioj estas nenio alia ol prepari kondiĉojn por interkompreniĝo. Kompreneble, la proceso daŭros tiom longe, kiom daŭros la homa civilizo.

Utila grado de natureco

Helpe de kelkaj citaĵoj kaj ekzemploj mi volas koncize montri, ke estas inde agnoski pozitivan rolon de racia natureco en faka terminaro, ne sinkante al pura naturalismo.

Sovetia lingvisto V.V. Akulenko asertas, ke en la proceso de estonta lingvoevoluo vastiĝos internacia aspekto de lingvoj, ĝi ĉiam pli intense ligiĝos kun etnaj specifaĵoj.

Similasence V. Hník kaj J. Kavka en Scienca revuo 1/1983 deklaras:..ŝajnas, ke granda plimulto de la sciencistoj, aplikantaj Esperanton, inklinas al la pli oportuna kaj samtempe pli natura vojo, nome transprenadi la jam pretajn terminojn el internacia vorttrezoro. La sendube malpli facila vojo estus maksimume ekspluati la ĝisnunan afiksaron de Esperanto kaj enkondukadi novan "laŭbezone". Sed la malfacileco ne konsistas sole el la kreado de novaj terminoj, sed el la troa diverĝeco disde formoj internacie agnoskitaj. Terminologio "fremda al la scienca mondo" certe ne subtenus universalan agnoskon de Esperanto fare de la sciencistoj.

Ĝuste pro la diritaj motivoj mi ne estas entuziasma por cisojdo, deltojdo k.s., por kunrekta kaj kunebena, por cirkleno kaj sfereno k.a. En la kazo de cirkleno mi preferas direktiĝi laŭ la angla "disc" kaj la franca "disque" kaj por cirkloregiono, konforme al la propono de C. O. Kiselman, uzadi la vorton "disko", kiu en geometrio ne estas okupita. Sferon mi komprenas, konforme al la EK-vortaro, nur kiel surfacon (En: sphere, spherical surface; De: Kugelfläche; Fr: sphère, surface sphérique; Ru: sfera; Cs = kulová plocha); dum por la sfersolido mi elektis komunuzan esprimon "globo" (En: ball, solid sphere, full sphere; De: Kugel; Fr: boule, sphère massive; Ru: ŝar, polnaja sfera; Cs: koule).

Diskuto pri sĥemismo kaj naturalismo ne estas necesa, se ni akceptas la principon de W. A. Verloren van Themat: natureco kaj kombineblo de senŝanĝaj morfemoj (Scienca revuo 3/1978).

Propraj nomoj

Kiel nepermeseblan mi vidas la rektan ŝanĝadon de skribformo ĉe propraj nomoj origine skribataj per la latina alfabeto, se ili staras plene aparte aŭ en termina vortgrupo, ekz. "surfaco de Riemann". "Surfaco de Riman" kaj "kondiĉo de Lipŝic" en la EK-vortaro estas evitinda kripligo de la personaj nomoj. En kumetaĵoj estas la situaco alia, tie ne aperas personaj nomoj reprezente, ili rolas nur kiel specifaj indicoj de origino pro distinga kialo. Neasimilita formo tie estas ankaŭ allasebla, sed en ofte frekventataj terminoj estas oportune la propran nomon asimili. Motiviteco de termino kun asimilita propra nomo estas komence ĉiam klara, sed iom post iom ĝi povas perdi sian ligon al la persono, kiu staris ĉe la komenco de koncerna speca nocio.

Tio, kion mi diris pri la kunmetitaj vortoj, plimalpli validas ankaŭ pri epitetaj formoj adjektivaj, ekz. Furiera bildigo, Gaŭsa ebeno.

Pro la ĝisnuna nerutineco en 1a praktikado de propraj nomoj en matematikaj terminoj mi en la vortaron envicigis nur nemultajn ĉi tiajn nomojn.

Fontoj

La vortaron konsistigas terminoj kaj duonterminoj ĉerpitaj el pluraj vortaroj kaj fakaj tekstoj, ekzemple el:

- C. M. Bean, Matematika terminaro, UEA 1954
- A. Broise, W. E. Klimek, V. N. Lebedev, J. Werner, Projekto de internacia matematika terminaro, PEA 1976
- R. Hilgers-Yashovardhan, EK-vortaro de matematikaj terminoj, Leuchtturm-Verlag 1980
- G. Cool, Proponaro de geometria terminaro gimnazinivela, KCE 1982
- C. O. Kiselman, Matematika terminaro Esperanto-angla-franca-sveda, Upsala Univ. 1985
- D. Deneva, Matematika terminaro Esperanta-bulgara-rusa, BEA 1985
- O. Reiersøl, Principoj por elekto de matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Esperanto, Univ. de Oslo 1985
- O. Reiersøl, Matematika kaj stokastika terminaro Esperanta, Univ. de Oslo 1987
- V. Lebedev, Esperanta-rusa matematika vortaro, parto de manuskripto; 1987-88

La fontoj estis ekspluatitaj malsamgrade, ĉar mi ne volis doni simplan superrigardon de ĉio ĝis nun proponita, sed doni koheran kaj evolukapablan strukturon sen evidentaj kontraŭdiroj, kvankam kun variantoj, sinonimoj espereble iom post iom eliminotaj.

Danko por kunlaboro

En la kelkjara prilaborado de la vortaro konsulte partoprenis d-ro Martin Schüler (GDR), kiu helpis aranĝi la germanan version,Karel Kraft (CS) paralele kun mi prikonsideradis la estiĝantan verkon kaj liveradis diversflankajn konsilojn kaj fine la rezulton de la laboro revizie legis d-ro Jan Hejcman (CS), kiu meritas precizigon de multaj terminoj. Al ĉiuj kunlaborintoj mi sincere dankas.

La vortaro estis malnete preta en 1988, la reviziado kaj la neta aranĝo daŭris ĝis la fino de la jaro 1989. En 1990 la konsiderata eldononto, Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Praha, pro financa kaŭzo ne povis la verkon eldoni, tial la eldonon realigas la aŭtoro mem.

Estas antaŭvideble, ke al la aŭtoro venos plej diversaj komentoj kaj proponoj. Kiu el la posedantoj de tiu ĉi vortaro deziras ekscii pri la voĉoj, skribu al la aŭtoro antaŭ fino de la jaro 1991 (la adreso lastpaĝe).

Brno, novembron 1990 Jan Werner

EKZEMPLOJ DE ALFABETA ORDIGO DE ARTIKOLOJ

Eo komenco
komo de bazo
-, decimala (= decimala komo)
kompakta
-, loke (= loke kompakta)
Cs analýza, vektorová
analyzátor
-, číslicový diferenciální
-, harmonický
De unendliches Produkt
unendlichterne Gerade
unendlich ferner Punkt
unendlich gross

EKSPLIKO DE MALLONGIGOJ KAJ SIGNOJ

evi. evitinda ternino
v. vidu
v.a. vidu ankaŭ
m vira genro
f ina genro
n neŭtra genro
mpl vira genro plurala
fpl ina genro plurala
npl neŭtra genro plurala
ß en la germana versio estas skribita per ss
(...) a) ekspliko de termino per sinonimo, referenco aŭ per ekzemplo
b) ekspliko de prononco
c) montro al alia samsignifa termino aŭ termin-propono, kiu estas arkaika aŭ neologisma
d) indiko de vorto aŭ vortoparto, kiu iam estas ellasata
, indiko de inversigo de vortordo pro alfabeta ordigo. Ekz. "absoluta adreso" estas skribita "adreso, absoluta"

Vortaro


1	abako - abak m (nomogramo); abakus m (kalkulilo) - Abakus m; Rechenbrett n; Nomogramm n, Rechentafel f
2 Abela (de Abel) - Abelův, abelovský - Abelsche, abelsche, Abel-
3 abeligo - abelizace f - Abelschmachen n
4 absciso - první souřadnice f, abscisa f, úsečka f - Abszisse f
5 absoluta - absolutní - absolut
6 absoluto - absolutní hodnota f - Absolutbetrag m
7 abstrakta - abstraktní - abstrakt
8 abstraktado - abstrakce f - Abstraktion f
9 abstrakti tr - abstrahovat - abstrahieren
10 absurda - absurdní - absurd
11 acikla - acyklický - azyklisch
12 adapti kurbon al punktoj - proložit křivku body - eine Kurve durch die Punkte legen
13 adekvata - adekvátní - adäquat
14 adiabata - adiabatický - adiabatisch
15 adicia - sčítací, aditivní - additiv
16 adiciato - sčítanec m; druhý sčítanec - Addend m, Summand m; additives Glied n, additiver Term m; zweiter Summand
17 adicieco - aditivita f - Additivität f
18 -, plena - úplná aditivita - Volladditivität
19 adicii tr - sčítat - addieren, hinzufügen
20 adiciilo - sčítanka f, sumátor m - Ziffernaddiereinrichtung f
21 adicio - sčítání n, sumace f - Aufsummieren n, Summierung f
22 adreso - adrasa f - Adresse f
23 -, absoluta - absolutní (přímá) adresa - absolute Adresse
24 -, relativa - relativní adresa - relative Adresse
25 -, simbola - symbolická adresa - symbolische Adresse
26 afina - afinní - affin
27 afin(ec)o - afinita f - Affinität f
28 -, ortangula - pravoúhlá afinita - senkrecht-affine Abbildung f
29 -, perspektiva - perspektivní (osová) afinita - perspektive Affinität
30 -, rotacia - otáčivá afinita - rotatorische Affinität
31 ago - akce f - Wirkung f, Operation f
32 ajgeno (de matrico, de lineara integrala ekvacio k.a.) - vlastní (charakteristická) hodnota f, charakteristický kořen m - Eigenwert m, charakteristischer Wert
33 ajgenvektoro - vlastní (charakteristický) vektor m - Eigenvektor m
34 ajna (v.a. arbitra) - libovolný - beliebig, willkürlich
35 akcelo - zrychlení n - Beschleunigung f
36 -, angola - úhlové urychlení - Winkelbeschleunigung
37 -, centripeta - dostředivé zrychlení - Zentripetalbechleunigung
38 -, tanĝa - tečné (tangenciální) zrychlení - Tangentialbeschleunigung
39 akceptebla - přijatelný - annehmbar
40 akiri tr (ekz. rezulton) - získat - erwerben, gewinnen
41 akorda - souhlasný - übereinstimmend
42 aksa - osový, axiální - axia1
43 aksiala v. aksa
44 aksiomiko - axiomatika f - Axiomatik f
45 aksiomo - axióm m, (zákon m) - Axiom n, (Gesetz n)
46 - de asocieco - asociativní zákon - Assoziativgesetz
47 -, de distributeco - distributivní zákon - Distributivgesetz
48 - de elekto - axióm výběru - Auswahlaxiom
49 - de identeco - axióm totožnosti - Identitätsaxiom
50 - de infinito - axióm nekonečna - Unendlichkeitspostulat n, Unendlichkeitsaxiom
51 - de komutiveco - komutativní zákon - Kommutationsgesetz
52 - de kontinueco - axióm spojitosti - Stetigkeitsaxiom
53 - de matematika indukto - axióm matematické indukce - Axiom der vollständigen Induktion
54 - de paraleleco - axióm rovnoběžnosti - Parellelenaxiom
55 akso - osa f - Achse f
56 - de abscisoj - x-ová osa, osa úseček - Abszissenachse, x-Achse
56a - de afin(ec)o - osa afinity - Affinitätsachse
57 - de koordinatoj z - z-ová osa, osa souřadnic z - Applikatenachse, z-Achse
58 - de ordinatoj - y-ová osa, osa pořadnic - Ordinatenachse, y-Achse
59 - de simetrio - osa souměrnosti - Symmetrieachse
60 -, egaltangenta v. radikala akso
61 -, fokusa (de koniko) - hlavní osa kuželosečky - Fokalachse
62 -, granda (de elipso) - hlavní osa - grosse Achse, Haptachse
63 -, koordinata - souřadnicová osa - Koordinatenachse
64 akso, malgranda (de elipso) - vedlejší osa f - kleine Achse f, Nebenachse
65 -, polusa - polární osa - Polarachse
66 -, radikala - chordála f - Potenzlinie f, Chordale f, Radikalachse
67 -, rotacia - osa otáčení - Drehachse, Rotationsachse
68 aksoido - axoid m - Axoide f
69 aksokruco - osový kříž n - Achsenkreuz n
70 aksonometrio - axonometrie f - Axonometrie f
71 aktuala - aktuální - aktuell
72 akumuli tr - akumulovat, hromadit - häufen
73 akumulpunkto - hromadný bod m - Häufungspunkt n
74 akuta - ostrý - spitz
75 akutangula - ostroúhlý - spitzwinklig, scharfwinklig
76 aleatora (samplado) - náhodný - zufällig
77 aleatoreco (ĉe samplado) - náhodnost f - Zufälligkeit f
78 alef-nulo - alef m nula - Aleph-Null n, Aleph n null
79 alefo - alef m - Aleph n
80 alfabeto - abeceda f - Alphabet n
81 algebra - algebraický - algebraisch
82 algebrigo - algebraizace f - Algebraisierung f
83 algebro - algebra f - Algebra f
84 -, abstrakta - abstraktní algebra - abstrakte Algebra
85 -, centrala - centrální algebra - zentrale (normale) Algebra
86 -, cilindra - cylindrická algebra - zylindrische Algebra
87 - de aroj - množinová algebra - Mengenalgebra
88 - de Banach (Banaĥa) - Banachova algebra - Banach-Algebra
89 - de Boole (Bulea) - Booleova algebra - Boolesche Algebra
90 - de logiko - algebra logiky - Algebra der Logik
91 - de matricoj - algebra matic - Matrizenalgebra
92 - de propozicioj - výroková algebra - Aussagenalgebra
93 - de spinoroj - spinorová algebra - Spinoralgebra
94 - de tensoroj - tenzorová algebra - Tensoralgebra
95 -, elementa - elementární algebra - Buchstabenrecbnen n, elementare Arithmetik f (Algebra)
96 -, grupa - grupová algebra - Gruppenalgebra
97 -, kardinala - kardinální algebra - Kardinalalgebra
98 -, lineara asocieca - lineární asociativní algebra - lineare assoziative Algebra
99 -, nilpotenta - nilpotentní algebra - nilpotente Algebra
100 -, operatora - operátorová algebra -- Operatoralgebra
101 -, simpla - jednoduchá algebra - zerfällte einfache Algebra (durch eine Erweiterung)
102 -, universala - univerzální algebra - universelle Algebra
103 -, vektora - vektorová algebra - Vektoralgebra
104 algoritma - algoritmický - algorithmisch
105 algoritmigo - algoritmizace f - Algorithmisierung f
106 algoritmo - algoritmus m - Algorithmus m
107 - da distribuo - distribuční algoritmus - Distributions algorithmus
108 - de lineara programado, simpleksa - simplexový algoritmus lineárního programování - Simplex-Algorithmus der linearen Programmierung
109 -, Eŭklida - Euklidův algoritmus - euklidischer Algorithmus
110 -, heŭristika - heuristický algoritmus - heuristischer Algorithmus
111 -, normala - normální algoritmus - Normalalgorithmus
112 aligita - adjungovaný - adjungiert
113 aligo - adjunkce f - Adjunktion f
114 alikvanto (evi.) v. nedivizoro
115 alikvota - poměrný, alikvotní - ohne Rest teilend, Teiler einer ganzen Zahl sein
116 alikvoto (evi.) v. divizoro
117 alterna - alternující - alternierend
118 altern(ad)o - altarnace f - Alternation f, Alternieren n
119 - de tensoro - alternace tenzoru - Tensoralternation
120 alternanto - alternant m - Alternante f
121 alternetiva - alternativní - alternativ
122 alternativo - alternativa f - Alternative f
123 alterni ntr - alternovat - wechseln
124 alto (dimensio; - de triangulo) - výška f - Höhe f
125 ambigueco - dvojznačnost f - Zweideutigkeit f
126 amplekso - rozsah m - l. Umfang m, 2. (de semi-invarianto) Extent m
127 - de samplo - rozsah výběru - Stichprobenumfang
128 amplitudo - amplituda f - Amplitude f
129 - de kompleksa nombro - amplituda komplexního čísla - Amplitude (Arkus m) einer komplexen Zahl
130 analit(ik)a (rilata nur al infinitezima kalkulo) - analytický - analytisch
131 analitiko - diferenciální a integrální počet m - Differential- und Integralrechnung f
132 analiza - analytický - analytisch
133 analiz(at)oro - analyzátor m - Analysator m
134 -, cifera (diĝita) diferenciala - číslicový diferenciální analyzátor - Digitalintegrieranlage f
135 -, harmona - harmonický analyzátor - harmonischer Analysator
136 analizi tr - analyzovat - analysieren
137 analizo - analýza f - Analysis f, Analyse f
138 - de funkcio - zkoumání n průběhu funkce - Kurvendiskussion f
139 - de kovarianco - analýza kovariance - Kovarianzanalyse
140 -, detala - podrobná analýza - eingehende (detaillierte) Analyse
141 -, Diofanta - diofantická analýza - diophantische Analysis
142 -, faktora - faktorová analýza - Faktor(en)analyse
143 -, funkcionala - funkcionální analýza - Funktionalanalysis
144 -, harmona - harminická analýza- harmonische Analyse
145 -, kombinatorika - kombinační analýza - kombinatorische Analysis
146 -, kvaliteca - kvalitativní analýza - qualitative Analyse
147 -, matematika - matematická analýza - Analysis
148 -, nombra - numerická analýza - numerische Analysis
149 -, probita - probitová analýza - Probitanalyse
150 -, sekvenca - sekvenční analýza - Sequentialanalyse
151 -, statistika - statistická analýza - statistische Analyse
152 -, varianca - analýza rozptylu - Varianzanalyse
153 -, vektora - vektorová analýza - Vektoranalysis
154 analoga - analogový - analog
155 analogia - analogický - analog(isch)
156 analogio - analogie f - Analogie f
157 analogo - analogon m - Analogon n
158 -, cifera - číslicový analogon - numerisches Analogon
159 anamorfozo - anamorfóza f - Verstreckung f, Verzerrung f, Anamorphose f
160 angulfidela - konformní, izogonální - winkeltreu, konform
160a angulilo - rýsovací úhelník m - Reisswinkel m, Zeichenwinkel, Winkel
161 angulkampo - úhlová oblast f, plocha f mezi rameny úhlu - Winkelbereich m
162 angulmezurilo - úhloměr m - Winkelmesser m, (simpla) Transporteur m
163 angulmezuro - úhlová míra f - Winkelmass n
164 -, grada - úhlová míra v stupních - Gradmass des Winkels
165 -, gradusa - úhlová míra v grádech - Neugradmass des Winkels, Winkelmessung f in Neugrad
166 -, radiana - úhlová míra v radiánech - Bogenmass
167 angulo - úhel m - Winkel m
168 -, akuta - ostrý úhel - spitzer Winkel
169 -, centra - středový úhel - Mittelpunktswinkel
170 -, cirkonferenca - obvodový úhel - Umfangswinkel, Peripheriewinkel
171 -, direkta - směrový úhel - Richtungswinkel
172 -, duedra - úhel klínu - Diederwinkel, Kantenwinkel
173 -, ekstera - vnější úhel - Aussenwinkel
174 -, interna - vnitřní úhel - Innenwinkel
175 -, komplementa - doplnkový úhel - Komplementwinkel
176 -, konkava - konkávní (dutý) úhel - konkaver Winkel
177 -, konveksa - konvexní (vypuklý) úhel - konvexer Winkel
178 -, obtuza - tupý úhel - stumpfer Winkel
179 -, orta - pravý úhel - rechter Winkel
180 -, plena - plný úhel - Vollwinkel
181 -, polusa - polární úhel - Polarwinkel
182 -, rilata - příslušný úhel - zugehöriger Winkel
183 -, samlatera - přilehlý úhel - anliegender Winkel
184 -, solida - prostorový úhel - Raumwinkel
185 -, streĉita - přímý úhel - gestreckter Winkel
186 -, superstreĉita v. transobtuza angulo
187 -, suplementa - výplňkový úhel - Supplementwinkel
188 -, transobtuza - konvexní (vypuklý) úhel - überstumpfer (konvexer) Winkel
189 -, vertica (ĉe konuso, simetria triangulo) - úhel při vrcholu (vrcholový) - Winkel an der Spitze, Öffnungswinkel
190 anguloj, alternaj - střídavé úhly - Wechselwinkel mpl
191 -, apudaj - vedlejší úhly - Nebemwinkel
192 -, respondaj - souhlasné úhly - entsprechende (korrespondierende) Winkel
193 -, verticaj - vrcholové úhly - Scheitelwinkel
194 angulrando v. latero (de angulo)
195 anizotropa - anizotropní - anisotrop
196 anomalio - anomálie f -Anomalie f
197 anstataŭigi (A per B) - nahradit - ersetzen
198 antaŭanto - předchůdce m - Vorgänger m
199 antaŭkompakta (aro, spaco) - prekompaktní - präkompakt
200 antaŭsigno, kontraŭa - opačné znaménko n, opačný znak m - entgegengesetstes Vorzeichen (Zeichen) n
201 antecedanto (de implico en logiko) - předpoklad m, premisa f, antecedant m - Antezedens m, Implikationsvorderglied n
202 antecedento (unua termo en rilatumo, proporcio) - prvý člen m, antecedent m - Vorderglied n, Antezedent m
203 anticip(ad)o - anticipace f - Vorwegnahme f
204 antievoluto - antievoluta f - Antevolute f, Antievolute f
205 antinomio - antinomie f - Antinomie f
206 antipoda - diametrálně protilehlý - antipodär
207 antisimetria - antisymetrický - antisymetrisch
208 antisimetrio - antisymetrie f - Antisymetrie f, Schiefsymetrie f
209 antitezo - antiteze f - Antithese f
210 aparta - oddělený; samostatný; jednotlivý; separovaný - abgeteilt; abgetrennt; selbatändig; einzeln; separiert
211 apartigi - separovat; odlučovat - separieren
212 apero (troviĝo) - výskyt m - Vorkommen n
213 aperta - otevřený - offen
214 aperto v. aperta aro
215 apika - strmý - steil
216 aplikado - aplikace f - Anwendung f, Ausführung f
217 -, progresiva - postupná aplikace - Nacheinanderausführung, Hintereinanderanwendung
218 aplikata (matematiko) - užitý, aplikovaný - angewandt
219 aposteriora - aposteriorní - aposteriorisch
220 apotemo - poloměr m vepsané kružnice (v pravidelném mnohoúhelníku) - Radius m des Inkreises, Apothema n
221 apriora - apriorní - apriorisch
222 aproksima - aproximativní - epproximativ
223 aproksimado - aproximování n - Näherungsrechnung f
224 aproksimanta - aproximační - approximierend
225 aproksimanto - aproximační funkce f - approximierende Funktion f
226 aproksimato - aproximované číslo n - zu approximierende Zahl f
227 aproksimi tr desube - aproximovat zdola - approximieren von unten
228 aproksimi tr desupre - aproximovat shora - approximieren von oben
229 aproksimita - aproximovaný - approximiert, angenähert
230 aproksimo - aproximace f, přiblížení n - approximation f, Annäherung f
231 - de kritaj valoroj - aproximace kritických hodnot - Näherung der kritischen Werte
232 - de dunomiala distribuo - aproximace binomického rozdělení - Näherung der binomischen Verteilung
233 -, desuba - dolní aproximace - Näherung (Approximation) von unten
234 -, desupra - horní aproximace - Näherung (Approximation) von oben
235 - helpe de kurbo - aproximace křivkou - Annäherung mit einer Kurve
236 -, progresiva - postupná aproximace - sukzessive Näherung
237 aranĝaĵo evi. v. vico el opo
238 aranĝi tr laŭ komuna denominatoro - uvést na společného jmenovatele - auf einen gemeinsamen (gleichen) Nenner bringen
239 aranĝo - uspořádání n - Anordnung f, Ordnung f
240 - (de datumoj) - sestavení n - Zusammenstellung f
241 - laŭ grandeco - uspořádání podle velikosti - Anordnung der Grösse nach
242 arbitra (v.a. ajna) - libovolný - wllkürlich, beliebig
243 arbo (de direktita grafo) - strom m - Wurzelbaum m
244 arefidela - plošně ekvivalentní - flächentreu
245 areo (de surfaco) - plošný obsah m, povrch m plochy - Flächeninhalt m, Inhalt m, Fläche f
246 areomezuro - obsah m - Flächenmass n
247 areounito - jednotka f plošného obsahu - Flächeneinheit f
248 argumentado - dokazování n, argumentace f - Beweisführung f
249 argumentaro - definiční obor m, obor argumentu - Argumentbereich m, Definitionsbereich
250 argumento /en logiko) - argument m, důvod m - Argument n, Beweisgrund m
251 - (polusa angulo) - argument, polární úhel m, druhá polární souřadnice f - Argument, Polarwinkel m
252 - de funkcio - argument funkce, nezávisle proměnná f - Argument, unabhängige Variable f
252a - de kompleksa nombro - argument komplexního čísla - Argument einer komplexen Zahl
253 ari/a - adj. sufikso por nombrosistemo, sinonima kun um/a, (ekz.: dekaria = dekuma)
254 aritmetikigo - aritmetizace t - Arithmetisierung f
255 aritmetika - aritmetický - arithmetisch
256 aritmetiko - aritmetika f - Arithmetik f
257 -, binara - binární aritmetika - binäre Arithmetik
258 -, decimala - desítková aritmetika, počítání n s desetinnými čísly - Dezimalrechnung f, dezimale Arithmetik
259 aritmo v. aritmetika meznombro
260 arka - obloukový - Bogen-
261 arkkosekanto - arkuskosekans m, arccosec - Arkuskosekans m, arc cosec
262 arkkosinuso - arkuskosinus m, arccos - Arkuskosinus m, arc cos
263 arkkotangento - arkuskotangens m, arccotg - Arkuskotangens m, arc cot
264 arko - oblouk m - Bogen m
265 arkolongo - délka f oblouku - Bogenlänge f
266 arksekanto - arkussekans m, arcsec - Arkussekans m, arc sec
267 arksinuso - arkussinus m, arcsin - Arkussinus m, arc sin
268 arktangento - arkustangens m, arctg - Arkustangens m, arc tan
269 arkusa - vyjádřený v míře obloukové - Bogen-, Arkus-
270 arkuso - oblouková míra f, arkus m úhlu - Bogenmass n (des Winkels)
271 - (arkusfunkcio, ciklometria funkcio) - cyklometrická funkce f, arkus m - Arkusfunktion f, Arc-Funktion f, inverse trigonometrische Funktion
272 aro - množina f - Menge f
273 -, aperta - otevřená množina - offens Menge
274 -, barita - ohraničená (omezená) množina - beschränkte Menge
275 - de ĉiuj subaroj - množina všech podmmožin - Potenzmenge
276 -, densa - hustá množina - dichte Menge
277 -, derivita - derivace f množiny - Ableitung f einer Menge
278 -, egala - totožná nožina - gleiche Menge
279 -, finia - konečná množina - endliche Menge
280 -, kompakta - kompaktní množina - kompakte Menge
281 -, magra (malgrasa) - množina první kategorie - Menge erster Kategorie
282 -, malplena - prázdná množina - leere Menge
283 -, nefinia - nekonečná množina - unendliche Menge
284 -, nenombrebla - nespočetná množina - nichtabzählbare Menge
285 -, nombrebla - spočetná množina - abzählbare Menge
286 -, perfekta - perfektní množina - perfekta Menge
287 -, polusa - polární množina - polare Menge
288 aroj, disaj (disjunkciaj) - disjunktní množiny fpl - disjunkte Mengen fpl
289 -, similaj - podobné množiny - ähnliche Mengen
290 ascendo de kurbo - stoupání n křivky - Steigung f (Anstieg m) einer Kurve
291 aserto - tvrzení n - Behauptung f
292 asimetrio - aqymetrie f - Schiefe f, Asymetrie f
293 asimptota - asymptotický - asymptotisch
294 asimptoto - asymptota f - Asymptote f
295 asocieco - asociace f - Assoziation f
296 -, absoluta - absolutní asociace - absolute Assoziation
297 -, parta - dílčí (částečná) asociace - partielle Assoziation, partielle Verbundenheit f
298 asocieca - asociativní - assoziativ
299 asocieco - asociativnost f - Assoziativität f
300 asterisko (simbolo) - hvězdička f - Sternchen m
301 astroido - astroida f - Astroide f, Sternkurve f
302 atributo (en logiko) - atribut m, znak m - Attribut n
303 aŭtokorelacio v. memkorelacio
304 aŭtomorfa - automorfní - automorph
305 aŭtomorfio - aŭtomorfismus m - Automorphismus m
306 aŭtoregresio v. memregresio
307 averaĝa - průměrný, střední - mittler, Mittel-, Durchschnitts
308 averaĝo - střední hodnota f; průměr m; (aritmetický) střed m - Mittel n, Mittelwert m, Durchschnitt m
309 azimuto - azimut m - Streichwinkel m (en priskriba geom.), Richtungswinkel, Polarwinkel (en analiza geometrio)
310 balistiko - balistika f - Ballistik f
311 barelo - sud m - Tonnenkörper m, Tonne f
312 barita - ohraničený - baschränkt
313 barlinio - hranice f - Begrenzungslinie f
314 baro (de aro) - závora f - Schranke f
315a -, la plej granda suba - největší dolní závora - grösste untere Schränke
315b -, la plej malgranda supera - nejmenší horní závora - kleinste obere Schranke
316 -, suba - dolní závora - untere Schranke
317 -, supera - horní závora - obere Schranke
318 baza - základní; bázový, bazální - basisch, basal, Basis-
319 bazangulo - úhel m při základně - Basiswinkel m
320 bazo - báze f, základ m - Basis f
321 - (de nombrokorpo) - základ - Sockel m
322 - (de nombrosistemo) - základ - Basis, Grundzahl f
323 - (de cilindro, konuso,piramido) - podstava f, základna f - Grundfläche f, Basis
324 - (de plurangulo) - základna - Basis, Grundlinie f
325 - (de potenco) - základ - Basis, Grundzahl
326 - (de sistemo de logaritmoj) - základ - Basis, Logarithmenbasis
327 - de naturaj logaritmoj - základ přirozených logaritmů - Basis der natürlichen Logarithmen
328 -, dekstruma - pravotočivá (souřadnicová) soustava f - Rechtssystem n
328a -, supra - horní podstava - Deckfläche
329 Bessel-funkcio - Besselova funkce f - Bessel-Funktion f
330 beta-funkcio - funkce f beta - Beta-Funktion f
331 -, nekompleta - neúplná funkce beta - unvollständige Beta-Funktion
332 biasa - vychýlený - verzerrt, verfälscht
333 biaso (sistema eraro) - vychýlení n, bias m - Verzerrung f, Verfälschung f, Bias m, systematischer Fehler m
334 bijekcia (biĵeta) - bijektivní - bijektiv
335 bikontinua - oboustranně spojitý - beiderseite stetig
336 bikvadrata - čtvrtého stupně (polynom, rovnice), bikvadratický - biquadratisch
337 bikvadrato - bikvadrát m, bikvadratické číslo n - Biquadrat n, Biquadratzahl f
338 bildaro - množina f obrazů, zobrazení n - Bildmenge f
339 bildigi (aron A en aron B) - zobrazovat (množina A do množiny B) - abbilden
340 bildigo (de aro A) - zobrazení n - Abbildung f
341 -, afina - afinní zobrazení (transformace f) - affine Abbildung (Transformation f)
342 -, forte kontinua - silně spojité zobrazení - stark stetige Abbildung
343 -, Furiera (Fourier-a) - Fourierova transformace - FourierTransformation
344 -, geodezia - geodetické zobrazení - geodätische Abbildung
345 -, globala - globální zobrazení - Abbildung im Grossen
346 -, identa - identické zobrazení - identische Abbildung
347 -, identiga - identifikační zobrazení - Identifizierungeabbildung
348 -, konforma - konformní zobrazení - konforme Abbildung
349 -, kongrua - kongruentní zobrazení (transformace) - kongruente Abbildung (Transformation)
350 -, konstanta - konstantní zobrazení; konstantní funkce f - konstante Abbildung
351 -, lineara - lineární zobrazení (transformace) - lineare Abbildung (Transformation)
352 -, plursenca - mnohoznačné zobrazení - mehrdeutige Abbildung
353 -, topologia - topologické (homeomorfní) zobrazení - topologische Abbildung, Homöömorphismus m
354 bildo (bildfunkcio) - obraz m (funkce) - Bildfunktion f, Unterfunktion f, Resultatfunktion f, Transformierte f, Bild n
355 - (rezulto de bildigo) - obraz - Bild
356 - de rekto (bildrekto) - obraz přímky - Bildgerade f
357 -, Furiera (Fourier-e) - Fourierův obraz - Fourier-Transformierte
358 bildspaco - prostor m obrazů - Bildraum m, Resultatraum m, Unterraum m, Bildbereich m
359 biliardo (1015) - biliarda f - Billiarde f
360 biline(ar)a - bilineární - bilinear
361 biliono (1012) - bilion m - Billion f
362 binara (duelementa; v.a. duaria) - binární - binär
363 binarigi - převést do dvojkové soustavy - in das Binärsystem umwandeln
364 binoma v. duterma; evi. por dunomiala
365 binomo (v.a. dutermo) - dvojčlen m, binom m - Binom n
366 binormalo - binormála f - Binormale f
367 bisekcanto de angulo - osa f úhlu - Winkelhalbierende f
368 bisekci tr (angulon) - půlit - halbieren
369 bisekco de angulo - půlení n úhlu - Winkelhalbierung f
370 bito - bit m - Bit n
371 bisektoro - bivektor m - Bivektor m
372 bloko - blok m - Block m
373 bonifiko - bonifikace f - Bonitur f
374 bonorda - dobře uspořádaný - wohlgeordnet
375 braĥistoĥrono - brachystochrona f - Brachystochrone f
376 branĉo de kurbo - větev f křivky - Zweig m einer Kurve
377 branĉnodo (de grafo) - rozvětvovací uzel m - Kreuzungspunkt m, Mehrfachknotenpunkt m
378 branĉpunkto - bod m rozvětvení - Verzweigungspunkt m, Windungapunkt m
379 buklo (speco de eĝo de grafo) - smyčka f - Schlinge f, singuläre Kante f, Einkreis m, Schleife f
380 bulo v. globo
381 Cauchy-vico - Cauchyova (fundamentální) posloupnost f - Cauchyfolge f
382 celaro de bildigo - obor m hodnot zobrazení (koobor) - Zielbereich m; Zielmenge f
383 celfunkcio - účelová funkce f - Zielfunktion f
384 celnodo (de grafo) - koncový uzel m - Zielpunkt m, Endpunkt m, Schlusspunkt n
385 censo (en statistiko) - úplný soubor m charakteristik - Vollerhebung f
386 cent - sto - hundert
387 centezimala - setinný - zentesimal
388 centoj (ciferoj de la tria ordo) - stovky fpl - Hunderter mpl
389 centono - setina f - Hundertstel n
390 centra - středový, centrální - zentral
391 centreco - centricita f - Zentrizität f
392 centrigilo - centralizátor m, komutant m grupy - Zentralisator m
393 centro - střed m - Mittelpunkt m; Zentrum n
394 - de ĉirkaŭskribita cirklo (ĉirkaŭcentro) - střed kružnice opsané - Mittelpunkt des Umkreises
395 - de enskribita cirklo (encentro) - střed kružnice vepsané - Mittelpunkt des Inkreises
396 - de homotetio - střed homotetie - Ähnlichkeitspunkt m
397 - de inversio - střed inverze - Mittelpunkt (Zentrum) der Inversion
398 - de kurbeco - střed křivosti - Krümmungsmittelpunkt m
399 - de simetrio - střed souměrnosti - Symmetriezentrum n
400 -, gravita - těžiště n - Schwerpunkt m
401 centroido - polodie f (poloida f, centroida f) - Polbahn f
402 centroido, fiksa - pevná polodie - Rastpolbahn f
403 -, mova - hybná polodie - Gangpolbahn f
404 certeco - jistota f - Sicherheit f
405 cibernetiko v. kibernetiko
406 cifera - číslicový, ciferný - digital, Ziffern-
407 cifero - číslice f - Ziffer f
408 -, araba - arabská číslice - arabische Ziffer
409 cifero, binara - binární číslice - Binärziffer, Dualziffer
410 - de le sama pozicia valoro - číslice stejného řádu - Ziffer gleichen Stellenwerte
411 -, decimala - desetinná číslice (místo) - Dezimalziffer
412 -, romana - římská číslice - römische Ziffer
413 -, signifika - platná číslice - bedeutsame Ziffer, signifikante Ziffer
414 ciferoj de la dua ordo (dekoj) - číslice druhého řádu, desítky fpl - Zehner mpl
415 ciferpozicio - řád m pozice; místo n - Ziffernstelle f, Position f
416 cikla - cyklický - zyklisch
417 ciklido - cyklida f - Zyklide f
418 ciklo - cyklus m - Zyklus m
419 -, duelementa - transpozice f - Transposition f
420 cikloido - cykloida f - Zykloide f
421 -, kurtigita - zkrácená cykloida - verkürzte Zykloide
422 -, longigita - prodloužená cykloida - verlängerte Zykloide
423 ciklometria - cyklometrický - zyklometrisch
424 ciklotoma - cyklotomický - zyklotomisch
425 cilindra - válcový, cylindrický - zylindrisch
426 cilindro - válec m - Zylinder m
427 -, oblikva cirkla - kosý kruhový válec - schiefer Kreiszylinder
428 -, rekta cirkla - kolmý kruhový válec - gerader (senkrechter) Kreiszylinder
429 -, rivolua - rotační válec - Drehzylinder
430 cilindroido - cylindroid m - Zylindroid n
431 cirkelo - kružítko n - Zirkel m
432 cirkelspano - rozpětí n (vzdálenost f) hrotů kružítka - Zirkelöffnung f, Zirkelspenne f
433 cirkla - kružnicový - kreisförmig
434 cirklego v. ĉefcirklo
435 cirklo - kružnice f - Kreis m, Kreisumfang m
436 -, ĉirkaŭskribita - opsaná kružnice - Umkreis, umschriebener Kreis
437 -, eksterskribita - připsaná kružnice - Ankreis, angeschriebener Kreis
438 -, enskribita - vepsaná kružnice - Inkreis, einbeschriebener Kreis
439 -, neĉefa - vedlejší kružnice - Kleinkreis
440 -, oskula - oskulační kružnice - Schmiegkreis
441 -, Talesa - Thaletova kružnice - Thales-Kreis
442 -, unita - jednotková kružnice - Einheitskreis
443 -, viciosa - bludný kruh m - Zirkelschluss m, circulus m vitiosus
444 cirkloj, samcentraj - soustředné kružnice fpl - konzentrische Kreise mpl
445 cirkonferenco - obvod m kruhu, kružnice f - Kreisumfang m
446 cisoido - cisoida f, kisoida f - Zissoide f
447 ĉasado, diagrama - hledání n pomocí diagramu - Diagrammjagd f
448 ĉefakso - hlavní osa f - Hauptachse f
449 ĉefcirklo - hlavní kružnice f - Grosskreis m
450 ĉefnormalo - hlavní normála f - Hauptnormale f
451 ĉelaro - polyedrický (buněčný) komplex m - Zellenkomplex m
452 ĉelo - buňka f - Zelle f
453 ĉenfrakcio - řetězový zlomek m - Kettenbruch m
454 -, perioda - periodický řetězový zlomek - periodischer Kettenbruch
455 ĉenigo (ekz.de vortoj) - zřetězení n - Verkettung f
456 ĉeno (de neorientita grafo; eĝoj ne ripetiĝas) - tah m - Kette f, Kantenzug m
457 - de Markov - Markovův řetězec m - Markoffsche Kette f
458 -, direkta (de orientita grafo; eĝoj ne ripetiĝas) - trať f - einfache Kette
459 ĉirkaŭaĵo - okolí n - Umgebung f
460 -, aperta - otevřené okolí - offene Umgebung
461 -, kloza - uzavřené okolí - abgeschlossene Umgebung
462 ĉirkaŭcirklo - opsaná kružnice f - Umkreis m, umschriebener Kreis
463 ĉirkaŭskribi tr - opsat (kružnici) - (einen Kreis) umschreiben
464 datenoj v. datumoj
465 datumoj - údaje mpl, data npl - Daten fpl
466 datum-prilaboro - zpracování n dat - Datenverarbeitung f
467 daŭbo - meridiánová plocha f - Meridianfläche f
468 decidi tr - rozhodovat - entscheiden
469 decido - rozhodnutí n - Entscheidung f
470 -, fina - konečné rozhodnutí - abschliessende Entscheidung
471 decidproceso - rozhodovací proces m - Entscheidungsprozess m
472 decilo - decil m - Dezil n, Dezentil n
473 decimala - desetinný (číslo); desítkový (systém) - dezimal
474 decimalo - desetinné číslo n, číslice f za desetinnou čárkou - Dezimale f, Dezimalziffer f
475 -, perioda v. perioda decimala frakcio
476 dedukta - deduktivní - deduktiv
477 dedukti (el) tr - odvozovat, dedukovat (z) - deduzieren, herleiten (aus)
478 dedukto - dedukce f - Deduktion f
479 - (derivo) - odvození n - Herleiten n, Ableiten n
480 deficito - deficit m - Fehlmenge f
481 deformi tr - deformovat - deformieren
482 deformo - deformace f - Deformation f
483 degeneri ntr - degenerovat - ausarten, degenerieren
484 degenerinta - degenerovaný - degeneriert
485 degenero - degenerace f - Ausartung f
486 dek - deset - zehn
487 deka - desátý - zehnt(e)
488
489 dekaria - desítkový, dekadický - dezimal, dekadisch
490 dekduedro - dvanáctistěn m - Zwölfflach n, Zwölfflächner m
491 -, regula - pravidelný dvanáctistěn, dodekaedr m - regelmässiges Zwölfflach, Dodekaeder
492 dekfoje - desetkrát - zehnmal
493 deklivo - spád m, sklon n (kiel surfaco) - Böschung f
494 dekobla - desetinásobný - zehnfach
495 dekoj (ciferoj de la dua ordo) - desítky fpl - Zehner mpl
496 dekono - desetina f - Zehntel n
497 dekremento - dekrement m - Dekrement n
498 -, logaritma - logaritmický dekrement - logarithmisches Dekrement (Dämpfungsgrösse bei Schwingungen)
499 dekstruma - pravotočivý - rechtshändig
500 dekuma - desítkový, dekadický - dezimal, dekadisch
501 deloki tr - přemístit - bewegen
502 delokigo - přemístění n - Bewegung f
503 deltoido - deltoid m - Deltoid n, Drachenfigur f
504 demonstri v. pruvi
505 denominatoro - jmenovatel m - Nenner m
506 -, komuna - společný jmenovatel - gemeinsamer Nenner
507 -, plej malgranda komuna - nejmenší společný jmenovatel - Hauptnenner, kleinster gemeinsamer Nenner
508 densa - hustý - dicht
509 -, nenie (aro) - řídký - nirgends dicht
510 denso de distribuo - hustota f rozdělení - Verteilungsdichte f, Dichtelunktion f
511 - de informoj - hustota informací - Informationsdichte
512 dependa, algebre - algebraicky závislý - algebraisch abhängig
513 dependa de... - závislý na (od)... - -abhängig
514 -, lineare - lineárně závislý - linear abhängig
515 dependeco, stokasta (de stokasta variablo) - stochastická závislost f - stochastische Abhängigkeit f
516 dependi (de) ntr - záviset (na) - abhängen (von)
517 derivado - derivování n, derivace f - Differenzieren n, Ableiten n, Ableitung f
518 - de funkcio - derivace funkce - Ableitung, Differentiation f
519 - de integralo - derivovávní integrálu - Differentiation (Ableituung) eines Integrale
520 -, implicita - implicitní derivace - implizite Diffentiation
521 -, poterma - derivování člen po členu - gliedweise Differentiation
522 derivaĵo (rezulto de derivo) - derivace f - Ableitung f, Derivierte f
523 - de funkcio - derivace funkce - Ableitung der Funktion
524 - de n-a ordo - derivace n-tého řádu - Ableitung (Derivierte) n-ter Ordnung
525 - de supera ordo - derivace vyššího řádu - Ableitung höherer Ordnung
526 -, dekstraflanka - derivace zprava - rechtsseitige Ableitung
527 -, dua - druhá derivace - zweite Ableitung
528 -, kovarianta - kovariantní derivace - kovariante Ableitung
529 -, livaflanka - derivace zleva - linksseitige Ableitung
530 -, parta (parciala) - parciální derivace - partielle Ableitung
531 -, unua - první derivace - erste Ableitung
532 derivebla - derivovatelný, diferencovatelný - differenzierbar
533 derivi tr - derivovat - ableiten, differenzieren
534 derivo (operacio) - derivace f, derivování n - Differenzieren n, Differentiation f, Ableiten n, Ableitung f
535 derivoperatoro - differenciální operátor m - Differential-Operator m
536 desegnaĵo - výkres m; rys m - Zeichnung f, Riss m
537 desegni tr - rýsovat; kreslit - zeichnen
538 determinanto - determinant m - Determinante f
539 determini tr - určovat - bestimmen
540 determinita - určený - bestimmt
541 determino, superflua - nadbytečné určení n - Überbestimmtheit f
542 devenigo - odvození - Herleiten n, Ableiten n
543 devio - odchylka f - Abweichung f
544 -, aleatora - náhodná odchylka - zufällige Abweichung
545 -, aritma - průměrná (střední) odchylka - durchschnittliche (mittlere) Abweichung
546 -, averaĝa v. aritma devio
547 - de mezvaloro, varianca - standardní odchylka průměru - Standardfehler m des Mittelwertes (Mittels)
548 -, krita - kritická odchylka - kritische Abweichung
549 -, kvadrata - čtvercová odchylka - quadratische Abweichung
550 -, kvarila - kvartilová odchylka - halber Quartilsabstand m
551 -, malsupra - odchylka směrem dolů - Abweichung nach unten
552 -, meza kradrata (varianca) - střední kvadratická odchylka - mittlere quadratische Abweichung
553 -, meza pesita - střední odchylka - gewogene mittlere Abweichung
554 -, normala - normální odchylka - Normalabweichung
555 -, probabla - pravděpodobná odchylka - wahrscheinliche Agbweichung
556 -, relativa - relativní odchylka - relative Abweichung
557 -, supra - odchylka směrem nahoru - Abweichung nach oben
558 -, varianca (meza kvadrata) - směrodatná (standardní) odchylka, střední kvadratická odchylka - Standardabweichung, mittlere quadratische Abweichung
559 diado - dyáda f - Dyade f
560 diafragmo - diafragma f - Zwerchfell n
561 diagonala - úhlopříčný, diagonální - diagonal
562 diagonalo - úhlopříčka f, diagonála f - Diagonale f
563 - de faco (faca) - stěnová úhlopříčka - Flächendiagonale
564 - de korpo (korpa) - úhlopříčka tělesa - Körperdiagonale, Raumdiagonale
565 diagramo - diagram m - Diagramm n
566 diagramo, aksonometria - axonometrický diagram - axonometrisches Diagramm
567 -, area - plošný diagram - Flächendiagramm
568 - de varianco - diagram rozptylu - Streuungsdiagramm
569 -, diska - kruhový diagramm - Kreisdiagramm
570 -, kompara - srovnávací diagram - Vergleichsdiagramm
571 -, kvadrata - čtvercový diagram - quadratisches Diagramm
572 -, linia - spojnicový diagram; čárový diagram - Lineardiagramm
573 -, logaritma - logaritmický diagram - logarithmische Darstellung f, logarithmisches Diagramm
574 -, punkta - bodový diagram - Punktdiagramm
575 -, sektora - sektorový diagram - Sektordiagramm
576 -, spaca - prostorový diagram - Raumdiagramm
577 -, vektora - vektorový (průvodičový) diagram -Vektordiagramm, Zeigerdiagramm
578 diametra - diametrální, průměrový - diametral
579 diametro - průměr m - Durchmesser m, Diameter m
580 - de aro - průměr množiny - Durchmesser einer Menge
581 - de cirklo - průměr kružnice - Durchmesser eines Kreises
582 -, konjugita - sdružený průměr - konjugierter Durchmesser; Nebendurchmesser (ĉe hiperbolo)
583 difekto - defekt m - Defekt m
584 -, angula - úhlový defekt - Winkeldefekt
585 -, totala - úplný defekt - totaler Defekt
586 diferenca - rozdílový; diferenční; rozdílný - Differenz-; verschieden
587 - de nul - různý od nuly - ungleich null; verschieden von null
588 diferenc-ekvacio de n-a ordo, lineara - lineární diferenční rovnice f n-tého řádu - lineare Differenzengleichung f n-ter Ordnung
589 -, parciala - parciální diferenční rovnice - partielle Differenzengleichung
590 diferenciala - diferenciální - differential
591 diferenciebla, bikontinue - oboustranně spojitě diferencovatelný - beiderseits stetig diferenzierbar
592 diferenciali tr (v.a. derivi) - diferencovat - differenzieren
593 diferencialo - diferenciál m - Differential n
594 - de funkcio - diferenciál funkce - Differential einer Funktion
595 -, parciala - parciální diferenciál - partielles Differential
596 -, totala - úplný (totální) diferenciál - vollständiges (exaktes, totales) Differential
597 diferencii tr v. diferenciali
598 diferenc-kvociento - diferenční kvocient m, poměrná diference f - Steigung f, Differenzenquotient m, dividierte Differenz f
599 diferenco - rozdíl m, diference f - Differenz f
600 - de n-a ordo - diferenoe n-tého řádu - Differenz n-ter Ordnung
601 -, meza - střední diference - mittlere Differenz
602 diferencoj, ekvilibritaj - vyvážené diference fpl - ausgewogene Differenzen fpl
603 difini tr - definovat - definieren
604 difino - definice f - Definition f
605 -, implicita (implica) - implicitní definice - implizite Definition
606 digrafo - orientovaný graf m, digraf m - gerichteter Graph m, Digraph m
607 diĝita - číslicový; digitální - digital
608 diĝito (elemento el aro, en komputiko) - znak m - Zeichen n
609 diĥotomio - dichotomie f - Dichotomie f
610 dilemo - dilema n - Dilemma n
611 dimensia, nefinie - nekonečně rozměrný - unendlichdimensional
612 dimensio - rozměr m, dimenze f - Dimension f
613 - de integralo - rozměrnost f integálu - Vielfachheit f eines Integrale
614 dimetrio (dimetria projekci-metodo) - dimetrie f - dimetrische Axonometrie f
615 Diofanta (ekvacio) - diofantický - diophantisch
616 direkta - směrový - Richtunge-
617 direktado, allasebla - přípustné řízení n - zulässige Steuerung f
618 direktanto - řídící křivha f - Leitkurve f, Leitlinie f
619 direkto - (orientovaný) směr m - Richtung f
620 -, asimptota - asymptotický směr - Asymptotenrichtung
621 - de projekciado - směr promítání - Projektionsrichtung
622 -, orientita - orientovaný směr - orientierte Richtung
623 direktrico - řídicí křivka f, directrix f - Zeitlinie f, Direktrix f, Leitgerade f
624 disa - disjunktní (disjunktivní) - disjunkt
625 discentra - výstředný, excentrický - exzentrisch
626 discentreco - výstřednost f, excentricita f - Exzentrizität f
627 disfaktorigo - rozklad m v činitele - Faktorzerlegung f
628 disfokuseco - výstřednost f - Exzentrizität f
628a -, nombra - číselná výstřednost - numerische Exzentrizität
629 disigi al tufoj (en statistiko) - shlukovat - aufteilen in Klumpen (Cluster, Klassen)
630 disjunkcia (disa) - disjunktní (disjunktivní) - disjunkt
631 disjunkcio - disjunkce f - Disjunktion f
632 disjunkta evi.v. disjunkcia
633 disko (kiel surfaco) - kruh m - Kreis m, Kreisscheibe f, Vollkreis
634 -, kloza - uzavřený kruh - abgeschlossener Kreis
635 -, unita - jednotkový kruh - Einheitskreis
636 diskosegmento - kruhová úseč f - Kreisabschnitt m
637 diskosektoro - kruhová výseč f - Kreissektor m
638 diskreta - diskrétní - diskret
639 diskriminanto - diskriminant m - Diskriminante f
640 dispartigi - rozložit; rozdělit (je partoj) - zerlegen; aufteilen
641 dispartigo (de natura nombro) - rozdělení n - Partition f, Zerlegung f
642 - de entjero - rozklad m celého čísla - Zerlegung f einer ganzen Zahl
643 - en simplajn frakciojn - rozklad na jednoduché zlomky - Partialbruchzerlagung f
644 -, ora - zlatý řez m - Goldener Schnitt m
645 distanco - vzdálenost f, distance f - Abstand m, Entfernung f, Distanz f
646 -, angula - úhlová vzdálenost - Winkelabstand, Winkeldistanz
647 -, fokusa - ohnisková vzdálenost - Brennpunktsabstand, Fokaldistanz
648 distingi tr - rozlišovat - trennen; unterscheiden
649 distribucio - distribuce f, (zobecněná funkce f) - Distribution f, verallgemeinerte Funktion f
650 distribui tr - rozdělovat - verteilen
651 distribuita, kontinue - spojitě rozdělený - stetig verteilt
652 distribuo (de probabloj) - rozdělení n,rozložení n - Verteilung f
653 distribuo (de kvantifiloj) - rozmístění n - Distribution f
654 -, aleatora - náhodné rozdělení - zufälige Verteilung
655 -, dunomiala - binomické rozdělení - Binomialverteilung
656 -, frekvenca - rozdělení četností - Häufigkeitsverteilung
657 -, Gaŭsa - normání rozdělení - Gausssche Hormalverteilung
658 -, ĥikvadrata - rozdělení x2 - Chi-Quadrat-Verteilung
659 -, plurnomiala - polynomické rozdělení - polynomiale (multinomiale, polynomische) Verteilung
660 -, sampla - výběrové rozdělení - Stichprobenverteilung
661 -, unuforma - rovnoměrné rozdělení - Gleichverteilung
662 distributa - distributivní - distributiv
663 disvolvebla (surfaco) - rozvinutelný - abwickelbar
664 disvolvi tr (kurbon) - rozvinovat - abwickeln
665 disvolviĝo (de kurbo) - rozvinutí n - Abwicklung f
666 - (de propozicio) - rozvoj m, rozklad m - Entwicklung f
667 diverĝa - divergentní - divergent
668 diverĝenco (de vektora aŭ tensora kampo) - divergence f - Divergenz f, Quelldichte f
669 - de surfaco - plošná divergence - Flächendivergenz
670 diverĝi ntr - divergovat - divergieren
671 diverĝo - divergence f - Divergenz f
672 dividanto - dělitel m - Teiler m; Divisor n (ĉe dividado)
673 dividato - dělenec m - Dividend m, Dividendus m
674 dividebla - dělitelný - teilbar
675 dividi tr - dělit - teilen
676 - en du (partojn) - dělit na dvě (části) - zweiteilen
677 divido - dělení n - Teilung f, Division f
678 - de skalo - dělení stupnice - Skalenteilung
679 - kun resto - dělení se zbytkem - Division mit Rest
680 - sen resto - dělení beze zbytku - Division ohne Rest
681 divizorebla - dělitelný beze zbytku - ohne Rest teilbar
682 divizoreblo - dělitelnost f (beze zbytku) - Divisionsvollständigkeit f
683 divizori ntr - být dělitelem beze zbytku - aufgehen, ohne Rest enthalten sein
684 divizorigi - dělit beze zbytku - ohne Rest teilen, exakt teilen
685 divizorigo - dělení n beze zbytku - Division ohne Rest
686 divizoro - dělitel m (beze zbytku) - exakter Teiler m
687 divizoro, la plej granda komuna - největší společný dělitel - grösster gemeinsamer Teiler
688 -, komuna - společný dělitel - gemeinsamer Teiler
689 dodekaedro - pravidelný dvanáctistěn m, dodekaedr m - regelmässiges Zwölfflach n, Dodekaeder n
690 domajno - definiční obor m - (algebraischer) Bereich m
691 -, integreca - integrační obor - Integritätsbereich
692 donato - vstupní údaj m - Angabe f, gegebene Grösse f
693 donita - daný, určený - gageben
694 donitaĵo - vstupní údaj m - Angabe f, gegebene Grösse f
695 du - dvě - zwei
696 dua - druhý - zweite
697 duagrada - druhého stupně, kvadratický - quadratisch
698 duale - duální - dual
699 dualeco - dualita f - Dualität f
700 dualo - duál m - Dual m
701 duangulo, sfera - sférický dvojúhelník m - sphärisches Zweieck n
702 duaria - dvojkový, dyadický - dyadisch
703 ducent - dvě stě - zweihundert
704 dudek - dvacet - zwanzig
705 dudekedro - dvacetistěn n - Zwanzigflach n
706 -, regula - pravidelný dvacetistěn, ikosaedr m - regelmässiges Zwanzigflach, Ikosaeder n
707 dudimensia - dvojrozměrný -zweidimensional
708 due - za druhé - zweitens
709 duedro - dvojstěn m - Dieder n, Zweiflach n
710 duflanka - dvoustranný, oboustranný - zweiseitig
711 duigi - zdvojit; dělit na dvě (části) - zweiteilen, teilen in zwei Teile
712 duiliardo (1015) - biliarda f - Billiarde f
713 duiliono (1012) - bilión m - Billion f
714 duilo - medián m, 50procentní kvantil - Median m, 50%ges Quantil n
715 - (en serio) - střední člen m - Zwischenglied n
716 dumil - dva tisíce - zweitausen
717 dunomiala - binomický - binomisch, binomial
718 dunomialo - binomické rozložení n - Binomialentwicklung f
719 duobla - dvojnásobný; dvojitý, dvojný - zweifach, doppelt
720 duobligi - zdvojnásobit - verdoppeln
721 duonakso - poloosa f - Halbachse f
722 - de elipso - poloosa elipsy - Halbachse einer Ellipse
723 -, granda - hlavní poloosa - grosse Halbachse
724 -, malgranda - vedlejší poloosa - kleine Halbachse
725 duoncirklo (linio) - půlkružnice f - Halbkreislinie f, Halbkreis m
726 duondisko - půlkruh m - Halbkreisscheibe f, Halbkreis m
727 duonebeno - polorovina f - Halbebene f
728 duongloba - půlkulový - halbkugelförmig
729 duonglobo - polokoule f - Halbkugel f
730 duoniganto de angulo - osa f úhlu - Winkelhalbierende f, Winkelhalbierer m
731 - de streko (rektosegmento) - osa (střední bod m) úsečky - Mittelpunkt m (Mittelsenkrechte f) der Strecke
732 duonigi (angulon, strekon) - půlit, rozpůlit - halbieren
733 duonkontinua - polospojitý - halbstetig
734 duono - polovina f - Hälfte f
735 duonparametro de koniko - poloparametr m kuželosečky - Halbparameter m der Kegelschnitte
736 duonrekto - polopřímka f, paprsek m - Halbgerade f, Strahl m
737 duopigi - zdvojit - verdoppeln
738 duopo - dvojice f - Zweier m
739 dupolusa - bipolární - bipolar, zweipolig
740 duterma - dvojčlenný - zweigliedrig, binomisch
741 dutermo - dvojčlen m, binom m - Binom n
742 duuma (v.a. duaria) - dvojkový, dyadický - dyadisch
743 duvaloreco - dvojznačnost f, bivalence f - Zweiwertigkeit f, Zweideutigkeit f
744 ebena - rovinný - eben, planar
745 ebeno - rovina f - Ebene f
746 -, afina - afinní rovina - affine Ebene
747 -, Gaŭsa - Gaussova rovina - Gausssche Zahlenebene
748 -, kompleksa - komplexní rovina - komplexe Zahlenebene
749 -, meza - střední rovina - Mittenebene, Mittelebene
750 -, nepropra - nevlastní (ideální) rovina - uneigentliche (ideale) Ebene
751 -, oskula - oskulační rovina - Oskulationsebene, Schmiegebene
752 -, projekcianta - promítací rovina - projizierende Ebene
753 -, projektiva - projektivní rovina - projektive Ebene
754 -, tanĝanta - tečná rovina - Tangentialebene
755 edro - stěna f - Seite f, Seitenfläche f, Fläche f
756 eficienta (stimanto) - efektivní, účinný - wirksam, effizient, effektiv
757 efikeco - účinnost f, efektivnost f - Wirksamkeit f, Effizienz f
758 -, asimptota - asymptotická efektivnost - asymptotischer Nutzeffekt m
759 - de testo - efektivnost testu - Testeffiziens
760 -, relativa - relativní efektivnost - relativer Nutzeffekt
761 efiko - účinek m, efekt m - Effekt m, Wirkung f
762 egala - stejný, totožný, rovnající se - gleich, identisch
763 -, laŭ difino - podle definice totožný - definitionsgleich
764 -, opozicie (kontraŭegala) - opačný - entgegengesetz gleich
765 egalaĵo (formulo kun signo) - rovnost f - Gleichheit f
766 egalarea - rovnoplochý - flächengleich
767 egali ntr - rovnat se - gleich sein
768 -, proksimume - přibližně se rovnat - angenähert (etwa, näherungsweise) gleich
769 egaliĝo (de observoj) - shoda f - Ausgleich m
770 egallatera - rovnostranný - gleichseitig
771 eĝo (de pluredra solido) - hrana f - Kante f
772 - (de sekco) - hranice f (řezu) - Schnittufer n, Ufer n
773 ekarto (diferenco inter proksimuma kaj ekzakta valoro de grando) - odchylka f, absolutní chyba f - Abweichung f, absoluter Fehler m
774 - de observo - chyba pozorování - Beobachtungsfehler
775 ekonometrio - ekonometrie f - Oekonometrie f
776 ekscentra v. discentra, elcentra
777 eksceso - exces m - Exzess m
778 ekskludi tr (eksklusivi) - vyloučit - ausschliessen, ausscheiden
779 ekskluziva AŬ - vylučující ANEBO n - ausschliessendes ODER n
780 ekspekto - střední hodnota f náhodné proměnné, matematická naděje f - Erwartungswert m, mathematische Erwartung f, Mittelwert m (der Verteilung)
781 ekspektofidela - nevychýlený (ve výběru) - erwartungstreu
782 eksperimenta - pokusný, experimentální - Versuchs-, experimentel1
783 eksperimentoplano - návrh m pokusu (experimentu) - Anlageplan m, Versuchsplan
784 eksplicita - explicitní - explicit
785 eksponenciala - exponenciální - exponentiell
786 eksponencialo - exponenciála f - Exponentialkurve f
787 eksponento - exponent m, mocnitel m - Exponent m
788 -, frakcia - lomený mocnitel - gebrochener Exponent
789 ekstensi tr - prodloužit - fortsetzen
790 ekstenso - prodloužení n - Fortsetsung f
791 ekstera - vnější - äusere, äusserlich
792 ekstercirklo - připsaná kuržnice - Ankreis m, angeschriebener Kreis m
793 ekstero (de aro) - vnějšek m - Äusseres n
794 eksterpolado - extrapolace f - Extrapolation f
795 eksterpoli tr - extrapolovat - extrapolieren
796 eksterskribi tr cirklon (ekz. al triangulo) - připsat kružnici (např. trojúhelníku) - Kreis anschreiben (z.B. an ein Dreieck)
797 ekstrapoli tr v. eksterpoli
798 ekstrema - krajní - äusserst
799 ekstremala - extremální - extremal
800 ekstremalo - extremála f - Extremale f
801 ekstremumo - extrém m - Extremum n
802 -, forta - silný extrém - starkes Extremum
803 -, loka - lokální extrém - lokale Extremum
804 -, malforta - slabý extrém - schwaches Extremum
805 -, relativa - relativní extrém - relatives Extremum
806 -, strikta - ostrý extrém - eigentliches (strenges) Extremum
807 eksvalidiĝi, reciproke - rušit se (navzájem) - sich aufheben
808 ekvaciaro - soustava f rovnic - Gleichungssystem n
809 - de maksimuma ordo - soustava rovnic maximálního řádu -Gleichungssystem von maximalen Rang
810 ekvacio - rovnice f - Gleichung f
811 -, algebra - algebraická rovnice - algebraische Gleichung
812 -, bikvadrata - bikvadratická rovnice, rovnice čtvrtého stupně - biquadratische Gleichung
813 - de la dua grado - rovnice druhého stupně - Gleichung zweiten Grades
814 - de la kvara grado - rovnice čtvrtého stupně - Gleichung vierten Grades
815 ekvacio de la n-a grado - rovnice n-tého stupně - Gleichung n-ten Grades
816 - de matrico, karakteriza - charakteristická rovnice matice - charakteristische Gleichung einer Matrix
817 - de rekto - rovnice přímky - Geradengleichung
818 -, derivita - odvozená rovnice - abgeleitete Gleichung
819 -, diferenciala - diferenciální rovnice - Differentialgleichung
820 -, eksponenciala - exponenciální rovnice - Exponentialgleichung
821 -, ekvivalenta - ekvivalentní rovnice - äquivalente Gleichung
822 -, funkcionala - funkcionální rovnice - Funktionalgleichung
823 -, goniometria - goniometrická rovnice - goniometrische Gleichung
824 -, homogena - homogenní rovnice - homogene Gleichung
825 -, integrala - integrální rovnice - Integralgleichung
826 -, kuba - kubická rovnice - kubische Gleichung
827 - kun apartigitaj (separitaj) variabloj, diferenciala - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými - Differentialgleichung mit getrenten Variablen
828 -, kvadrata - kvadratická rovnice - quadratische Gleichung
829 -, lineara - lineární rovnice - lineare Gleichung
830 -, logaritma - logaritmická rovnice - logarithmische Gleichung
831 -, nesolvebla - neřešitelná rovnice - unlösbare Gleichung
832 -, ordinara diferenciala - obyčejná diferenciální rovnice - gewöhnliche Differentialgleichung
833 -, parciala diferenciala - parciální diferenciální rovnice - partielle Differentialgleichung
834 -, sekulara - sekulární rovnice - gleichung
835 -, stata - stavová rovnice - Zustandsgleichung
836 -, transcenda - transcendentní rovnice - transzendente Gleichung
837 -, variada - variační rovnice - Variationsgleichung
838 ekvacioj, neakordaj (formantaj sensolvan ekvaciaron) - neřešitelné rovnice fpl - unlösbare (unverträgliche) Gleichungen fpl (unlösbares Gleichungssystem)
839 ekvatoro - rovník m - Äquator m
840 ekvivalenta - ekvivalentní - äquivalent
841 ekvivalentklaso - třída f ekvivalence - Äquivalenzklasse f
842 ekvivalento - ekvivalent m - Äquivalent n
843 ekvivalentrilato - relace f ekvivalence - Äquivalenzrelation f
844 ekzakta - exaktní, přesný, precizní - genau, exakt
845 ekzemplo - příklad m - Beispiel n
846 -, nombra - číselný (numerický) příklad - Zahlenbeispiel
847 ekzerco - cvičení n; úloha f - Übungsaufgabe f
848 ekzisti ntr - existovat - existieren
849 ekzisto, globala - globální existence f - globale Existenz f
850 -, unita - existence a jednoznačnost f - Existenz und Eindeutigkeit f
851 elcentra - výstřední - excentrisch
852 elenenta - elementární - elementar
853 elemento - element m, prvek m - Element n
854 -, algebra - algebraický prvek - algebraisches Element
855 -, invarianta - invariantní element - invariantes Element, Fixelement
856 -, invershava - invertovatelný prvek - invertierbares Element
857 elementoj, najbaraj - sousední (za sebou následující) prvky mpl - benachbarte Elemente npl
858 eligi antaŭ krampojn - vytýkat před závorky - vor die Klammer ziehen (setzen) (einen gemeinsamen Faktor)
859 eliminado - eliminace f - Elimination f
860 elimini tr - eliminovat, vyloučit - eliminieren,beseitigen
861 elimino de nekonatoj - vyloučení n neznámýtch - Elimination f, Beseitigung f, Ausschaltun f der Unbekannten
862 elipsa - eliptický - elliptisch
863 elipseco - elipticita f - Elliptizität f
864 elipso - elipsa f - Ellipse f
865 - de koncentro - elipsa koncentrace - Konzentrationsellipse
866 -, gorĝa - hrdlová elipsa - Kehlellipse
867 elipsoido - elipsoid m - Ellipsoid n
868 -, platigita - zploštělý elipsoid - abgeplattetes Ellipsoid
869 elkalkuli tr - vypočítat - berechnen, ausrechnen
870 elkalkulo, fikskoma - výpočet m v pevné řadové čárce - Festkommrechnung f
871 -, glitkoma - výpočet v pohyblivé řádové čárce - Gleitkommarechnung
872 -, mana - ruční výpočet - Handrechnung
873 -, maŝina - strojní výpočet - Maschinenrechnen n
874 -, nombra - číselný (numerický) výpočet - numerische Berechnung
875 elkalkulo, proksimuma - přibližný (hrubý) výpočet - Überschlagsrechnung
876 elnombri tr (precize kalkuli nombron) - spočítat - auszählen, abzählen
877 elvolvaĵo - rozvoj m, rozklad m - Entwicklung f
878 -, dunomiala - binomické rozložení n - Binomialentwicklung
879 -, Furiera (Fourier-a) - Fourierův rozvoj - Fourier-Entwicklung
880 elvolvi tr (en serion) - rozvinovat -- in eine Reihe entwickeln
881 empiria - empirický - empirisch
882 en descenda ordo (ordigo, sinsekvo) - v klesajícím pořadí - in absteigender Anordnung
883 en finito - v konečnu - im Endlichen
884 en kompleksa domajno - v komplexním oboru - im Komplexen
885 en la ĉirkaŭaĵo de P - v okolí (bodu) P - in der Umgebung von P
886 en la raporto a : b (a al b) - v poměru a : b (a ku b) - im Verhältnis a : b (a zu b)
887 en la reela domajno - v reálném oboru - im Reellen
888 en la strikta senco - v užším smyslu - im engeren Sinne
889 encirklo - vepsaná kružnice f - Inkreis m, einbeschriebener Kreis
890 endomorfa - endomorfní - endomorph
891 endomorfio - endomorfismus m - Endomorphismas m
892 enhavi tr - obsahovat - enthalten
893 enhavo (en algebro kaj logiko) - obsah m - Inhalt m
894 -, area - plošný obsah - Flächeninhalt,Inhalt, Fläche f
895
896 - de figuro (kvantigita longo, areo, volumeno) - obsah útvaru - Inhalt einer Figur
897 enjekcia (enĵeta) - injektivní - injektiv
898 enjekcio (enjekcia bildigo) - injekce f - Injektion f
899 enketo - anketa f - Umfrage f
900 -, reprezenta - reprezentativní anketa - repräsentative Umfrage
901 enkonduki variablon - zavést proměnnou - eine Veränderliche einführen
902 enskribi tr - vepsat (kružnici) - einbeschreiben
903 enskribita - vepsaný - einbeschrieben
904 enteni tr (ebeno rekton) - obsahovat - enthalten
905 entjera - celočíselný - ganzzahlig
906 entjereco - celočíselnost f - Ganzzahligkeit f
907 entjero - celé číslo n - ganze Zahl f
908 entjeroj, sinsekvaj - za sebou následující celá čísla npl - aufeinanderfolgende ganze Zahlen fpl
909 entjerona - alikvotní - aliquot
910 entropio - entropie f - Entropie f
911 envelopo - obálka f, obalová křivka f - Einhüllende f, Enveloppe f, Hüllkurve f
912 epicikloido - epicykloida f - Epizykloide f
913 -, kurtigita - zkrácená epicykloida - verkürzte Epizykloide
914 -, longigita - prodloužená epicykloida - verlängerte Epizykloide
915 epitroĥoido - epitrochoida f - Epitrochoide f
916 eraro - chyba f - Fehler m
917 -, absoluta (ekarto) - absolatní chyba - absoluter Fehler
918 -, aleatora - náhodná (nahodilá) chyba - Zufallsfehler
919 -, averaĝa - střední (průměrná) chyba - durchschnittlicher Fehler, mittlerer Fehler
920 - de aproksimo - chyba aproximace - Näherungsfehler
921 - de eksperimento - chyba pokusu - Versuchsfehler
922 - de enketo - chyba ankety - Fehler einer Umfrage
923 - de metodo - chyba metody (vnesení metodou) - Verfahrensfehler
924 - de mezuro - chyba měření - Messfehler
925 - de rondigo - chyba zaokrouhlení - Abrundungsfehler
926 - de stimo - chyba odhadu (hodnocení) - Schätzfehler
927 - de unua (dua, tria) kategorio - chyba prvého (druhého, třetího) druhu - Fehler erster (zweiter, dritter) Art
928 -, kruda - hrubá chyba - grober Fehler
929 -, maksimuma - maximální (mezní) chyba - maximaler Fehler
930 -, meza kvadrata - střední kvadratická chyba - mittlerer (quadratischer) Fehler
931 -, probabla - pravděpodobná chyba - wahrscheinlicher Fehler
932 -, relativa - poměrná (relativní) chyba - prozentualer (relativer) Fehler
933 -, sampla - výběrová chyba - Stichprobenfehler
934 -, sistema - systematická chyba - systematischer Fehler
935 esprimo (algebra) - výraz m - Ausdruck m
936 -, enkrampa - výraz v závorkách - Klammerausdruck
937 -, nedeterminita - neurčitý výraz - unbestimmter Ausdruck
938 esti divizorebla - být dělitelný (beze zbytku) - (ohne Rest) teilbar sein
939 esti (en)tenata en ebeno (ebeno entenas...) - ležet v rovině - in einer Ebene liegen
940 esti inkludita - být obsažen(ý) - enthalten sein
941 esti malpli granda ol - být menší než - kleiner sein als
942 esti ortaj (perpendiklaj) - být (navzájem) kolmé - senkrecht (aufeinander-)stehen
943 esti pli granda ol - být větší než - grösser sein als
944 ... estu - nechť...je - es sei...
945 etendi v. ekstensi kaj plivastigi
946 etendo (de samplo) - rozpětí n (výběru) - Spannweite f
947 - de variado (amplitudo) - rozpětí variace - Spannweite, Variationsbreite f
948 Eŭklida - Euklidův, euklidovský - euklidisch
949 evento (v.a. okazo) - událost f, jev m - Ereignis n
950 -, aleatora - náhodná událost - zufälliges Ereignis
951 -, certa - jistá událost - sicheres Ereignis
952 -, favora - příznivá událost - günstiges Ereignis
953 eventoj, reciproke ekskludaj - události fpl navzájem se vylučující - sich gegenseitig ausschliessende Ereignisse
954 evoluo - vývoj m - Evolution f, Entwicklung f
955 - de kurbo - průběh m křivky - Kurvenverlauf m
956 evoluto - evoluta f - Evolute f
957 evolvento - evolventa f - Evolvente f, Fadenevolvente f
958 faco (pli ĝenerala ol edro) - stěna f - Seite f, Seitenfläche f
959 -, opozicia - protilehlá stěna - gegenüberliegende Seite
960 fadeno de pruvo - myšlenka f důkazu - Faden m des Beweises
961 faktorgrupo - faktorová grupa f - Faktorgruppe f
962 faktorialo - faktorial m - Fekultät f
963 - de entjero - faktoriál celého čísla - Fakultät einer ganzen Zahl
964 faktoro - faktor m, činitel m - Faktor m
965 -, ĉefa - hlavní faktor - Hauptfaktor
966 - de eksterpolado - faktor extrapolace - Hochrechnungsfaktor
967 -, funkcia- funkční faktor - Funktionsfahtor
968 -, integranta - integrující faktor - integrierender Faktor
969 -, komuna - společný faktor (činitel) - gemeinsamer Faktor
970 faktoroj, toleraj - toleranční činitele mpl - Toleranzfaktoren mpl
971 falsa - nepravdivý - falsch
972 familio - soustava f, soubor m (členů) - Familie f
973 faro - úkon m - Handlung f
974 fasko (en geometrio) - svazek m, osnova f - Büschel n
975 - (en algebra topologio) - fibrovaný prostor m - Faserraum m
976 - de ebenoj - svazek rovin - Ebenenbüschel
977 - de rektoj - svazek přímek - Geradenbüschel
978 -, tanĝa - dotykový fíbrovaný prostor - Tangentialbündel n
979 fazo - fáze f - Phase f
980 fermi tr per krampo - uzavřít závorkou - die Klammer schliessen
981 fermita - uzavřený - geschlossen
982 -, algebre - algebraicky uzavřený - algebraisch abgeschlossen
983 fermitaĵo (v.a. klozaĵo) - uzávěr m - Abschliessung f
984 fermiteco (en topologio) - uzavřenost f - Abgeschlossenheit f
985 fibro - fíbr m - Faser f
986 fidindeco - spolehlivost f - Zuverlässigkeit f
987 figuraranĝo - konfigurace f - Konfiguration f
988 figuro - útvar m - Figur f
989 - de egala areo - obrazec m stejného obsahu - Figur gleichen Flächeninhalts
990 - de intersekco - průnik m (jako obrazec) - Durchdringungsfigur
991 -, ebena - rovinný útvar - ebene Figur
992 -, geometria - geometrický útvar - geometrische Figur
993 -, homotetia - homotetický útvar - homothetische Figur
994 -, spaca - prostorový útvar - r räumliche Figur
995 fikskomo - pevná řádová čárka f - Festkomma n
996 fiktiva - fiktivní - fiktiv
997 filtro - filtr m - Filter m
998 fina (nombro de elementoj) - koncový, konečný - End-, endlich
999 fingrokalkulo - počítání n na prstech - Fingerrechnen n
1000 finia (valoro de nombro) - finitní, konečný - endlich, finit
1001 finieco - konečnost f, finitnost f - Finitheit f
1002 finita v. finia
1003 finpunkto (de streko de grafo) - krajní vrchol m, kraj m -Endpunkt m
1004 flanko (de egalaĵo, neegalaĵo) - strana f - Seite f
1005 - de ekvacio - strana rovnice - Seite einer Gleichung
1006 fluktuado (en punkto) - oscilování n, kolísání n (v bodu) -Schwankung f (in einem Punkt)
1007 -, aleatora - náhodné kolísání - zufällige Schwnkung
1008 -, perioda - periodické kolísání - periodische Schwankung
1009 fluo - tok m - Strom m; Strömung f (mezuroj, stokastiko); Fluss m (grafoj)
1010 fokusa - ohniskový, fokální - fokal
1011 fokuso - ohnisko n - Brennpunkt m, Fokalpunkt, Fokus m
1012 - de parabolo - ohnisko paraboly - Parabelfokus
1013 fokus(o)diso (de koniko) - výstřednost f, excentricita f - Exzentrizität f
1014 folio (de surfaco de Riemann) - list m - Blatt n
1015 - de Descartes - Descart(es)ův list - Blatt des Descartes
1016 fonto - zdroj m - Quelle f
1017 forigebla - odstranitelný - beseitigbar
1018 forigo de frakcioj - odstranění n zlomků - Beseitigung f der Brüche
1019 forlaso de krampoj - vynechání n závorek - Weglassen n der Klammern
1020 formala - formální - formal
1021 formo - forma f, tvar m - Form f
1022 - (de kurbo aŭ frakcio) - průběh m, tvar - Verlauf m (einer Kurve), Form (eines Bruchs)
1023 -, bilineara - bilineární forma - Bilinearform
1024 - de ekvacio, kanona - kanonický (normální) tvar rovnice - Mittelpunktsgleichung f, Normalform der Gleichung
1025 -, kanona - kanonický tvar - kanonische Form
1026 -, parametra - parametrický tvar - Parameterform
1027 -, reduktita - redukovaný tvar - reduzierte Form
1028 -, trigonometria - goniometrický tvar - trigonometrische Form 1029 formuli tr taskon - formulovat úlohu - Aufgaben stellen
1030 formulo - vzorec m, formulef - Formal f
1031 -, aproksima - aproximační vzorec - Näherungsformel
1032 -, dunomiala - binomická věta f - binomischer Satz m
1033 -, redukta - redukční vzorec - Reduktionsformel
1034 fortfunkcio - silofunkce f - Machtfunktion f, Kraftfunktion
1035 forto - síla f - Stärke f, Kraft f
1036 forto de testo - síla testu - Test-Stärke, Macht f eines Teste
1037 fotogrammetrio - fotogrammetrie f - Photogrammetrie f
1038 frakcia - zlomkový - gebrochen, Bruch-
1039 frakcio - zlomek m - Bruch m
1040 -, algebra - algebraický zlomek - algebraischer Bruch
1041 -, ĉena - řetězový zlomek - Kettenbruch
1042 -, decimala - desetinný zlomek - Dezimalbruch,dekadischer Bruch
1043 -, kompleksa (duobla) - složený zlomek - zusamengesetzter Bruch
1044 -, miksa v. frakcia nombro
1045 -, nenorma - nepravý zlomek - unechter (uneigentlicher) Bruch
1046 -, nereduktebla - nezkrátitelný zlomek (redukovaný, v základním tvaru) - gekürzter (unkürzbarer) Bruch
1047 -, ordinara - obyčejný zlomek - gewöhnlicher Bruch, gemeiner Bruch
1048 -, perioda decimala - periodický desetinný zlomek - periodischer Dezimalbruch
1049 -, primitiva - kmenový zlomek - Stammbruch, primitiver Bruch
1050 -, reduktebla - zkrátitelný zlomek - kürzbarer Bruch
1051 -, simpla - jednoduchý zlomek - einfacher Bruch
1052 -, vera - pravý zlomek - echter (eigentlicher) Bruch
1053 frekvenco - frekvence f, kmitočet m; četnost f - Frequenz f, Bäufigkeit f
1054 -, absoluta - absolutní četnost - absolute Häufigkeit
1055 - de populacioj - četnost souborů - Gesamtheitshäufigkeit
1056 -, kumulita - kumulativní četnost - kumulative Häufigkeit
1057 -, observata - pozorovaná četnost - beobachtete Häufigkeit
1058 -, relativa - relativní (poměrná) četnost - relative Häufigkeit
1059 fuĝpunkto - úběžník m - Fluchtpunkt m
1060 fuĝrekto - úběžnice f - Fluchtgerade f
1061 fundamentoj de supera matematiko - základy mpl vyšší matematiky - Grundlagen fpl der höheren Mathematik
1062 funkcio - funkce f - Funktion f
1063 -, adicia - aditivní funkce - additive Funktion
1064 -, afina - afinní funkce - affine Funktion
1065 -, aleatora - náhodná funkce - Zufallsfunktion, zufällige Funktion
1066 -, analit(ik)a - analytická funkce - analytische Funktion
1067 -, apoga - opěrná funkce - Stützfunktion
1068 -, arkusa - inverzní trigonometrická funkce, cyklometrická funkce - Arkusfunktion, Umkehrfunktion einer trigonometrischen Funktion
1069 -, aŭtomorfa - automorfní funkce - automorphe Funktion
1070 -, barita - ohraničená funkce - beschränkte Funktion
1071 -, cikla - cyklická funkce - zyklische Funktion
1072 -, ciklometria - cyklometrická funkce - zyklometrische Funktion
1073 -, cilindra - cylindrická funkce - Zylinderfunktion
1074 - de aro - funkce mnoižiny - Mengenfunktion
1075 - de distribuo - funkce rozložení, distribuční funkce - Verteilungfunktion
1076 - de frekvencoj - funkce četností - Häufigkeitsfunktion
1077 - de n-a radiko - n-tá odmocnina (kiel funkcio - Funktion der n-ten Wurzel
1078 - de pezo - tíhová funkce, tíha f - Gewichtsfunktion, Gewicht n
1079 - de probablodenso - funkce hustoty pravděpodobnosti - Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
1080 - de unu variablo - funkce jedné proměnné - Funktion einer Variablen
1081 -, duoble perioda - dvojperiodická funkce - doppelt-periodische Funktion
1082 -, eksplicita - explicitní funkce - explizite Funktion
1083 -, eksponenciala - exponenciální funkce - Exponentialfunktion
1084 -, elementa simetria - elementární symetrická funkce - elementar-symetrische Funktion
1085 -, elipsa - eliptická funkce - elliptische Funktion
1086 -, empiria - empirická funkce - empirische Funktion
1087 -, entjera racionala - celistvá (celá) racionální funkce - ganze rationale Funktion
1088 -, faktoriala - faktoriální funkce - faktorielle Funktion
1089 -, frakcia racionala - racionální lomená funkce - gebrochene rationale Funktion
1090 -, generanta - vytvářející funkce - erzeugende Funktion
1091 -, harmona - harmonická funkce - harmonische Funktion
1092 -, hiperbola - hyperbolická funkce - hyperbolische Funktion
1093 -, hiperelipsa - hypereliptická funkce - hyperelliptische Funktion
1094 -, holomorfa - holomorfní funkce - holomorphe Funktion
1095 -, identa - identické zobrazení n, identická funkce, identita f - Identität f
1096 -, implicita - implicitní funkce - implizite Funktion
1097 -, integrebla - integrovatelná funkce - summierbare Funktion
1098 -, inversa - inverzní funkce - Umkehrfunktion
1099 -, inversa hiperbola - hyperbolometrická funkce - inverse hyperbolische Funktion
1100 -, karakteriza - charakteristická funkce - charakteristische Funktion
1101 -, kontinua - spojitá funkce - stetige Funktion
1102 -, kreskanta - rostoucí funkce - wachsende Funktion
1103 -, kvadrata - kadratická funkce - quadratische Funktion
1104 -, lineara - lineární funkce - lineare Funktion, Funktion ersten Grades
1105 -, logaritma - logaritmická funkce - logarithmische Funktion
1106 -, logistika - logistická funkce - logistische Funktion
1107 -, maĵora - majoritní funkce - Majoritätsfunktion
1108 -, maĵoriganta - majorantní funkce, majoranta f - Majorantenfunktion
1109 -, malkreskanta - klesající funkce - fallende Funktion
1110 -, meromorfa - meromorfní funkce - meromorphe Funktion
1111 -, monotona - monotónní funkce - monotone Funktion
1112 -, n-argumenta - funkce s n proměnnými - n-stellige Funktion
1113 -, nebarita - neohraničená funkce - nicht beschränkte Funktion
1114 -, nekontinua - nespojitá funkce - unstetige Funktion
1115 -, neracionala - iracionální funkce - irrationale Funktion
1116 -, para - sudá funkce - gerade Funktion
1117 -, perioda - periodická funkce - periodische Funktion
1118 -, plursenca - víceznačná funkce - mehrdeutige Funktion
1119 -, primitiva - primitivní funkce - Stammfunktion, primitive Funktion
1120 -, racionala - racionální funkce - rationale Funktion
1121 -, semikontinua (duonkontinua) - polospojitá funkce - halbstetige Funktion
1122 -, sfera - sférická funkce - Kugelfunktion
1123 -, strikta monotona - ryze monotónní funkce - eigentlich (streng) monotone Funktion
1124 -, ŝtupara - stupňovitá funkce - Treppenfunktion
1125 -, trigonometria - goniometrická funkce - Winkelfunktion, trigonometrische Funktion
1126 -, uniformiga - uniformizující funkce - Uniformisierende f
1127 -, unusenca - jednoznačná funkce - eindeutige Funktion
1128 funkcio-korpo, algebra - těleso / pole n algebraických funkcí - algebraischer Funktionenkörper m
1129 funkcionala (funkciala v. 822) - funkcionální - funktional
1130 funkcionalo - funkcionál m - Funktional n
1131 -, lineara - lineární funkcionál - lineares Funktional
1132 funktoro - funktor m - Funktor m
1133 gajno (en ludteorio) - výhra f - Gewinn m
1134 - de informo - informační zisk m - Informationsgewinn
1135 gamafunkcio - funkce f gamma - Gammafunktion f
1136 garbo (de rektoj, ebenoj) (v.a. fasko) - trs m; svazek m - Bündel n, Büschel n
1137 -, mola - měkký svazek - weiche Garbe f
1138 -, velka - měkký (ochablý) svazek - welke Garbe
1139 gaŭĝo - měrka f; míra f - Streckenabtrager m, Eichmass
1140 Gaŭsa - Gaussův - Gaussisch, Gausssche, Gauss-
1141 generanta - generující, vytvářející - erzeugend
1142 generantaro - generující množina f; soustava f generátorů - Generatormenge f, Erzeugendensystem n
1143 generanto - generátor m, vytvářející prvek m (bod, čára, plocha) - Erzeugende f, erzeugendes Element n
1144 generi tr - generovat, vytvářet - erzeugen
1145 generita - generovaný - erzeugt
1146 geodezo - geodetika f, geodetická křivka f - Geodätische f
1147 geoido - geoid m - Geoid n
1148 geometria - geometrický - geometrisch
1149 geometrio - geometrie f - Geometrie f
1150 -, afina - afinní geometrie - affine Geometrie
1151 -, algebra - algebraická geometrie - algebraische Geometrie
1152 -, analiza - analytická geometrie - analytische Geometrie
1153 - de Lobaĉevskij - Lobačevského geometrie - Lobatschewskische Geometrie
1154 - de Riemann - Riemannova geometrie - Riemannsche Geometrie
1155 -, ebena - geometrie v rovině, planimetrie f - Planimetrie f
1156 -, elementa - elementární geometrie - Elementargeometrie
1157 -, Eŭklida - euklidovská geometrie - Euklidische Geometrie
1158 -, finia - konečná geometrie - endliche Geometrie
1159 -, konstruktiva - konstruktivní geometrie - konstruktive Geometrie
1160 -, linia - geometrie v přímce - Liniengeometrie
1161 -, neeŭklida - neeuklidovská geometrie - nichteuklidische Geometrie
1162 -, priskriba (deskriptiva) - deskriptivní geometrie - deskriptive Geometrie
1163 -, projektiva - projektivní geometrie - projektive Geometrie
1164 -, spaca - geometrie v prostoru, stereometrie f - Stereometrie f
1165 glata - hladký - glatt
1166 glitkalkulilo, logaritma - logaritmické prvavítko n - Logarithmenschieber m, Rechenschieber
1167 glitkomo - pohyblivá řádová čárka f - Gleitkomma n
1168 glitliniilo - posuvné pravítko n - Einschiebelineal n
1169 glitpeco - běžec m - Läufer m
1170 globa - kulový - kugelförmig
1171 globala - globální - global
1172 globalizo - globalizace f - Globalisierung f
1173 globkalkulilo - kuličkové počitadlo n - Kugelbrett n
1174 globkojno - kulový klín m - Kugelkeil m
1175 globo - koule f - Kugel f, Vollkugel
1176 -, unita - jednotková koule - Einheitskugel
1177 globsegmento - kulová úseč f - Kugelabschnitt m
1178 globsektoro - kulová výseč f - Kugelausschnitt m, Kugelsektor m
1179 globtavolo - kulová vrstva f - Kugelschicht f
1180 goniometria - goniometrický - goniometrisch
1181 goniometrio - goniometrie f - Goniometrie f
1182 goniometro - goniometr m - Goniometer n
1183 gradiento - gradient m - Gradient m, Gefälle n
1184 - de surfaco - gradient plochy - Flächengradient
1185 gradmezuro - stupňová míra f - Gradmass n
1186 grado (360-ono de plena angulo) - stupeň m, úhlový stupeň - Grad m, Winkelgrad
1187 - (de polinomo aŭ ĝia termo; de ekvacio) - stupeň - Grad
1188 - de libereco - stupeň volnosti - Freiheitsgrad
1189 grado de skalo - dílek m stupnice, stupeň - Gradteilung f, Grad, Skalenwert m
1190 graduso - grád m - Gon n, Neugrad n
1191 grafikaĵo (v.a. grafo) - diagram m, grafické znázornění n, graf m - Schaubild n, graphische Darstellung f, Graph m
1192 grafo - graf m - Graph m
1193 - de logaritma funkcio - graf logaritmické funkce - Graph der Logarithmusfunktion
1194 -, direktita - orientovaný graf - gerichteter Graph
1195 -, intersekca - průnikový graf - Durchschnittegraph
1196 -, konjugita - hranový graf - Bogemittengraph, adjungierter Graph, Kantenmittengraph
1197 -, malplena ebena - prázdný rovirnný graf - leerer ebener Graph
1198 -, simpla - obyčejný graf - schlichter (einfacher) Graph
1199 granda, arbitre - liborolně veliký - beliebig gross
1200 -, nefinie - nekonečně veliký - unendlich gross
1201 grando - veličina f - Grösse f
1202 - kun duopa streko - veličina s dvěma čárkami - zweigestrichene Grösse
1203 kun trabo ( legu: a trabo) - veličina s pruhem ( se čte: a s pruhem) - überstrichene Grösse ( , lies: a quer, a überstrichen)
1204 - kun unu streko - veličina s jednou čárkou - eingestrichene Grösse
1205 -, nedeterminita - neurčitá f - Unbestimmte f
1206 -, proporcia - úměrná veličina - proportionale Grösse
1207 -, skalara - skalární veličina - skalare Grösse
1208 grandoj, identaj - identické veličiny - identische Grössen fpl
1209 -, inverse proporciaj - nepřímo úměrné veličiny - umgekehrt proportionale Grössen
1210 -, komunonaj - souměřitelné veličiny - kommensurable Grössen
1211 grupelemento - prvek m grupy - Gruppenelement n
1212 grupigo - seskupení n - Gruppierung f
1213 - de datumoj (datenoj) - seskupení údajů, agregace f dat - Zusammenftassen n von Daten
1214 grupo - grupa f - Gruppe f
1215 -, adici(ec)a - aditivní grupa - Additivgruppe
1216 -, komuta - komutativní grupa - kommutative Gruppe
1217 -, simetria - symetrická grupa - symmetrische Gruppe
1218 grupoido - grupoid m - Gruppoid n
1219 ĝenerala - obecný - allgemein
1220 ĝeneraligi - zobecňovat - generalisieren,verallgemeinern
1221 ĝermo (de sekco de garbo, de funkcio) - zárodek m - Keim m
1222 ĝusta - správný - richtig
1223 ĝusteco - správnost f - Richtigkeit f
1224 hakita (piramido, konuso) v. trunkita
1225 harmona - harmonický - harmonisch
1226 havi solvon - mít řešení - eine Lösung besitzen
1227 hazardeco - náhodnost f - Zufälligkeit f
1228 hazardo - náhoda f - Zufall m
1229 heksaedro - hexaedr m, pravidelný šestistěn m - Hexaeder n, regelmässiges Sachsflach n
1230 heksagono - pravidelný šestiúhelník m - reguläres Sechseck n
1231 helica - šroubový - schraubenförmig
1232 helicero - závit m šroubovice - Windung f einer Schraube
1233 helico - šroubovice f - Schraubenlinie f
1234 -, livuma (maldekstruma) - levotočivá šroubovice - linksgängige Schraubenlinie
1235 helicoido - šroubová plocha f, helikoid m - Schraubenfläche f, Helikoid n
1236 helpa - pomocný - Hilfe-, behilflich
1237 hemisfera (surfaco) - hemisférický - hemisphärisch
1238 hemisfero (surfaco) - hemisféra f, půlkulová plocha f - Hemisphäre f
1239 hereda - dědičný - erblich
1240 heredeco - dědičnost f - Erblichkeit f
1241
1242 heterogena - heterogenní, různorodý - heterogen
1243 heterologika - heterologický - heterologisch
1244 Hilberta - Hilbertův - Hilbertsch
1245 hiperaritmetika - hyperaritmetický - hyperarithmetisch
1246 hiperbola - hyperbolický - hyperbolisch
1247 hiperbolo - hyperbola f - Hyperbel f
1248 -, egallatera - rovnoosá hyperbola - gleichseitige Hyperbel
1249 -, kuba - kubická hyperbola - kubische Hyperbel
1250 hiperboloido - hyperboloid m - Hyperboloid n
1251 -, dupeca - dvojdílný hyperboloid - zweischaliges Hyperboloid
1252 hiperboloido, rivolua - rotační hyperboloid - Drehhyperboloid, Rotationshyperboloid
1253 -, unupeca - jednodílný hyperboloid - einschaliges Hyperboloid
1254 hiperebeno - nadrovina f - Hyperebene f
1255 -, subtena - opěrná nadrovina - Stützhyperebene
1256 hiperelipsa - hypereliptický - hyperelliptisch
1257 hipergeometria - hypergeometrický - hypergeometrisch
1258 hiperspaco - hyperprostor m, nadprostor m - Hyperraum m
1259 hipocikloido - hypocykloida f - Hypozykloide f
1260 hipotenuzo - přepona f - Hypotenuse f
1261 hipoteza - hypotetický - hypothetisch
1262 hipotezo - hypotéza f - Hypothese f
1263 -, allasebla - přípustná hypotéza - zulässige Hypothese
1264 -, alternativa - alternativní hypotéza - Alternativhypothese
1265 -, kunmetita - složená hypotéza - zusammengesetzte Hypothese
1266 -, lineara - lineární hypotéza - lineare Hypothese
1267 -, nula - nulová hypotéza - Nullhypothese
1268 - pri sendependeco - hypotéza o nezávislosti - Unabhängigkeitshypothese
1269 -, simpla - jednoduchá hypotéza - einfache Hypothese
1270 hipotroĥoido - hypotrochoida f - Hypotrochoide f
1271 histogramo - histogram m, sloupcový diagram m - Histogramm n, Streifendiagramm n, Säulendiagramm n
1272 holomorfa - holomorfní - holomorph
1273 holonoma - holonomní - holonom
1274 homeomorfa - homeomorfní - homöomorph
1275 homogena - homogenní - homogen
1276 homogeneco de populacio - homogenita f základního souboru - Gleichartigkeit f der Grundgesamtheit
1277 homografia - homografický - homographisch
1278 homografio - homografie f - Homographie f
1279 homogrupo - homogrupa f - Homogruppe f
1280 homologa - homologický - homologisch
1281 homologio - homologie f - Homologie f
1282 -, singulara - elace f - singuläre Perspektivität (Homologie) f
1283 homomorfa - homomorfní - homomorph
1284 homomorfio - homomorfismus m - Homomorphismus m
1285 homotetia - homotetický, stejnolehlý - homothetisch
1286 homotetiaĵo - homotetický útvar m - homothetische Figur f
1287 homotetio - stejnolehlost f, homotetie f - Homothetie f
1288 homotopia - homotopní - homotop
1289 homotopio - homotopie f - Homotopie f
1290 horizontala - horizontální, vodorovný - horizontal, waagerecht
1291 horizontalo - horizontála f - Horizontale f, Waagerechte f
1292 -, n-a (de determinanto aŭ matrico) - n-tý řádek m - Zeile f, Horizontalreihe f, Reihe (n-te, vom Index n)
1293 horizonto - horizont m - Horizont m
1294 idealo - ideál m - Ideal n
1295 -, ĉefa - hlavní ideál - Hauptideal
1296 idemfaktoro - idemfaktor m - Idemfaktor m
1297 identa - identický, totožný - identisch
1298 idetaĵo v. egalaĵo
1298a identeco - identita f, totožnost f - Identität f
1299 identigilo - identifikátor m - Identifikator m, Identifikationsoperator n
1300 identigo - identifikace f, ztotožnění n - Identifizierung f, Identifikation f
1301 ikosaedro - pravidelný dvacetistěn m, ikosaedr m - Zwanzigflach n, Ikosaeder n
1302 ikso - x (iks) n - X n
1303 iliard/o = milo da ilionoj (duiliardo = 1015; triiliardo = 1021; kvariliardo = 1027)
1304 ilion/o = potenco de miliono (duiliono = 1012; triiliono = 1018; kvariliono = 1024)
1305 imaginara - imaginární - imaginär
1306 -, pure - ryze imaginární - rein imaginär
1307 implica - implikační - implikativ
1308 implici tr - implikovat, implicitně obsahovat - implizieren, subjungieren, implizit enthalten
1309 implicita - implicitní - implizit
1310 implico - implikace f - Implikation f
1311 impulso - impuls m - Impuls m
1312 incida - incidentní - inzident
1313 incidi ntr kun - incidovat, ležet na (přímce), procházet (bodem) - inzidieren mit, liegen auf, gehen durch
1314 incido - incidence f - Inzidenz f
1315 indici tr - indexovat - indizieren
1316 indicigo - indexování n - Indizierung f
1317 indicita - oindexovaný - indiziert
1318 indicnombro (en statistiko) - index m - Indexzahl f, Index m
1319 indico (mat. signo) - index m - Index m
1320 - (indikaĵo, propreco) - znak m - Merkmal n, Attribut n
1321 -, alternativa (en statistiko) - alternativní znak - alternatives Mermal (Attribut)
1322 - de asimetrio - index asymetrie - Asymetrieindex
1323 - de korelacio - index korelace - Korrelationsindex
1324 -, klasifika - klasifikační (třídicí) znak - Klassifikationemerkmal
1325 -, pesita - vážený index - gewogener (gewichteter) Index
1326 -, radika - odmocnitel m - Wurzelexponent m, Wurzelzeiger m, Wurzellindex
1327 vivkosta - index životních nákladů - Index der Lebenshaltungskosten
1328 indikatrico - indikatrix f - Indikatrix f
1329 - indukta - indukční - induktiv
1330 indukti tr - induktivně vyvodit - induktiv schliessen
1331 induktita - indukovaný - induzierte
1332 indukto - indukce f - Induktion f
1333 -, matematika - matematická indukce - vollständige Induktion
1334 infimo (de aro da realoj - la plej granda suba baro) - infimum n - Infimum n
1335 infinitezima - infinitezimální - infinitesimal
1336 infinitezimo - infinitezimální veličina f - Infinitesimalgrösse f
1337 infinito (nefinio) - nekonečno n - Unendlich n; Unendlichkeit f
1338 -, ĝis - donekonečna - ad infinitum
1339 infleksa - inflexní - Inflexions-, Wende-
1340 inflekso - inflexe f - Inflexion f
1341 informadiko - informatika f - Informatik f
1342 informo - informace f - Information f
1343 infra - dolní - unter
1344 infro (infra limo) - dolní hranice f - untere Grenze f
1345 inklinacio - sklon m, spád m - Steigung f, Neigung f
1346 inkludi tr - obsahovat, zahrnovat - enthalten
1347 inkludo - inkluze f - Inklusion f
1348 inkremento - přírůstek m - Zuwachs m, Inkrement n
1349 - de funkcio - přírůstek funkce - Zuwachs einer Funktion
1350 instrukcio - instrukce f - Instruktion f
1351 integra - integrační - Integrations-, integrierend
1352 integrado - integrace f, integrování n - Integration f, Integrieren n
1353 -, grafika - grafické integrování - graphische Integration
1354 -, laŭfaktora v. poparta integrado
1355 - per substituo - integrace substitucí - Integration durch Substitution
1356 -, poparta - integrování po částech - partielle Integration, Produktintegration
1357 integraĵo v. integralo
1358 integrala - integrální - integral
1359 integralhava - integrovatelný - integrierbar
1360 integralkosinuso - integrálkosinus m, hyperbolický integrální kosinus m - (hyperbolischer) Integralkosinus m
1361 integralo - integrál m - Integral n
1362 -, difinita - určitý integrál - bestimmtes Integral
1363 -, duobla - dvojný integrál - Doppelintegral
1364 -, elipsa - eliptický integrál - elliptisches Integral
1365 -, iteraciita - vícenásobný (iterovaný) integrál - mehrfaches (iteriertes) Integral
1366 -, kontura - integrál po uzavřené křivce - Randintegral, Umlaufintegral, geachlossenes Kurvenintegral
1367 -, kurblinia - křivkový integrál - Kurvenintegral
1368 -, linia - křivkový integrál - Kurvenintegral
1369 -, nedifinita - neurčitý integrál - unbestimmtes Integral
1370 -, nepropra - nevlastní integrál - uneigentliches Integral
1371 -, partikulara - partikulární integrál - partikuläres Integral
1372 -, propra - vlastní integrál - eigentliches Integral
1373 -, simpla - prostý integrál - einfaches Integral
1374 -, singulara - singulární integrá1- singuläres Integral
1375 - sur fermita surfaco - integrál po uzavřené ploše - Hüllenintegral
1376 -, surfaca - plošný integrál - Oberflächenintegral
1377 -, volumena - objemový integrál - Volumenintegral
1378 integralsigno - znak m integrálu - Integralzeichen n
1379 integralsinuso - integrálsinus m, hyperbolický integrální sinus m - (hyperbolischer) Integralsinus m
1380 integrato - integrand m, funkce f (výraz m) pod integrálem - Integrand m
1381 integrebla - integrovatelný, integrabilní - integrierbar
1382 integri tr - integrovat - integrieren
1383 integrilo - integrátor m - Integrator m
1384 interakorda - kompatibilní - kompatibel
1385 interakordi ntr - být kompatibilní - verträglich, kompatibel sein
1386 interakordo (en ludteorio) - shoda f - Absprache f
1387 interezfaktoro - úročitel m - Verzinsungsfaktor m
1388 interezo - úrok m - Zinsertrag m
1389 -, kunmetita - složitý úrok - Zinseszins m
1390 -, simpla - jednoduchý úrok - Zins m
1391 interinfluo - interakce f - gegenseitige Beeinflussung f, Interaktion f, Wechselwirkung f
1392 interligo (de du figuroj) - spojení n - Verkettung f
1393 interna - vnitřní - innere
1394 interno - vnitřek m - Inneres n; offener Kern m
1395 interorta (pri du geom.fig.) - (vzájemně) kolmý - senkrecht
1396 interpolado - interpolace f - Interpolation f
1397 -, grafika - grafická interpolace - graphische Interpolation
1398 - lineara - lineární interpolace - lineare Interpolation
1399 -, nombra - numerická interpolace - numerische Interpolation
1400 interpoli tr - interpolovat - interpolieren
1401 interpreto - interpretace f - Interpretation f
1402 interrespondi ntr - odpovídat - entsprechen
1403 interrompo (de progresiva samplado) - zastavení n, přerušení (sekvenčního výběru) - Abbrechen n, Abbruch m
1404 intersekcantoj - různoběžky fpl - sich schneidende Geraden fpl
1405 intersekci tr - protínat se - sich treffen, sich schneiden
1406 -, transverse - protínat se transverzálně (příčně) - sich transversal schneiden
1407 intersekco - průnik m, průsek m - Durchschnitt m
1408 interŝanĝebla - zaměnitelný - vertauschbar
1409 interval-nesto - posloupnost f do sebe zapadajících intervalů -Intervallschachtelung f
1410 intervalo - interval m - Intervall n
1411 intervalo, aperta - otevřený interval - offenes Intervall
1412 - de konfido - interval spolehlivosti - Konfidenzintervall
1413 - de konverĝo - interval konvergence - Konvergenzintervall
1414 -, fermita, v. kloza intervalo
1415 -, kloza - uzavřený interval - abgeschlossenes Intervall
1416 -, malfermita v. aperta intervalo
1417 intuicia, geometrie - intuitiivně geometrický, geometricky zřejmý - geometrisch anschaulich
1418 intuiciismo - intuicionismo m - Intuitionismus m
1419 invarianta - invariantní - invariant
1420 - ĉe bildigo - invariantní při zobrazení - abbildungsinvariant
1421 invarianto - invariant(a) m (f) - Invariante f
1422 inversa - inverzní, převrácený, reciproký - inverse
1423 inversigebla - invertibilní- invertierbar
1424 inversigo - obrácení n, inverze f - Umkehrung f, Inversion f
1425 - de matrico - inverze matice - Matrixinversion
1426 - de serio - obrácení/inverze řady - Umkehrung einer Reihe
1427 inversio (kiel bildigo) - inverze f - Inversion f
1428 -, cirkla - kruhová inverze - Kreiinversion
1428a - respekte al cirklo - inverze vzhledem ke kružnici - Inversion am Kreis
1429 inversoro - inverzor m - Inversor m
1430 involucia - involutorní - involutorisch
1431 involucio - involuce f - Involution f
1432 ipsilono - ypsilon n (= y) - Y(psylon) n
1433 iteracia - iterační - iterativ
1434 iteracii tr - iterovat - iterieren
1435 iteraciita - iterovaný - iteriert
1436 iteracio - iterace - Iteration f, Iterationsprozess m
1437 izobato - izobáta f, hloubnice f - Isobathe f
1438 izocela (triangulo) evi.v. simetria
1439 izogona - izogonální - isogonal, gleichwinklig
1440 izogramo - izograma f - Isogramme f
1441 izohipso - izohypsa f, vrstevnice f - Isohypse f, Höhenlinie f
1442 izoklino - izoklina f - Isokline f
1443 izolita - izolovaný - izoliert
1444 izometria - izometrický - isometrisch
1445 izometrio - izometrie f - Isometrie f
1446 izomorfa - izomorfní - isomorph
1447 izomorfio - izomorfismus m - Isomorphismus m
1448 izoperimetra - izoperimetrický - isoperimetrisch
1449 izotropa - izotropní - isotrop
1450 jakobiano - jakobián m - Jacobische Determinante f
1451 juĝo - soud m, úsudek m - Urteil n
1452 ĵeti ombron - vrhat stín - Sohatten werfen
1453 ĵetono - počítací známka f, žeton m - Rechenstein n
1454 kahelaro - parketování n, dlažba f - Pflasterung f, Parkettierung f
1455 kahelo (regula plurangulo de kahelaro) - dlaždice f - Pflasterstein m, Kachel f
1456 kalkula - početní - rechnerisch
1457 kalkulado - počítání n - Rechnen n
1458 kalkuli tr - počítat - rechnen
1459 kalkulilo - počitadlo n - Rechenbrett n
1460 kalkulmaŝino - počítací (kalkulační) stroj m - Rechenmaschine f
1461 kalkulo (ago nombri) - počítání n - Rechnen n
1462 - (mat. subfako) - počet m - Rechnung f (subfako); Kalkül m (en logiko)
1463 - (operacio per nombroj) - výpočet m - Berechnung f, (Rechnung, Er-, Aus-)
1464 -, diferenciala - diferenciální počet - Differentialrechnung
1465 -, infinitezima - infinitezimální počet - Infinitesimalrechnung
1466 -, integrala - integrální počet - Integralrechnung
1467 -, kompensa - vyrovnávací počet - Ausgleichsrechnung
1468 -, korelacia - korelační počet - Korrelationsrechnung
1469 -, matrica - maticový počet - Matrizenrechnung
1470 -, operatora - operátorový počet - Operatorenrechnung
1471 -, proporcia - výrokový počet - Aussagenkalkül
1472 -, tensora - tenzorový počet - absoluter Differentialkalkül, Tensorrechnung
1473 -, variada - variační počet - Variationsrechnung
1474 -, vektora - vektorový počet - Vektorrechnung
1475 kalkul-operacio - početní operace f - Rechenoperation f
1476 kaloto - kulový vrchlík m - Kugelkappe f, Kugelhaube f, Kalotte f
1477 kampo - pole n - Feld n
1478 -, skalara - skalární pole - Skalarfeld
1479 kanalo, komunika - informační kanál m - Nachrichtenübertragungskanal m
1480 kanona - kanonický - kanonisch
1481 kapacito - kapacita f - Kapazität f
1482 karakteristiko (ĉe logaritmo) - charakteristika f - Kennziffer f, Charakteristik f
1483 karakteriza - charakteristický - charakteristisch
1484 karakterizaĵo (en statistiko) - znak m - Merkmal n
1485 - (kurbo) - charakteristická křivka f - charakteristische Kurve f
1486 - de skalo - charakteristika f stupnice - Charakteristik f der Leiter
1487 -, kvalita - kvalitativní znak - qualitatives Merkmal
1488 -, sampla - výběrová charakteristika - Auswahlcharakteristik
1489 karakterizi tr - charakterizovat - charakterisieren
1490 karakterizilo v. karakteristiko
1491 karaktero - charakter m - Charakter m
1492 kardinala - kardinální - Kardinal-
1492a kardinalo - kardinální číslo n - Kardinalzahl f
1493 kardioido - kardioida f, srdcovka f - Kardioide f
1494 kartezia - kartézský - kartesisch
1495 kategoria - kategorický - kategorisch
1496 kategorio - kategorie f - Kategorie f
1497 katenoido - katenoid m - Kettenfläche f, Katenoid n
1498 kateto - odvěsna f - Kathete f
1499 -, apuda - přilehlá odvěsna - Ankathete
1500 -, opozicia - protilehlá odvěsna - Gegenkathete
1501 kaŭstiko (fokusa surfaco) - kaustika f - Kaustik f
1502 kazo - případ m - Fall m
1504 -, ekstrema - limitní případ, extrémní případ - Grenzfall, Extremfall
1505 -, elipsa - eliptický případ - eliptischer Fall
1503 -, favora - příznivý případ - günstiger Fall
1506 kelke (da) - několik - einige
1507 kerno - jádro n - Kern m
1508 - de integrala ekvacio - jádro integrální rovnice - Kern einer Integralgleichung
1509 kibernetika - kybernetický - kybernetisch
1510 kibernetiko - kybernetika f - Kybernetik f
1511 kinematiko - kinematika f - Kinematik f
1512 kinetiko - kinetika f - Kinetik f
1513 kineta (rilata al la fako: kinetika) - kinetický - kinetisch
1514 kirla - vírový - Wirbel-
1515 kirlo - vír m - Rotation f, Rotor m, Wirbel m
1516 klasa - třídní (skupinový) - Klassen-
1517 klasfrekvenco - skupinová četnost f - Klassenhäufigkeit f
1518 klasif(ik)a - klasifikační - klassifizierend
1519 klasif(ik)ado, n-atributa - klasifikace f podle n znaků - n-fache Klassifikation f
1520 klasif(ik)i tr - třídit, klasifikovat - klassifizieren
1521 klasif(ik)o - klasifikace f, třídění n - Klassifikation f, Klassifizierung f
1522 klasika - klasický - klassisch
1523 klasintervalo - třídní interval m, interval třídění - Klassenintervall n
1524 klaso - třída f - Klasse f
1525 kliko - klika f - Cliqua f, Sippe f
1526 klinangulo - spádový úhel m, úhel sklonu - Neigungswinkel
1527 klinlinio - spádnice f - Fallinie f, Böschungslinie
1528 klino - sklon m, spád m - Neigung f, Steigung f
1529 - de fosa deklivo (taluto) - sklon výkopu - Grabenneigung
1530 - de talusa deklivo - sklon násypu - Aufschüttungsneigung
1531 klotoido - klotoida f - Klothoide f
1532 kloza - uzavřený - abgeschlossen
1533 klozaĵo (de aro) - uzávěr m - Abschliessung f, abgeschlossene Hülle f
1534 klozo - uzavřená množina f - abgeschlossene Menge f
1535 koaro - třída f zbytků, zbytková třída - Restklasse f
1536 kodado, alfabeta - abecední kódování n - alphabetische Kodierung f
1537 de datumoj (datenoj) - kódování údajů (dat) - Verschlüsseln n von Datten
1538 kodi tr - kódovat - kodieren
1539 kodo - kód m - Kode m
1540 -, binara - binární (dvojkový) kód - Binärkode
1541 -, cifera (diĝita) - číselný kód - Zahlenkode
1542 -, komputila - kód počítače - Rechnerkode
1543 kodo, triplusa - kód se zbytkem tři - Drei-Exzess-Code m
1544 kodoteorio (de Shannon kaj Weaver) - (Shannonova) teorie f informace, matematická teorie komunikace - Informationstheorie f, Kodierungstheorie
1545 koeficiento - koeficient m - Koeffizient m
1546 -, angula (de rekto) - směrnice f (přímky) - Richtungskoeffizient, Richtungsfaktor m
1547 - de asoci(it)eco - koeficient asociace - Assoziationskoeffizient
1548 - de konfido - koeficient spolehlivosti - Konfidenzkoeffizient
1549 - de nesimetrio - koeficient asymetrie (šikmosti) - Schiefe f
1550 - de parta regresio - koeficient dílčí regrese - Teilregressionskoeffizient
1551 - de pezo - vážený koeficient - Gewichtsfaktor m
1552 - de pligrandiĝo - poměr m zvětšení - Vergrösserungsverhältnis n
1553 - de proporci(ec)o - koeficient úměrnosti - Proportionalitätskoeffizient
1554 - de variado - variační koeficient - Variationskoeffizient
1555 - de varieblo - koeficient variability - Variabilitätskoeffizient
1556 -, dunomiala - binomický koeficient, kombinační číslo n - Binomialkoeffizient
1557 -, korelacia - koeficient korelace - Korrelationskoeffizient
1558 -, plurnomiala - polynomický koeficient - Polynomialkoeffizient
1559 kofaktoro (ĉe matricoj kaj determinantoj) - algebraický doplněk m, doplněk determinantu, kofaktor m - Adjunkte f, algebraisches Komplement n, Kofaktor m
1560 kofunkcio - kofunkce f - Kofunktion f
1561 kohera - koherentní - Kohärent
1562 koher(ec)o - koherence f - Kohärenz f
1563 koincida - splývající, koincidentní - deckungsgleich, übereinstimmend
1564 koincideco - koincidence f - Koinzidenz f
1565 koincidi ntr - splývat, shodovat se, koincidovat - sich decken, übereinstimmen
1566 koincido - splynutí n, koincidence f - Deckung f, Koinzidenz f
1567 kojno - klín m - Keil m
1568 -, globa - kulový klín - Kugelkeil
1569 kolineado (kolineacio; homografio) - kolineace f - Kollineation f, kollineare Abbildung f
1570 -, centra - středová kolineace - zentrale Kollineation
1571 -, perspektiva - perspektivní kolineace - perspektive Kollineation
1572 koline(ar)a (v.a. samrekte) - kolineární - kollinear
1573 kolineareco - kolinearita f - Kollinearität f
1574 koline(ar)igi (kolineare transformi, homografie bildigi) - kolineárně transformovat, homograficky zobrazit - kollinear transformieren, homographisch abbilden
1575 kolizii ntr - kolidovat - kollidieren
1576 kologaritmo (log 1/N) - kologaritmus m - Kologarithmus m
1577 kolumno (de tabelo) - sloupec m - Spalte f, Kolonne f
1578 kombinacio (opo el opo) - kombinace f - Kombination f
1579 - de k-a klaso - kombinace k-té třídy - Kombination zur k-ten Klasse
1580 kombinaĵo v. kombinacio
1581 kombinatoriko - kombinatorika f - Kombinatorik f
1582 kombini tr - kombinovat - kombinieren, verknüpfen
1583 komenco - začátek m - Anfang m, Anfangspunkt m
1584 komo de bazo - řádová čárka f - Basiskomma n
1585 -, decimala - desetinná čárka - Dezimalkomma
1586 kompakta - kompaktní - kompakt
1587 -, loke - lokálně kompaktní - lokalkompakt
1588 kompaktida (ekz. subaro de kompakta aro) - relativně kompaktní - relativ kompakt (folgenkompakt, halbkompakt)
1589 kompaktigo - kompaktifikace f - Kompaktifizierung f
1590 kompara (statistiko) - srovnávací - vergleichend
1591 komparaĵo v. egalaĵo aŭ neegalaĵo
1592 komparebla - srovnatelný - vergleichbar
1593 kompari tr - srovnávat - vergleichen
1594 komparo - srovnání n, porovnání n - Vergleich m; Nebeneinandersetzen n, Juxtaposition f
1595 kompleksa - komplexní - komplex
1596 komplekseco - komplexnost f - Komplexität f
1597 komplekso - komplex m - Komplex m
1598 - de rektoj - komplex přímek - Geradenkomplex
1599 -, ordigita - uspořádaný komplex - geordneter Komplex
1600 komplementa - doplňkový - komplementär
1601 komplemento - doplněk m, komplement m - Komplement n, Ergänzung f
1602 -, algebra - algebraický doplněk, doplněk determinantu - Adjunkte f, algebraisches Komplement
1603 - de aro - doplněk množiny - Komplementärmenge f
1604 -, topologia - topologický doplněk - topologisches Komplement
1605 kompleta - úplný, kompletní - vollständig
1606 kompletigi - doplnit - ergänzen, vervollständigen, komplettieren
1607 komponanto - komponenta f, složka f - Komponente f
1608 - de n-a ordo - složka n-tého řádu - Komponente n-ter Ordnung
1609 komponento v. komponanto
1610 komputi tr - počítat pomocí algoritmu (a počítače) - rechnen mit Hilfe eines Algorithmus (und Computer)
1611 komputiko - počítačová technika f - Computertechnik f
1612 komputilo - počítač m - Rechner m, Elektronenrechner, Computer m
1613 -, analoge - analogový počítač - Analogrechner
1614 -, diĝita - číslicový (digitální) počítač - Digitalrechner
1615 komputoro v. komputilo
1616 komuna - společný - gemeinsam
1617 komunaĵo - průnik m -Durchschnitt m
1618 - de aroj - průnik množin - mengentheoretischer Durchschnitt
1619 komunona - soudělný, souměřitelný - kommensurabel
1620 komuta - komutativní - komutativ
1621 komutanto - komutant m - Kommutante f
1622 komutatoro - komutátor m - Kommutator m
1623 komutiveco - komutativnost f - Kommutativität f
1624 konata - známý - bekannt
1625 koncentra v. samcentra
1626 kondiĉeco - podmíněnost f - Bedingtheit f
1627 kondiĉita - podmíněný - bedingt
1628 kondiĉo - podmínka f - Bedingung f
1629 - de Lipschitz - Lipschitzova podmínka - Lipschitzbedingung
1630 -, komencvalora - počáteční podmínka - Anfangsbedingung
1631 -, necesa - nutná podmínka - notwendige Bedingung
1632 kondiĉo, necesa kaj sufiĉa - nutná a postačující podmínka - notwendige und hinreichende Bedingung
1633 -, randa - okrajová podmínka - Randbedingung
1634 -, sufiĉa - postačující podmínka - hinreichende Bedingung
1635 koneksa - souvisící - zusammenhängend
1636 -, simple - jednoduše souvislý - einfach zusammenhängend
1637 konforma - konformní - konform
1638 konformeco - konformita f - Konformität f
1639 konformi ntr - odpovídat - entsprechen
1640 kongrua - shodný, kongruentní - kongruent, gleich, deckungsgleich, form(en)gleich, übereinstimmend
1641 -, inverse - nepřímo shodný - invers (ungleichsinning) kongruent
1642 -, rekte - přímo shodný - direkt (gleichsinning) kongruent
1643 kongrueco (de geom. figuroj kaj nombroj) - shodnost f, kongruence f - Kongruenz f
1644 - de anguloj - shodnost úhlů - Winkelkongruenz
1645 kongrui ntr - shodovat se, splývat, být kongruentní - kongruieren, kongruent sein
1646 konika - kuželov(it)ý, kónický - konisch
1647 koniko - kuželosečka f - Kegelschnitt m
1648 konikoido - regulární plocha f druhého stupně, regulární kvadrika f - eigentliche Fläche f zweiter Ordnung
1649 konjekti tr - domnívat sa - vermuten
1650 konjekto - domněnka f, dohad m - Vermutung f
1651 konjugaĵo v. konjugita nombro
1652 konjugi tr - konjugovat, sdružovat - konjugieren
1653 konjugita - konjugovaný, sdružený - konjugiert
1654 -, komplekse - komplexně sdružený - konjugiert-komplex
1655 konjugiteco - sdruženost f, konjugovanost f - Konjugiertheit f, Konjugiertsein n
1656 konjugito - konjugovaný prvek m - konjugiertes Element n
1657 konjugitoj de matrico - konjugované prvky mpl matice (symetrické vzhledem na hlavní diagonálu) - symmetrisch zur Hauptdiagonale gelegene Elemente npl einer Matrix
1658 konjugo - konjugace f - Konjugation f
1659 konjunkcio - konjunkce f - Konjunktion f
1660 konkava - konkávní, vydutý - konkav
1661 konkaveco - konkavita f, vydutost f - Konkavität f
1662 konkludi tr (el) - usuzovat (o), činit závěr - Schluss m ziehen, urteilen
1663 konkludo - úsudek m, závěr m, konkluze f- Konklusion f, Conclusic f, Schlussfolgerung f, Schluss m
1664 -, dedukta - deduktivní závěr - deduktiver Schluss
1665 -, indukta - induktivní závěr - induktiver Schluss
1666 konkordo - konchoida f - Konchoide f
1667 -, Nikomeda - Nikomedova konchoida - Konchoide des Nikomedes
1668 konkreta - konkrétní - konkret
1669 konoido - konoid m - Konoid n
1670 konsideri tr - uvažovat - erwägen, überlegen, nachdenken
1671 konsidero, analogia - analogická úvaha f - Analogiebetrachtung f
1672 konsisto - složení n - Zusammensetzung f
1673 konstanta - stálý, konstantní - beständig, stetig
1674 konstanto - konstanta f - Konstante f
1675 -, arbitra - libovolná konstanta - beliebige Konstante
1676 -, nombra - číselná konstanta - Zahlenkonstante
1677 konstrui tr (ekz. diagramon) - sestrojit - aufstellen
1678 konstrukcii tr (por: koncepti-projekti) - konstruovat - konstruieren
1679 - hipotezon - formulovat hypotézu - eine Hypothese aufstellen
1680 konstrukcio - konstrukce f - Konstruktion f
1681 -, cirkela - konstrukce s použitím kružidla - Zirkelkonstruktion
1682 -, geometria - geometrická konstrukce - geometrische Konstruktion
1683 - nur per cirkelo - konstrukce výlučně kružidlem - Konstruktion mit dem Zirkel allein
1684 -, proksimuma - přibližná konstrukce - Näherungskonstruktion
1685 kontakti tr - stýkat se, dotýkat se - sich berühren
1686 kontakto - styk m, dotyk m - Berührung f
1687 - de n-a ordo - styk/dotyk n-tého řádu - Berührung von n-ter Ordnung
1688 -, interna - vnitřní dotyk - innere Berührung
1689 kontaktopunktaro v. klozaĵo
1690 kontaktopunkto - bod m dotyku - Berührungspunkt m
1691 kontentigi (ekvacion) - splňovat, vyhovovat - erfüllen, befriedigen (eine Gleichung), genügen (einer Gleichung)
1692 kontentigi (esprimon) - splňovat (výraz), vyhovovat (výrazu) - verifizieren, erfüllen (einen Ausdruck)
1693 kontingenco - kontingence f - Kontingenz f
1694 kontingento - kontingent m - Kontingent n
1695 kontinua - spojitý - stetig
1696 -, unuforme - stejnoměrně spojitý - gleichmässig stetig
1697 kontinueco - spojitost f- Stetigheit f
1698 -, dekstraflanka - spojitost zprava - rechtsseitige Stetigheit
1699 kontinuega v. unuforme kontinua
1700 kontinuigi - učinit spojitým - stetig bewirken
1701 kontinuumo - kontinuum n - Kontinuum n
1702 kontrasto - kontrast m - Kontrast m
1703 kontraŭ turniĝo de horloĝmontrilo - proti směru otáčení hodinových ručiček - entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn
1704 kontraŭdira - sporný - widersprüchlich
1705 kontraŭdiro - rozpor m, spor m - Widerspruch m
1706 kontraŭegala - -opačný - entgegengesetz gleich
1707 kontraŭkateto v. opozicia kateto
1708 kontraŭlogaritmo - antilogaritmus m - Antilogarithmus m, Gegenlogarithmus
1709 kontraŭparalela - antiparalelní - antiparalel, entgegengerichtet
1710 kontraŭpozicio (en mat. logiko) - kontrapozice f - Kontraposition f
1711 kontraŭvari(ant)a - kontravariantní - kontravariant
1712 kontraŭvarianco - kontravariance f - Kontravarianz f
1713 kontroli tr - kontrolovat - kontrollieren, probieren
1714 kontrolo - kontrola f - Probe f
1715 - per substituo - kontrola dosazením - Probe durch Einsetzen
1716 - per sumigo - součtová kontrola - Summenprobe
1717 -, statistika sampla - statistická namátková kontrola - statistische Stichprobe
1718 konturo (de faco, regiono) - obrys m, (kontura f) - Kontur f, Umriss m, Bildgrenze f
1719 konusa - kužellový - kegelförmig
1720 konuso - kužel m - Kegel m
1721 -, cirkla - kruhový kužel - Kreiskegel
1722 -, hakita v. trunkita konuso
1723 -, oblikva - kosý kužel - schiefer Kegel
1724 konuso, rekta - kolmý kužel - gerader (senkrechter) Kegel
1725 -, rivolua - rotační kužel - Drehkegel, Rotationskegel
1726 -, trunkita - komolý kužel - Kegel ohne Spitze, stumpfer Kegel, Kegelstumpf m
1727 konustrunko - komolý kužel m - Kegelstumpf m
1728 konveksa - konvexní, vypuklý - konvex
1729 konvekseco - konvexnost f, vypuklost f - Konvexität f
1730 konverĝa - konvergentní - konvergent
1731 konverĝegi ntr (v.a. unuforme konverĝi) - stejnoměrně konvergovat - gleichmässig konvergieren
1732 konverĝi ntr - konvergovat - konvergieren
1733 - al limeso - konvergovat (blížit se) k limitě - konvergieren (gehen) gegen einen Grenzwert
1734 - al nulo - konvergovat k nule - gegen Null konvergieren
1735 -, unuforme - stejnoměrně konvergovat - gleichmässig konvergieren
1736 konverĝo - konvergence f - Konvergenz f
1737 -, absoluta - absolutní konvergence - absolute Konvergenz
1738 - de serio - konvergence řady - Konvergenz einer Reihe
1739 - en probablo - konvergence podle pravděpodobnosti - stochastische Konvergenz
1740 -, malforta - slabá konvergence - schwache Konvergenz
1741 -, mezvalora - konvergence v průměru - Konvergenz im Mittel
1742 -, unuforma - stejnoměrná konvergence - gleichmässige Konvergenz
1743 konverto (de rilato) - konverze f - Umkehrung t
1744 koordinataro - soubor m souřadnic, souřadnice fpl - Koordinatenfamilie f, Koordinaten fpl
1745 koordinato - souřadnice f - Koordinate f
1746 koordinatoj, afinaj - afinní souřadnice fpl - affine Koordinaten fpl
1747 -, cilindraj - cylindrické souřadnice - Zylinderkoordinaten
1748 -, geodeziaj - geodetické souřadnice - geodetische Koordinaten
1749 -, homogenaj - homogenní souřadnice - homogene Koordinaten
1750 -, karteziaj - kartézské souřadnice - kartesische Koordinaten m
1751 -, kurbliniaj - křivočaré souřadnice - krummlinige Koordinaten
1752 -, oblikvaj - kosoúhlé souřadnice - schiefwinklige Koordinaten
1753 -, ortaj - pravoúhlé souřadnice - rechtwinklige (orthogonale) Koordinaten
1754 -, polusaj - polární souřadnice - Polarkoordinaten
1755 -, sferaj - sférické souřadnice - Kugelkoordinaten
1756 -, spacaj - prostorové souřadnice - Raumkoordinaten
1757 koordinatsistemo - soustava f souřadnic, souřadnicový systém m - Koordinatensystem n
1758 -, kartezia - kartézská souřadnicová soustava - kartesisches Koordinatensystem
1759 -, polusa - polární soustava souřadnic - Polarkoordinatensystem
1760 koplanara (v.a. samebena) - komplanární - komplanar
1761 k-opo el n-opo - kombinace f z n prvků k-té třídy - Kombination f von n Elementen zur k-ten Klasse
1762 kordo - tětiva f - Sehne I
1763 korekta - opravný, nápravný - berichtigt, korrigiert
1764 korekti tr - opravit - berichtigen, bereinigen
1765 korekto - oprava f, korekce f - Korrektion f, Korrektur f, Verbesserung f
1766 korelacia - korelační - korrelativ
1767 korelacii ntr - korelovat, být v korelaci, mít (vzájemný) vztah - korrelieren
1768 korelaciilo - korelátor m - Korrelator m
1769 korelacio - korelace f - Korrelation f
1770 -, interklasa - korelace mezi třídami - Korrelation innerhalb der Klassen
1771 -, multobla - mnohonásobná korelace - multiple (mehrfache) Korrelation
1772 -, parta - dílčí korelace - partielle Korrelation
1773 -, totala - úplná korelace - totale Korrelation
1774 korelativa v. korelacia
1775 korelogramo - korelogram m - Korrelogramm n
1776 korespondigo - přiřazení n - Zuordnung f
1777 korolario (senpera dedukto) - důsledek m, bezprostřední dedukce f - Korollar n, Folgesatz m
1778 korpo (en algebro) - těleso n - Körper m
1779 -, komuta - komutativní těleso - kommutativer Körper
1780 korpopluigaĵo, algebra - algebraické rozšíření n (tělesa) algebraische Körpererweiterung
1781 -, pure transcenda - ryze transcendentní rozšíření tělesa - rein transzendente Körpererweiterung
1782 kosekanto - kosekans m - Kosekans m
1783 kosinusarko - arkuskosinus m - Arkuskosinus m
1784 kosinuso - kosinus m - Kosinus m
1785 -, direkta - směrový kosinus - Richtungskosinus
1786 -, hiperbola - hyperbolický kosinus - Hyperbelkosinus
1787 kosinusoido - kosinusoida f - Kosinuskurve f
1788 kosinusteoremo - kosinová věta f - Kosinussatz m
1789 kotangentarko - arkuskotangens m - Arkuskotangens m
1790 kotangento - kotangens m - Kotangens m
1791 -, hiperbola - hyperbolický kotangens - Hyperbelkotangens
1792 kotangentoido - kotangentoida f - Kotangenskurve f
1793 kovarianco - kovariance f - Kovarianz f
1794 kovarianta - koveriantní - kovariant
1795 kovarianto - kovariant m - Kovariante f
1796 kovektoro - kovektor m - Kovektor m
1797 kovro - pokrytí n - Überdeckung f
1798 kradaranĝo - mřížové uspořádání n, mříž f - Gitteranordrnung f, Gitter n
1799 krado - mříž f - Gitter n
1800 -, kvadrata - čtvercová mříž - Quadratgitter
1801 -, ortograma - obdélníková mříž - rechteckiges Gitter
1802 krakoviano - krakovián m - Krakoviane f
1803 krampi tr - dát do závorek - einklammern
1804 krampo - závorka f - Klammer f
1805 -, angula - lomená závorka - spitze Klammer
1806 -, kuniga - svorka f - geschweifte Klammer
1807 -, ortangula - hranatá závorka - eckige Klammer
1808 -, ronda - okrouhlá závorka - runde Klammer
1809 krescenta - srpovitý - sichelförmig
1810 krescento - srpovitý (rovinný) útvar m - sichelförmige Figur f
1811 kreskalanta (nemalkreskanta) - neklesající - nichtfallend
1812 kreskanta - rostoucí - wachsend
1813 -, strikte - striktně rostoucí - streng wachsend
1814 kreski ntr - růst - wachsen
1815 kresko - růst m - Zuwachs m, Wachstum n
1816 krestovaloro v. maksimuma valoro
1817 kribrilo - síto n - Sieb n
1818 krita - kritický - kritisch
1819 kriterio - kritérium n - Kriterium n
1820 -, Abela (de konverĝo) - Abelovo kritérium - Abelsches Kriterium
1821
1822 kruckvociento - dvojpoměr m (čtyř bodů na přímce) - Doppelverhältnis n
1823 kruta - strmý - steil
1824 kuba - krychlový; kubický, třetího stupně - würfelförmig; kubisoh, dritten Grades
1825 kubika (laŭ la tria ordo de kurbeco) - kubický - kubisch, dritter Ordnung
1826 kubiko - kubika f - Kubik f
1827 kubo - krychle f; třetí mocnina f - Würfel m; Kubikzahl f, Kubus m
1828 kulmino (de koniko, kurbo) - vrchol m - Scheitel m
1829 kumulanto - kumulant m - Kumulante f, Semiinvariante f
1830 kunaĵo de aroj - sjednocení n množin - Vereinigungsmenge f
1831 kunebena v. koplanara, samebena
1832 kunfaldaĵo - konvoluce f, konvoluční součin m - Faltungsprodukt n
1833 kunfaldo - konvoluce f - Faltung f
1834 kunigi (termojn) - sloučit (členy) - (ähnliche Glieder) zusammenfassen, sammeln
1835 kunkura (konverĝa) - sbíhavý, procházející jedním bodem - durch denselben (einen) Punkt gehend
1836 kunkurantoj - různoběžky fpl - sich schneidende Geraden fpl
1837 kunkuri ntr - sbíhat se - zusammenlaufen
1838 kunligaĵo - složení n, kompozice f, produkt m - Zusammensetzung f, Kompositum n, Verkettung f, Produkt n
1839 kunligo - skládání n - Verkettung f
1840 kunmetado de vektoroj - skládání n vektorů - Zusammensetzung f der Vektoren
1841 kunmeti fortojn - skládat síly - die Kräfte zusammensetzen
1842 kunmetita - složený - zusammengesetzt
1843 kunmeto de ekvacio (ekvaciigo) - sestavení n rovnice - Aufstellen n einer Gleichung
1844 kunmezurebla (komunona) - souměřitelný - kommensurabel
1845 kunordigo - přiřazení n - Zuordnung f
1846 kunrekta v. kolineara, samrekta
1847 kuntiro - kontrakce f - Kontraktion f
1848 kunulo, harmona - harmonický bod m čtveřice bodů - harmonischer Punkt m des Quadrupels
1849 kurba - křivý, zakřivený - krumm, gekrümmt
1850 kurbeco - křivost f - Krümmung f
1851 -, ĉefa - hlavní (normálová) křivost - Hauptkrümmung
1852 -, meza - střední křivost - mittlere Krümmung
1853 kurbilo - křivítko n - Kurvenlineal n
1854 kurblinia - křivkový, křivočarý - krummlinig
1855 kurbo - křivka f - Kurve f, Bogen m, Kurvenstück n
1856 -, algebra - algebraická křivka - algebraische Kurve
1857 -, analiza - analytická křivka - analytischer Bogen, analytisches Kurvenstück
1858 - de frekvencoj - křivka četností - Häufigkeitskurve
1859 - de kresko - křivka růstu - Wachstumskurve
1860 - de la dua ordo (koniko) - křivka druhého stupně (kuželosečka) - Kurve zweiter Ordnung
1861 - de la kvara ordo (kvartiko) - křivka čtvrtého stupně (kvartika) - Kurve vierter Ordnung (Quartik)
1862 - de la kvina ordo (kvintiko) - křivka pátého stupně (kvintika) - Kurve fünfter Ordnung (Quintik)
1863 - de la tria ordo (kubiko) - křivka třetího stupně (kubika) - Kurve dritter Ordnung (Kubik)
1864 - de regresio - regresní křivka - Regressionskurve
1865 -, disiĝinta - rozpadlá křivka - zerfallende Kurve
1866 -, egale orientita - souhlasně orientovaná křivka - gleich orientierte Kurve
1867 -, eksponenciala - exponenciální křivka - Exponentialkurve
1868 -, empiria - empirická křivka - empirische Kurve
1869 -, integrala - integrální křivka - Integralkurve
1870 -, karakteriza - charakteristická křivka - charakteristische Linie f
1871 -, kloŝforma - zvonovitá křivka - Glockenkurve
1872 -, konika - kuželov(it)á (kónická) křivka - konische Kurve
1873 -, kontinua - spojitá křivka - stetige Kurve
1874 -, logaritma - logaritmická křivka - logarithmische Kurve
1875 -, sennoda (glata) - hladká křivka - glatte Kurve
1876 -, spaca - prostorová křivka - Raumkurve
1877 kurbometro - křivkoměr m - Kurvimeter n
1878 kuspeĝo - hrana f vratu - Rückkehrkante f, Kuspidalkante f
1879 kuspo - bod m vratu, kuspidální bod - Rückkehrpunkt m, Kuspidalpunkt
1880 kuŝigi (punkton aŭ rekton en projekciebenon, kune kun projekcianta ebeno traigita tra ili, per rotacia movo 90 ) - sklopit - umlegen, umklappen
1881 kvadranto - kvadrant m - Quadrant m
1882 kvadrata - čtvercový; čtvereční, kvadrátní; kvadratický, druhého stupně - quadratisch, Quadrat-
1883 kvadratigi - umocňovat na druhou - quadrieren
1884 kvadrato - čtverec m; kvadrát m, druhá mocnina f - Quadrat n; Quadratzahl f
1885 - de eraro, meza - střední čtverec chyby - mittleres Fehlerquadrat
1886 kvadrato, magia - magický čtverec - magisches Quadrat
1887 -, plej malgranda - nejmenší čtverec - kleinstes Quadrat
1888 kvadraturo - kvadratura f - Quadratur f
1889 - de disko - kvadratura kruhu - Quadratur des Kreises
1890 kvadriko - kvadrika f - Quadrik f, Fläche f zweiter Ordnung
1891 -, dudimensia - dvojrozměrná kvadrika - zweidimensionale Quadrik
1892 -, envelopa - obalová kvadrika - Klassenquadrik
1893 -, propra - regulární kvadrika - nichtausgeartete Quadrik
1894 -, singulara - singulární kvadrika - singuläre Quadrik
1895 kvadriliono (1024) - kvadrilión m - Quadrillion f
1896 kvadro (ortepipedo) - kvádr m - Quader m
1897 kvalito de alĝustigo (en statistiko) - shoda f - Güte f der Anpassung
1898 kvantifilo - kvantifikátor m kvantor m - Quantifikator m
1899 - de ekzisto - existenční kvantifikátor - Zeichen n des Partikularisators, Es-gibt-Zeichen
1900 kvantilo - kvantil m - Quantil n
1901 - de normala distribuo - kvantil normálního rozdělení - Häufigkeitsstufen fpl der Normalverteilung
1902 kvanto - množství n, kvantita f - Quantum n, Quantität f
1903 kvantumo - kvantum n - Quantum n, Quant n
1904 krar - čtyři - vier
1905 kvaragrada (polinomo aŭ ĝia termo, ekvacio) - čtvrtého stupně, bikvadratický - biquadratisch, vierten Grades
1906 kvarangulo - čtyřúhelník m - Vierect n, Vierseit n
1907 -, ĉarnira - kloubový čtyřúhelník - Gelenkviereck
1908 -, korda - tětivový čtyřúhelník - Sehnenviereck
1909 -, spaca - prostorový čtyřúhelník - windschiefes Vierseit
1910 -, tanĝanta - tečnový čtyřúhelník - Tangentenviereck
1911 kvaredro - čtyřstěn m - Vierflach n
1912 -, regula - pravidelný čtyřstěn, tetraedr - regelmässiges Vierflach, Tetraeder
1913 kvariliono (1024) - kvadrilión m - Quadrillion f
1914 kvarilo - kvartil m - Quartil n
1915 kvarkombinacio - čtyřkombinace f, kombinace čtvrté třídy - Kombination f der vierten Klasse
1916 kvarlatera - čtyřstranný - vierseitig
1917 kvarlatero - čtyřstran m - Vierseit n
1918 kvarlatero, kompleta - úplný čtyřstran - vollständiges Vierseit
1919 kvarono - čtvrtina f - Viertel n
1920 kvaropo - čtveřice f - Quadrupel n
1921 -, harmona - harmonická čtveřice bodů - harmonischen Punktequadrupel
1922 kvartermo - čtyřčlen m - Quadrinom n
1923 kvartiko - kvartika f - Quartik f
1924 kvaternio - kvaternion m - Quaternion f
1925 kvazaŭ ĉie - kvazi všude - quasi überall
1926 kvazigrupo - kvazigrupa f - Quasigruppe f
1927 k-vico - uspořádání k-tice f, posloupnost f s k členy - geordnetes k-Tupel n
1928 k-vico el n-opo - variace f k-té třídy z n prvků - Variation f von n Elementen zur k-ten Klasse
1929 kvin - pět - fünf
1930 kvinangulo - pětiúhelník m - Fünfeck n
1931 -, regula - pravidelný pětiúhelník - regelmässiges Fünfeck
1932 -, stela - hvězdicový pětiúhelník - Sternfünfeck
1933 kviniliono (1030) - kvintilión m - Quintillion f
1934 kvinilo - kvintil m - Quintil n
1935 kvintiko - kvintika f - Quintik f
1936 kvintiliono (1030) - kvintilión m - Quintillion f
1937 kvocientaro - faktorová množina f - Quotientenmenge f
1938 kvociento - podíl m, kvocient m - Quotient m
1939 - de geometria progresio - kvocient geometrické posloupnosti - Quotient einer geometrischen Progression
1940 kvoto - kvóta f, poměrný díl m - Quote f
1941 kvoto de interesoj - úroková míra f (sazba f) - Zinssatz m, Zinsfuss m, Zinsrate f
1942 labila - labilní - labil
1943 labirinto - bludiště n - Labyrinth n, Irrgarten m
1944 lakuneco - lakunárnost f, mezerovitost f - Lakunarität f, Lückenhaftigkeit f
1945 lakuno (en aranĝo, potencoserio) - mezera f - Lücke f
1946 larĝo - šířka f - Breite f
1947 latero (de plurangulo) - strana f - Seite f
1948 - (de angula) - rameno n - Schenkel m
1949 -, apuda (de triangulo) - přilehlá strana - anliegende Seite
1950 -, ĉeorta v. kateto
1951 -, opozicia (de triangulo) - protilehlá strana - gegenüberliegende Seite
1952 latiso (algebra strukturo) - svaz m - Verband m
1953 -, distributa - distributivní svaz - distributiver Verband
1954 -, komplementa - komplementární svaz - komplementärer Verband
1955 latitudo - zeměpisná šířka f - geographische Breite f
1956 - laŭvice - podle pořadí, pořadně - der Reihe nach
1957 leĝo - zákon m - Gesetz n
1958 lemniskato - lemniskáta f - Lemniskate f
1959 lemo - lemma n, pomocná věta f -Lemma n, Hilfsatz m
1960 levi nombron al la n-a potenco - umocňovat na n-tou - Zahl in die n-te Potenz erheben
1961 - perpendiklon sur rekto en punkto - vztyčit kolmici z bodu na přímce - die Senkrechte errichten auf einer Geraden in einem Punkt
1962 libera - volný - frei
1963 libero (de moduloj, kampoj) - volnost f - Freiheit f
1964 ligita - vázaný - gebunden
1965 - per operacio - vázaný operací - operationell verknüpft
1966 ligo v. interligo
1967 lima - hraniční, limitní - Grenz-
1968 limako, Paskala - Pascalova závitnice f - Pascalsche Schnecke f
1969 limesinfino v. malsupra limeso
1970 limeso - limita f - Limes m, Grenzwert m
1971 -, malsupra (infra) - limes m inferior - unterer Limes
1972 -, supra - limes m superior - oberer Limes
1973 limesosupremo v. supra limeso
1974 limi angulon - svírat úhel - einen Winkel einschliessen
1975 limigita - omezený - beschränkt, begrenzt
1976 limigo - limitování n - Limitierung f
1977 limo - mez f, hranice f - Grenze f
1978 - de determineblo - mez stanovitelnosti - Bestimmungsgrenze
1979 - de klaso - hranice f (mez) třídy - Klassengrenze
1980 de pruveblo - mez dokazatelnosti - Nachweiegrenze
1981 - de signifiko - mez významnosti - Signifikanzgrenze
1982 - de tolero - toleranční hranice - Toleranzgrenze
1983 -, malsupra (infra) - dolní hranice (mer) - untere Grenze
1984 -, supra - horní hranice (mez) - obere Grenze
1985 limvaloro - mezní (limitní) hodnota f - Häufungsgrenze f, Grenzwert m
1986 line(ar)a - lineární - linear
1987 lineareco - lineárnost f, linearita f - Linearität f
1988 lingvo - jazyk m - Objektsprache f, Sprache f
1989 liniilo (ne nur por rektoj) - pravítko n - Lineal n
1990 -, diverskurba - křivítko n - Kurvenlineal n
1991 linio - čára f, linie f, linka f - Linie f
1992 - de egaldistribuo - čára stejnoměrného rozdělení Gleichverteilungslinie
1993 - de nivelo (v.a. izobato, izohipso) - vrstevnice f - Höhenlinie
1994 - de pozicio (en perspektivo) - základnice f - Standlinie
1995 -, diametra - průměrová čára - diametrale Kurve f
1996 -, ebena - rovinná čára - ebene Linie
1997 -, fermita rompita - uzavřená lomená čára - geschlossener Polygonzug m
1998 -, generanta - vytvářející čára - erzeugende Kurve (Linie)
1999 -, koordinata - souřadnicová čára - Koordinatenlinie
2000 -, lima (de ebena figuro) - hranice f, hraniční čára - Rand m, Randlinie, Randkurve
2001 -, nefinia - neomezená čára - unendlich(fern)e Gerade f
2002 -, oblikva - šikmá čára - schräge Linie
2003 -, punktita - tečkovaná čára - punktierte Linie
2004 -, rekta - přímá čára - gerade Linie, Gerade f
2005 -, rompita - lomená čára - Streckenzug m, Polygonzug m
2006 -, streketita - čárkovaná čára - gestrichelte Linie
2007 -, strekopunktita - čerchovaná čára - strichpunktierte Linie
2008 -, zigzaga - klikatá čára - Zickzacklinie
2009 litero - písmeno n - Buchstabe m
2010 liva (maldekstra) - levý - link
2011 livaflanka - levostranný - linksseitig
2012 livuma (maldekstruma) - levotočivý - linkshändig
2013 logaritma - logaritmický - logarithmisch
2014 logaritmi tr - logaritmovat - logarithmieren
2015 logaritmo - logaritmus m - Logarithmus m
2016 - de nombro - logaritmus čísla - Logarithmus einer Zahl
2017 -, natura - přirozený logaritmus - natürlicher Logarithmus
2018 -, ordinara - dekadický logaritmus - dekadischer Logarithmus
2019 logika - logický - logisch
2020 logiko - logika f - Logik f
2021 -, Aristotela - aristotelovská logika - Aristotelische logik
2022 -, duvalora - dvouhodnotová logika - zweiwertige Logik
2023 -, formala - formální logika - formale Logik
2024 -, matematika (teoria, simbola) - matematická logika - mathematische Logik
2025 logistiko (kurbo) - logistika f - Logistica f
2026 - (mat.logiko) - logistika - Logistik f
2027 loka - lotální - lokal
2028 lokaro v. lokuso
2029 loko (de algebra aŭ analiza elemento) - místo n - Stelle f
2030 - (por argumento), vaka - místo pro argument, prázdné místo (funkčního symbolu) - Leerstelle
2031 loksodromio - loxodroma f - Loxodrome f
2032 lokuso - geometrické místo n - geometrischer Ort m
2033 long(ec)o de arko - délka f oblouku - Bogenlänge f
2034 longforma - podlouhlý - länglich
2035 longo - délka f - Länge f
2036 loteca (specimenado) - náhodný - zufällig
2037 loterio - loterie f - Lotterie f, Auslosungsstichprobenverfahren n
2038 lozanĝo evi. v. rombo
2039 ludo - hra f - Spiel n
2040 ludoteorio - teorie f her - Spieltheorie f
2041 maĵora - majoritní - Majorität, major
2042 maĵoriganta - majorizující, majorantní - majorisierend, Majoranten
2043 maĵorigebla - majorizovatelný - majorisierbar
2044 maĵorigi - majorizovat - majorisieren
2045 maĵorigita - majorizovaný - majorisiert
2046 maksimuma - maximální - maximal
2047 maksimumiganto - argument m maxima - Stelle f des Maxim
2048 maksimumigo - maximalizace f - Maximierung f
2049 maksimumo - maximum n - Maximum n
2050 malakuta v. obtuza (angulo)
2051 malbildo - vzor m - Urbild n
2052 malderivaĵo v. primitiva funkcio
2053 malfortigi - zeslabit - abschwächen
2054 malgranda, arbitre - libovolně malý - beliebig klein
2055 malgrandigi - zmenšovat se - sich verkleinern, sich vermindern
2056 malkodilo - dekodér m - Entschlüsseler m, Dekoder m
2057 malkompon(ad)o - rozložení n, rozklad m - Zerlegnung f
2058 - al primaj faktoroj - prvočíselný rozklad - Primfaktorzerlegung
2059 - de vektoro - rozklad vektoru - Zerlegung eines Vektors
2060 malkomponi tr - rozložit - zerlegen
2061 -, komplete - úplně rozložit - vollständig zerlegt werden
2062 malkontinueco - diskontinuita f - Diskontinuum n
2063 malkreskalanta (nekreskanta) - nerostoucí - nicht wachsend
2064 malkreskanta - klesající - fallend
2065 malkreski ntr - klesat - fallen; sinken
2066 malligo de krampoj - odstranění n závorek - Auflösung f der Klammern
2067 malplena - prázdný - leer
2068 malplenaĵo - prázdné místo n - Leerstelle f
2069 malplii ntr al (esti malpli granda ol) - být menší než - kleiner sein als
2070 malplii ntr aŭ egali tr al (esti malpli granda ol aŭ egala al) - být menší nebo se rovnat - kleiner oder gleich sein
2071 malpliigato - menšenec m - Minuend m, Minuendus m
2072 malplivastigo (v.a. restrikto) - zúžení n - Einschränkung f
2073 malsimetria - nesouměrný, asymetrický - asymmetrisch
2074 malsupra - dolní - unter
2075 manifoldo - varieta f - Mannigfaltigkeit f
2076 manko de alĝustigo - neshoda f - unzureichende Anpassung f 2077 mantelo (de konuso, cilindro) - plášť m - Mantel m
2078 mantelrekto (ĉe rivoluaj solidoj) - povrchová (vytvářející) přímka f - Mantellinie f; Erzeugende f
2079 mantiso - mantisa f - Mantisse f
2080 mapi tr v. bildigi
2081 mapo (sistemo de lokaj koordinatoj) - mapa f - Karte f
2082 marki tr - markieren, kennzeichnen
2083 - per streko - označit čárkou - mit einem Strich versehen, stricheln
2084 marko - označení n - Marke f, Kennzeichen n
2085 maŝo de kurbo - smyčka f křivky - Schleife f einer Kurve
2086 matematika - matematický - mathematisch
2087 matematiko - matematika f - Mathematik f
2088 -, aplikata - aplikovaná (užitá) matematika - angewandte Mathematik
2089 -, elementa - elementární matematika - elementare Mathematik
2090 -, pura - čistá matematika - reine Mathematik
2091 -, supera - vyšší matematita - höhere Mathematik
2092 matrico - matice f - Matrix f
2093 -, adjungita - adjungovaná matice - adjungierte Matrix
2094 - de la sistemo (de ekvacioj) - matice soustavy (rovnic) - Systemmatrix, Gleichungsmatrix
2095 -, diagonala - diagonální matice - Diagonalmatrix
2096 -, Hermita - hermitovská matice - hermitesche Matrix
2097 -, inversa - inverzní matice - inverse Matrix
2098 -, kvadrata - čtvercová matice - quadratische Matrix
2099 -, transponita - transponovaná matice - Transponierte f
2100 -, triangula - trojúhelníková matica - Dreiecksmatrix
2101 -, unita - jednotková matice - Einheitsmatrix
2102 -, unitara - unitární matice - unitäre Matrix
2103 matricospuro - stopa f matice - Spur f
2104 matricunito - maticová jednotka f, jednotka f (v okruhu matic) - Matrizeneinheit f, Matrixeinheit f
2105 mediano (kiel mezanto evi.) - medián m, střední člen m - Mediane f, Zwischenglied n
2106 meĥaniko - mechanika f - Mechanik f
2107 memadjunga - samodružný, samoadjungovaný - selbstadjungiert
2108 membro - člen m - Glied n
2109 -, meza - střední (průměrný) člen - mittleres Glied
2110 memkorelacia - autokorelační - autokorrelativ
2111 memkorelacio - autokorelace f - Autokorrelation f, Eigenkorrelation
2112 memori tr - zapamatovat si - sich merken
2113 memoro, perfekta - dokonalá paměť f - vollkommenes Gedächtnis n
2114 memregresia - autoregresní - autoregressiv
2115 memregresio - autoregrese f - Autoregression f, Eigenregression
2116 men (malpli) - méně - minder, weniger
2117 menali ntr al v. malplii aŭ egali
2118 meni ntr al v. malplii
2119 meridiano - meridián m, poledník m - Meridian m
2120 meromorfa - meromorfní - meromorph
2121 metageometrio - metageometrie f - Metageometrie f
2122 metalingvo - metajazyk m - Metasprache f, Sprache der zweiten Stufe
2123 metalogiko de predikatoj - metalogika predikátů - Metaprädikatenlogik f
2124 metodo - metoda f - Methoda f
2125 - de aproksimado - metoda přiblížení - Näherungsverfahren n
2126 - de averaĝoj - metoda průměrů - Methode der Durchschnitte 2127 - de faktora analizo - metoda faktorové analýzy - Methode der Faktorenanalyse
2128 - de glitaveraĝoj - metoda klouzavých průměrů - Methode des gleitenden Durchschnitte
2129 - de kradaranĝo - metoda mřížkového uspořádání - Gitterplanmethode
2130 - de plej malgrandaj kvadratoj - metoda nejmenších čtverců - Methode der kleinsten Quadrate
2131 - de maksimuma probablo - metoda maximální pravděpodobnosti - Methode der maximalen Stichprobenwahrscheinlichkeit
2132 metodo de minimuma risko - metoda nejmenšího rizika - Methode des kleinsten Risiko
2133 - de momantoj - metoda momentů - Momentenmethode
2134 - de para komparado - metoda párového srovnávání - Paarvergleichsmethode
2135 - de progresiva aproksimado - metoda postupných aproximací - Methode der sukzessiven Approximationen
2136 - de sekcoj - metoda řezů - Schnittverfahren n
2137 -, dedukta - dedukční metoda - deduktive Methode
2138 -, distribua - distribuční metoda - Verteilungsmethode
2139 -, elimina - eliminační metoda - Eliminationsmethode
2140 -, iteracia - iterační metoda - Iterationsverfahren n
2141 -, kombina (en solvado de sistemo de linearaj ekvacioj) - kombinační metoda - Kombinationsmethode
2142 -, kompara - srovnávací metoda - Gleichsetzungsmethode
2143 - Monte-Karlo - metoda Monte-Carlo - Monte-Carlo-Methode
2144 -, sampla - výběrová metoda - Stichprobenverfahren n
2145 -, substitua - substituční (dosazovací) metoda - Einsetzungsmethode
2146 metrika - metrický - metrisch
2147 metrikeblo - metrizovatelnost f - Metrisierbarkeit f
2148 metriki tr - metrizovat - metrisieren
2149 metriko - metrika f - Metrik f
2150 meza - střední, průměrný- mittler
2151 mezanto (de tetraedro) - těžnice f - Mediane f
2152 - (de triangulo) - těžnice - Seitenhalbierende f, Mitteltransversale f, Mediane
2153 mezdenso - průměrná hustota f - durchschnittliche Dichte f
2154 mezlinio (de trapezo) - střední příčka f - Mittellinie f, Mediane f
2155 meznombra - průměrný - mittler
2156 meznombro - průměr m, střední hodnota f - Mittelwert m, Mittel n
2157 -, aritmetika - aritmetický průměr - arithmetisches Mittel
2158 -, geometria - geometrický průměr - geometrisches Mittel
2159 -, harmona - harmonický průměr - harmonisches Mittel
2160 -, pesita - vážený průměr - gewogenes (gewichtetes) Mittel, gewogener Mittelwert, Gewichtsmittel
2161 mezo (de streko) - střed m - Mittelpunkt m
2162 mezortanto - osa f úsečky, osa strany (trojúhelníku) Mittelsenkrechte f
2163 mezproporcia (havanta valoron de meza proporcialo) - středně úměrný - sein, bilden die mittlere Proportionale von
2164 mezurado - měření n - Messung f
2165 mezurebla - meřitelný - messbar
2166 mezuri tr - měřit - messen
2167 mezuro - míra f - Mass n
2168 mezurunito, natura - přirozená měrná jednotka f - natürliche Masseinheit f
2169 mezvaloro - střední hodnota f - Mittelwert m
2170 mil - tisíc - tausend
2171 miliardo (109)
2172 miliono (106) - milión m - Million f
2173 miloj (ciferoj de la kvara ordo) - tisíce mpl - Tausender mpl
2174 milono - tisícina f - Tausendstel n
2175 minimuma - minimální - minimal
2176 minimumiganto - argument m minima - Stelle f des Minimume
2177 minimumigo - minimalizace f - Minimierung f
2178 minimumo - minimum n - Minimum n
2179 minoro - minor m - Minor m
2180 minus - minus - minus
2181 minusato - menšenec m - Minuend m, Minuendus m
2182 minussigno - znaménko n minus - Minuszeichen n
2183 minuto (angulo) - minuta f - Minute f
2184 -, angula - úhlová minuta - Winkelminute, Bogenminute
2185 modala - modální - modal
2186 modaleco - modálnost f - Modalität f
2187 modeli tr - modelovat - modellieren
2188 modelo - model m - Modell n
2189 -, aleatora - náhodný model - Zufallsmodell
2190 - de populacioj de observado - model souborů pozorování - Modell der beobachteten Gesamtheiten
2191 -, dinamika - dynamický model - dynamisches Modell
2192 -, kibernetita - kybernetický model - kybernetisches Modell
2193 -, matematika - matematický model - mathematisches Modell
2194 -, statika - statický model - statisches Modell
2195 model-teoria - modelový f - modelltheoretisch
2196 modifado - modifikování n, modifikace f - Modifikation f
2197 modifi tr - modifikovat - modifizieren
2198 modifita - modifikovaný - modifiziert
2199 modo (plejoftanto) - modus m, nejčastější hodnota f (statistického souboru) - Mode m, Modus m
2200 modulo (de kompleksa nombro) - modul m (komplexního čísla), absolutní hodnota f - Modul m (einer komplexen Zahl), Absolutbetrag m
2201 momanto - moment m - Moment n
2202 -, absoluta - absolutní moment - absolutes Moment
2203 - de k-a ordo - moment k-tého řádu - Moment der Ordnung k
2204 -, faktoriala - faktoriální moment - faktorielles Moment
2205 momantolinio - momentová čára f - Momentenlinie f
2206 monodromio - monodromie f - Monodromie f
2207 monoido - monoid m - Monoid n
2208 monomo - jednočlen m, monom m - Monom n
2209 monomorfa - monomorfní - monomorph
2210 monotona - monotonní - monoton
2211 monotoneco - monotonie f - Monotonie f
2212 morfio (derivaĵoj: aŭto-, endo-, epi-, holo-, homo-, homeo-, izo-, mero-, mono-) - morfismus m - Morphismus m
2213 movado - pohyb m - Bewegung f
2214 -, akcelata - zrychlený pohyb - beschleunigte Bewegung
2215 -, malakcelata - zpomalený (zpožděný) pohyb - verzögerte Bewegung
2216 -, neunuforma - nerovnoměrný pohyb - ungleichförmige Bewegung
2217 -, oscila - kmitavý pohyb - Wellenbewegung
2218 -, perioda - periodický pohyb - periodische Bewegung
2219 -, rekta - přímočarý pohyb - geradlinige Bewegung
2220 -, rotacia - rotační (otáčivý) pohyb - Drehbewegung
2221 -, stacionara - ustálený (stacionární) pohyb - stationäre Bewegung
2222 -, unuforma - rovnoměrný pohyb - gleichförmige Bewegung
2223 -, unuforme akcelata - rovnoměrně zrychlený pohyb - gleichförmig (gleichmässig) beschleunigte Bewegung
2224 -, varia - proměnný pohyb - veränderliche Bewegung
2225 moveblo, libera - volná pohyblivost f, volnost f - freie Beweglichkeit f
2226 muestro a. specimeno
2227 multdimensia - mnohorozměrový - mehrdimensional
2228 multipleks-metodo - multiplexní metoda f - Multiplexmethode f
2229 multiplika - násobný, multiplikativní - multiplikativ
2230 multiplikanto - násobitel m, multiplikátor m - Multiplikator m
2231 multiplikato - násobenec m - Multiplikand m, Multiplikandus m
2232 multipliki tr - násobit - multiplizieren
2233 -, kruce - násobit křížem (do kříže) - kreuzweise multiplizieren
2234 multipliko - násobení n - Multiplikation f
2235 multobla - mnohonásobný - vielfach
2236 multobligi v. multipliki
2237 multvalora - mnohohodnotový - mehrwertig
2238 nablo (operatoro) - nabla f - Nabla n
2239 n-angula (piramido, prismo) - n-boký - n-seitig
2240 n-aria - nomo por nombrosistemo, kie la ciferoj estas 0, 1, 2..., n-1 (kie por ciferoj pli grandaj ol 9 ni devas enkonduki novajn simbolojn). Ekz.: duaria, dekaria. La nova sufikso -ari/ anstataŭas -um/ en tiu signifo
2241 naskanto v. generanto
2242 naski tr (rivoluan surfacon)(v.a. generi) - vytvářet, generovat - erzeugen
2243 natura - přirozený - natürlich
2244 naŭ - devět - neun
2245 neakordigeblo - neslučitelnost f - Inkompatibilität f, Unvereinbarkeit f
2246 nebarita - neohraničený - unbeschränkt
2247 necerto, matematika - matemetická nejistota f - mathematische Unbestimmtheit f
2248 necesa - nutný - notwendig
2249 necesi kaj sufiĉi ntr - být nutným a stačit - notwendig und hinreichend sein
2250 nedependa - nezávislý - unabhängig
2251 -, lineare - lineárně nezávislý - linear unabhängig
2252 -, stokaste - stochastický nezávislý - stochastisch unabhängig
2253 nedeterminita - neurčitý, neurčený - unbestimmt
2254 nedifineblo - nedefinovatelnost f - Undefinierbarkeit f
2255 nedivizoro - číslo n, kterým nelze dělit beze zbytku - Nichtdivisor m
2256 neebla - nemožný - unmöglich
2257 neegalaĵo - nerovnost f - Ungleichung f
2258 -, asimptota - asymptotická nerovnost - asymptotische Ungleichung
2259 neegalaĵo, forta - ostrá nerovnost - strenge (strikte) Ungleichung
2260 -, lineara - lineární nerovnost - lineare Ungleichung
2261 -, triangula - trojúhelniková nerovnost - Dreiecksungleichung
2262 neesenca - nepodstatný - unwesentlich, unerheblich
2263 neeŭklida - neeuklidovský - nichteuklidisch
2264 nefinia (infinita) - nekonečný - unendlich
2265 nefiniiganto - argument m nevlastní limity - Unendlichkeitsstelle f
2266 nefinio (infinito) - nekonečno n - Unendlich n, Unendlichkeit f
2267 negacio - negace f, zápor m - Negation f
2268 negativa - záporný, negativní - negativ
2269 negativala v. nepozitiva
2270 negi tr - negovat - negieren
2271 neglekti tr - zanedbávat - vernachlässigen
2272 nei tr v. negi
2273 neizotropa - anizotropní - anisotrop
2274 nekonato - neznámá f - Unbekannte f
2275 nekontinua - nespojitý - unstetig
2276 nekontinuanto - bod m nespojitosti - Unstetigkeitspunkt m, Unstetigkeitsstelle f
2277 nekontinuiganto v. nekontinuanto
2278 nekontraŭdira - bezesporný - widerspruchsfrei
2279 nekreskanta - nerostoucí - nichtwachsend
2280 nelimigita - neomezený - nichtbeschränkt
2281 nemalplena - neprázdný - nichtleer
2282 nenegativa - nezáporný - nichtnegativ
2283 nenombrebla - nespočetný - nichtabzählbar
2284 nenula - nenulový - Nichtnull-
2285 neorta - neortogonální - nichtorthogonal
2286 neortangula - kosoúhlý, neortogonální - nichtorthogonal, schrägwinklig, schiefwinklig
2287 nepara - lichý - ungerade
2288 nepozitiva - nekladný - nichtpositiv
2289 nepreciza - nepřesný - ungenau
2290 neprecizeco, statistika - statistická nepřesnost f - statistische Ungenauigkeit f
2291 nepropra - nevlastní - uneigentlich
2292 neracionala (nombro) - iracionální - irrational
2293 nereduktebla - nekrátitelný - nichtkürzbar
2294 nesekcanta - neprotínající - nichtschneidend
2295 nesimetrio - nesouměrnost f - Asymetrie f
2296 nesolvebla - neřešitelný - unauflösbar
2297 nesolveblo - neřešitelnost f - Unauflösbarkeit f
2298 nestabila - nestabilní - instabil
2299 nevaria - invariantní - invariant
2300 nevarieco - invariance f, invariantnost f - Invarianz f
2301 nilpotenta - nilpotentní - nilpotent
2302 nivelo - úroveň f, hladina f - Niveau n, Höhe f, Höhenebene f
2303 -, signifika - hladina významnosti, statisticky významná úroveň - Signifikanzniveau
2304 noa (n-a) - n-tý - n-te
2305 nocio, parenca - příbuzný pojem - verwandter Begriff m
2306 nodo - uzel m - Knoten m
2307 - (punkto de grafo) - uzel - Knotenpunkt m, Ecke f
2308 - (punkto de kurbo) - uzlový bod m - Knotenpunkt m
2309 nodpunkto - uzlový bod m - Knotenpunkt m
2310 nombra - číselný, numerický - numerisch
2311 nombrado - počítání n - Zählen n, Zählung f
2312 nombrebla - spočetný - abzählbar
2313 nombri tr (difini sumon aŭ enteni nombron) - počítat; čítat (obsahovat počet) - zählen
2314 nombro - číslo n; počet m (množství) - Zahl f, Anzahl
2315 -, abstrakta - abstraktní číslo - abstrakte Zahl
2316 -, aleatora - náhodné číslo - Zufallszahl
2317 -, algebra - algebraické číslo - algebraische Zahl
2318 - de ciferoj - počet číslic - Ziffernanzahl, Zahlenlänge f
2319 - de iteracioj - počet iterací - Anzahl der Iterationen
2320 -, decimala - desetinné číslo - Dezimalzahl
2321 -, frakcia - smíšené číslo - gemischte Zahl, gemischter Bruch m
2322 -, imaginara - imaginární číslo - imaginäre Zahl
2323 -, inversa - inverzní číslo - inverse (reziproke, umgekehrte) Zahl
2324 -, kardinala - kardinální číslo - Grundzahl, Kardinalzahl
2325 -, kompleksa - komplexní číslo - komplexe Zahl
2326 -, konjugita - sdružené (algebraické) číslo - konjugierte Zahl
2327 -, konjugita kompleksa - komplexně sdružené číslo - konjugierte komplexe Zahl
2328 -, kontraŭegala - opačné číslo - entgegengesetzte Zahl, Gegenzahl
2329 -, kunmetita - složené číslo - zusammengesetzte Zahl
2330 -, mikse - smíšené číslo - gemischte Zahl
2331 -, natura - přirozené číslo, celé kladné číslo - natürliche Zahl
2332 -, neatingebla - nedosažitelné číslo - unerreichbare Zahl
2333 -, negativa - záporné číslo - negative Zahl
2334 -, nepara - liché číslo; lichý počet - ungerade Zahl
2335 -, neracionala - iracionální číslo - irrationale Zahl
2336 -, nereela - nereálné číslo - nichtreelle Zahl
2337 -, para - sudé číslo, sudý počet - gerade Zahl
2338 -, perfekta - dokonalé číslo - vollkommene (perfekte) Zahl
2339 - pi - Ludolfovo číslo - Ludolfsche Zahl
2340 -, pozitiva - kladné číslo - positive Zahl
2341 -, pure imaginara - ryze imaginární číslo - rein imaginäre Zahl
2342 -, racionala - racionální číslo - rationale Zahl
2343 -, reela - reálné číslo - reelle Zahl
2344 -, relativa - relativní (poměrné) číslo - relative Zahl
2345 -, reversita - číslo napsané s číslicemi v opačném pořadí - umgekehrte Zahl, umgedrehte Zahl
2346 -, rondigita - zaokrouhlené číslo - gerundete Zahl
2347 -, transcenda - transcendentní číslo - transzendente Zahl
2348 -, vicmontra - pořadové číslo, pořadí n - Rangzahl, Rang m
2349 nombrodomajno - číselný obor m - Zahlenbereich m, Zahlengebiet n
2350 nonbroj, komunonaj - soudělná čísla npl - kommensurable Zahlen fpl
2351 nombronoto - zápis m čísla - Zahlendarstellung f
2352 nombrosistemo - číselná soustava f, číselný systém m - Zahlensystem n
2353 -, binara - binární číselná soustava - Binärsystem
2354 -, binare kodita decimala - binárně kódovaná dekadická číselná soustava - binär verschlüsseltes Dezimalsystem
2355 -, decimala - dekadická číselná soustava - Dezimalsystem
2356 -, dekuma (dekaria) - desítková číselná soustava - dekadisches Zahlensystem
2357 -, duuma (duaria) - dvojková číselná soustava - dyadisches Zahlensystem, Dualsystem
2358 -, pozicia - poziční číselná soustava - Stellenwertsystem
2359 nombrotabelo - číselná tabulka f - Zahlentafel f, Zahlentabelle f
2360 nombrotriopo, Pitagora - pythagorovská trojice f čísel pythagoreisches Zahlentripel n
2361 nombrovaloro - číselná hodnota f - Zahlenwert m, numerischer Wert m
2362 nomial/ - radiko uzata en kunmetaĵoj, ekz. plurnomialo. Elvolvaĵo en polinomo de potenco de plurtermo: plurnomialo estas nomata dunomialo, trinomialo, n-nomialo, kiam estas du, tri, n termoj en la plurtermo, kies potencon oni konsideras
2363 nominala - nominální - nominell, Nenn-
2364 nomogramo - nomogram m - Nomogramm n
2365 -, eskala - spojnicový nomogram - Leitertafel f
2366 - kun tri paralelaj skaloj - nomogram se třemi rovnoběžnými stupnicemi - Dreileitertafel f
2367 n-opa - n-násobný - n-fach
2368 n-opo - n-tice f - n-Tupel n
2369 - (en kombinatoriko) - n-prvková množina f - n-elementige Menge f
2370 norma - normový - Norm(en)-
2371 normala - normální; normálový - normal
2372 normaleco, asimptota - asymptotická normalita f - asymptotische Normalität f
2373 normaligo de frekvencfunkcio - normalizace f funkce četností - Normalisierung f einer Häufigkeitsfunktion
2374 normalo - normála f - Normale f
2375 - al surfaco - normála plochy - Flächennormale
2376 normalovektoro - vektor m normály - Normalenvektor m
2377 normigi (spacon aŭ algebron) - normovat - normieren
2378 normigilo - normalizátor m - Normalisator m
2379 normo - norma f - Norm f
2380 -, statistika - statistická norma - statistische Norm
2381 normumi (vektorojn aŭ funkciojn) - normalizovat - normieren
2382 normumita - normalizovat - normiert
2383 notacio (skribmaniero) - zápis m - Schreibweise f, Darstellung f
2384 notacio de nombro - zápis čísla - Zahl(en)darstellung
2385 - de nombro, pozicia - zápis (vyjádření n) v poziční číselné soustavy - Darstellung im Stellenwertsystem
2386 -, glitkoma - zápis s pohyblivou čárkou - Gleitkommadarstellung
2387 -, simbola - symbolický zápis - symbolische Bezeichnung f (Schreibweise)
2388 nula - nulový - Null-
2389 nuldimensia - nularozměrný - nulldimensional
2390 nuldivizoro - dělitel m nuly - Nullteiler m
2391 nuleco - nulita f - Nullität f
2392 nulegaligi - položit rovným nule - gleich Null setzen
2393 nulesti ntr (= nuli) - rovnat se nule - verschwinden, nullsein
2394 nuliganto (de funkcio) - nulový bod m - Nullstelle f
2395 - (en teorio de kategorioj) - anulátor m - Annullator m
2396 nuligi (ekvacion) - anulovat - annullieren, zu Null machen, zum Verschwinden bringen
2397 nuligo - anulování n - Annullierung f
2398 -, reciproka - (vzájemné) zrušení n, anulování n - (gegenseitiges) Wegheben n, Herausheben, Aufheben
2399 nulmatrico - nulová matice f - Nullmatrix f
2400 nulpozicia - nulární - nullär, nullstellig
2401 nulpunkto - nulový bod m - Nullpunkt m
2402 nulvektoro - nulový vektor m - Nullvektor m
2403 nulvica - nultý - nullte
2404 numera - číselný (určující pořadí) - Nummern-
2405 numerado - numerace f, (o)číslování n - Numerierung f
2406 numeralo - číslovka f - Zahlwort n
2407 numeratoro - čitatel m - Zähler m
2408 numerebla - očíslovatelný - numerierbar
2409 numeri tr - číslovat, očíslovat - numerieren
2410 numero - pořadové číslo n - Nummer f
2411 obelisko - obelisk m - Obelisk m, Spitzsäule f
2412 objekto - objekt m - Objekt n
2413 obla - násobný - vielfach
2414 oble - krát - mal
2415 obleco - násobnost f - Vielfachheit f, Multiplizität f
2416 obligi - násobit kladným celým číslem - multiplizieren mit positiver ganzer Zahl
2417 oblikva - šikmý, kosý, kosoúhlý - schräg, schief
2418 oblo - násobek m - Vielfache n
2419 -, komuna - společný násobek - gemeinsames Vielfache
2420 -, plej malgranda komuna - nejmenší společný násobek - kleinstes gemeinsames Vielfache
2421 oblonga - obdélníkový - länglich
2422 oblongo - obdélník m - Rechteck n
2423 obtuza (angulo) - tupý - stumpf
2424 ofteco, statistika v. frekvenco
2425 oid/ - sufikso de greka deveno por indiki derivon surbaze de simileco, analogio, hiponimio; ekz. elipsoido, cikloido, konkoido
2426 ok - osm - acht
2427 okaztempo (okazalgebro) - pole n (algebra f) událostí - Ereignisfeld n, Ereignisalgebra f
2428 okazo - událost f, jev m - Ereignis n
2429 -, aleatora - náhodný jev - zufälliges Ereignis
2430 -, mala - opačný jev - entgegengesetztes Ereignis
2431 okazoj, homogenaj - stejnorodé jevy mpl - homogene Ereignisse npl
2432 okedro - osmistěn m - Achtflach n, Achtflächner m
2433 -, regula - pravidelný osmistěn, oktaedr m - regelmässiges Achtflach, Oktaeder n
2434 oko - osmička f - Acht f
2435 oktaedro - pravidelný osmistěn m, oktaedr m - Oktaeder n
2436 ombro - stín m - Schatten m
2437 -, ĵetita - vržený stín - Schlagschatten
2438 -, propra - vlastní stín - Eigenschatten
2439 ondo - vlna f - Welle f
2440 onigi (tuton je egalaj partoj) - dělit beze zbytku - ohne Rest teilen; aufgehen ntr
2441 ono (frakcio en la formo 1/n) - kmenový zlomek m - Stammbruch m, primitiver Bruch
2442 operacio - operace f - Operation f
2443 - da intersekco - operace průniku (průseku) - Durchschrittsbildung f
2444 -, ekstera - vnější kompozice f - äussere Verknüpfung f
2445 -, inversa - inverzní operace - inverse (umgekehrte) Operation
2446 operacio, komplete - úplná operace - Volloperation
2447 operatoro - operátor m - Operator m
2448 opo (ĝen. nomo en kombinatoriko) - skupina f prvků, sestava f - Komplexion f
2449 opo el opo - kombinace f - Kombination f
2450 opo sen ripeto - skupina prvků bez opakování - Komplexion ohne Wiederholung
2451 opozicia (en situo) - protilehlý - gegenüberliegend
2452 optimuma - optimální - optimal
2453 optimumo - optimum n - Optimum n, Optimalwert m
2454 -, aproksima - aproximační optimum - approximatives Optimum
2455 orda - uspořádaný - geordnet
2456 ordigi - uspořádat - ordnen
2457 ordigo - uspořádání n - Ordnung f
2458 ord(ig)o, en inversa - v opačném uspořádání - in umgekehrter Reihenfolge (Anordnung)
2459 ordigofidela - zachovávající uspořádání - ordnungstreu
2460 ordigo-nombro - ordinální číslo n - Ordnungszahl f, Ordinalzahl
2461 ordinara - obyčejný - gewöhnlich
2462 ordinato - druhá souřadnice f, ordináta f, pořadnice f - Ordinate f
2463 ordo - řád m, pořadí n - Ordnung f
2464 -, alfabeta - abecední pořadí - alphabetische Reihenfolge f
2465 - de grupo - řád grupy - Ordnung der Gruppe
2466 orienti tr - orientovat - orientieren
2467 orientiĝo - orientace f - Orientierung f
2468 orientita - orientovaný - orientiert
2469 origino - počátek m, počáteční bod m, začátek m (souřadnic) - Anfang m, Anfangspunkt m, Ursprung m
2470 - de koordinatsistemo - počátek souřadné soustavy - Koordinateanfangspunkt
2471 orta - ortogonální, kolmý; pravý; pravoúhlý - orthogonal; recht; rechtwinklig
2472 ortangula - pravoúhlý - rechtecking
2473 ortangulo evi.v. ortogramo
2474 ortanto (de triangulo) - výška f - Höhe f
2475 - (en vektora spaco) - ortogonální doplněk m - senkrechtes Komplement n
2476 ort(ec)o - pravoúhlost f, kolmost f - Rechtwinkligkeit f, Orthogonalität f
2477 ortepipedo - kvádr m - Quader m
2478 ortilo - úhelník m (kresličský) - Winkelmesser m
2479 orto - pravý úhel m - rechter Winkel m, Rechte m
2480 ortocentro - ortocentrum n, průsečík m výšek v trojúhelníku - Höhenpunkt m, Orthozentrum n
2481 ortodromo - ortodroma f - Orthodrome f, Grosskreisbogen m
2482 ortogona - ortogonální - orthogonal
2483 ortogramaro, frekvenca - histogram m četností, sloupcový diagram m četností - Häufigkeitshistogramm n, säulenförmig Häufigkeitsdiagramm
2484 ortogramo - pravoúhelník m - Rechteck n
2485 -, latina - latinský obdélník m - lateinisches Rechteck
2486 ortomorfio - ortomorfismus m - Orthomorphismus m
2487 oscilado - oscilace f, kmitání n - Oszillation f, Schwingen n
2488 -, altrudita - vnucené kmitání - erzwungene Schwingung f
2489 -, amortizita - tlumené kmitání - gedämpfte Schwingung
2490 - de funkcio - oscilace funkce - Schwankung f einer Funktion
2491 -, libera - volné kmitání - freie Schwingung
2492 oscili ntr - kmitat, oscilovat - oszillieren
2493 oscilo - kmit m - Schwingung f
2494 oskula - oskulační - oskulierend, Schmieg-, Schmiegungs-
2495 oskulado - oskulace f - Oskulation f
2496 oskuli tr - oskulovat, mit dotyk (styk) vyššího řádu - oskulieren, in höherer Ordnung berühren
2497 ovala - oválný - ovel
2498 ovalo - ovál m - Oval n
2499 pantografo - pantograf m - Pantograph m
2500 papero, grafika - grafický papír m - graphisches Papier n
2501 -, logaritma - logaritmický papír - logarithmisches Papier
2502 -, milimetra - milimetroavý papír - Millimeterpapier
2503 -, reciproka - reciproční papír - Reziprokpapier
2504 -, semilogaritma - semilogaritmický papír - einfachlogarithmisches Papier
2505 para - sudý - gerade
2506 parabola - parabolický - parabolisch
2507 parabolo - parabola f - Parabel f
2508 paraboloido - paraboloid m - Paraboloid n
2509 -, elipsa - eliptický paraboloid - elliptisches Paraboloid
2510 paraboloido, hiperbola - hyperbolický paraboloid - hyperbolisches Paraboloid
2511 -, rivolua - rotační paraboloid - Drehparaboloid, Rotationsparaboloid
2512 paradokso - paradox m - Paradoxie f
2513 paralela - rovnoběžný, paralelní - parallel
2514 paraleleco - rovnoběžnost f - Parallelität f
2515 paralelepipedo - rovnoběžnostěn m - Spat m, Parallelflach n
2516 -, oblikva - kosý rovnoběžnostěn - schiefes Parallelepiped n
2517 -, orta (kvadro) - kolmý rovnoběžnostěn, kvádr m - rechtwinkliges Parallelepiped, Quader m
2518 paralelo - rovnoběžka f - Parallele f
2519 - de latitudo - rovnoběžková kružnice f - Breitenkreis m
2520 paralelograma - rovnoběžníkový - parallelogrammisch
2521 paralelogramo - paralelogram m, rovnoběžník m - Parallelogramm n
2522 parametra - parametrický - parametrisch
2523 parametro - parametr m - Parameter m
2524 parciala - parciální - partiell
2525 paro - dvojice f, pár m - Paar n
2526 -, ordigita - uspořádaná dvojice - geordnetes Paar
2527 parta - částečný, dílčí - partiell, teilweise
2528 partikulara - partikulární - partikular
2529 parto - část f, díl m - Teil m
2530 -, ĉefa - hlavní část - Hauptteil
2531 -, imaginara - imaginární část - Imaginärteil
2532 -, reela - reálná část - Reelteil
2533 partumo - pravý zlomek m - echter Bruch m
2534 paŝo - krok m - Schritt m
2535 - (de ŝraŭbumo) - výška f, stoupání n, parametr m (závitu) - Paremeter m, Pfeil m
2536 pendolo, harmona - harmonické kyvadlo n - harmonisches Pendel n
2537 pentagono v. kvinangulo
2538 pentagramo - pentagram m, pravidelný hvězdicový pětiúhelník m - Pentagramm n, regelmässiges Sternfünfeck n
2539 per (ekz. N/m2 = nutono per kvadratmetro) - na (newton na čtvereční metr) - pro (Newton pro Quadratmeter)
2540 perfekta - dokonalý, perfektní - perfekt
2541 periferia - periferní, okrajový - peripher
2542 periferio - periferie f, okrajová část f - Peripherie f
2543 perimetro (de ebena figuro aŭ solido) - obvod m, délka f obvodu - Umfang m, (Perimeter m)
2544 perioda - periodický - periodisch
2545 -, miksite - neryze periodický - gemischt periodisch, (unrein periodisch)
2546 -, pure - ryze periodický - rein periodisch
2547 periodeco - periodičnost f - Periodizität f
2548 -, duobla - dvojperiodičnost f - Doppelperiodizität
2549 periodo - perioda f - Periode f
2550 periodogramo - periodo m - Periodogramm n
2551 permanenta - permanentní - permanent
2552 permuta - permutační - Permutations-
2553 permutado - permutování n - Permutation f, Permutierung f
2554 permutaĵo de n elementoj - permutace f n prvků - Permutation f von n Elementen (von Grade n)
2555 - kun ripeto - permutace s opakováním - Permutation mit Wiederholung
2556 - sen ripeto - permutace bez opakování - Permutation ohne Wiederholung
2557 permutebla - permutovatelný, zaměnitelný - permutierbar, vertauschbar
2558 permuti tr - permutovat, zaměňovat, měnit (pořadí) - permutieren, vertauschen, versetzen
2559 permuto (operacio) - permutace f - Permutation f
2560 perpendikla - kolmý - senkrecht
2561 perpendiklo - kolmice f - Senkrechte f, Lot n
2562 perpendikulara v. perpendikla
2563 perspektiva - perspektivní - perspektiv
2564 perspektivo - středové promítání n, perspektiva f (zobrazení) - Zentralprojektion f, Perspektive f, Perspektivität f
2565 -, centra - perspektiva - Zentralperspektive, Perspektive mit Fluchtpunkt
2566 -, desuba - žabí parspektiva - Froschperspektive
2567 -, desupra - ptačí perspektiva - Vogelperspektive
2568 pesa - váhový - Gewichts-
2569 pesi tr - vážit - wägen
2570 pesita (ekz. devio) - vážený - gewogen, gewichtet
2571 pezo (pezfaktoro) - váha f, váhový faktor m - Gewicht n, Gewichtsfaktor m
2572 piedo v. piedpunkto
2573 piedpunkto (de perpendiklo) - pata f (u kolmice) - Lotfusspunkt m, Fusspunkt (eines Lotes)
2574 piktogramo - piktogram m, obrázkový diagram m - Piktogramm n, Bilddiagramm n
2575 pinta - špičatý - spitz
2576 pinto - hrot m; vrchol m - Spitze f
2577 - (de konuso, piramido) - vrchol - Spitze
2578 piramido - jehlan m - Pyramide f
2579 -, n-angula - n-boký jehlan - n-seitige Pyramide
2580 -, oblikva - kosý jehlan - schiefe Pyramide
2581 -, regula - pravidelný jehlan - regelmässige (reguläre) Pyramide
2582 -, rekta - kolmý jehlan - gerade (senkrechte) Pyramide
2583 -, trunkita - komolý jehlan - Pyramidenstumpf m
2584 piramidotrunko - komolý jehlan m - Pyramidenstumpf m
2585 planado, lineara - lineární plánování n - Linearplanung f
2586 planebeno - půdorysna f - Horizontalebene f, Grundrissebene
2587 planimetrio - planimetrie f - Planimetrie f
2588 planimetro - planimetr m - Planimeter m
2589 -, kompensa - kompenzační planimetr - Kompensationsplanimeter
2590 -, lineara - lineární planimetr - Linearplanimeter
2591 -, polusa - polární planimetr - Polarplanimeter
2592 plano (horizontala projekciaĵo) - půdorys m, první průmět m - Grundrias m, Horizontalprojektion f, erste Projektion
2593 - de eksperimento - plán m, návrh m pokusu (experimentu) - Anlageplan m, Versuchsplan
2594 - de samplado - plán m výboru - Stichprobenplan
2595 plata - plochý - flach
2596 plateco - plochost f - Flachheit f
2597 platigita - zploštělý - abgeplattet
2598 plejoftanto (modo) - nejpravděpodobnější hodnota f (náhodné veličiny), nejčastější hodnota (četnostní křivky), modus m - wahrscheinlichster Wert m, Mode m, Modus m
2599 plena - plný - voll
2600 plenumebla, simultane - současně splnitelný - simultan erfüllbar
2601 plenumi kondiĉon - splňovat podmínku, vyhovovat podmínce - erfüllen, belriedigen eine Bedingung, genügen einer Bedingung
2602 pliali ntr v. plii aŭ egali
2603 plifortigi - zesílit - verschärfen
2604 - neegalaĵon - zesílit nerovnost - eine Ungleichung verschärfen
2605 pligrandigi - zvětšit - vergrössern
2606 plii ntr al - být větší než - grösser sein als
2607 plii aŭ egali ntr al (esti pli granda ol aŭ egala al) - být větší nebo se rovnat - grösser oder gleich sein
2608 plivastigi - rozšířit - erweitern
2609 plivastigo - rozšíření n - Erweiterung f
2610 plonĝo - vnoření n - Einbettung f
2611 pluigi v. ekstensi kaj plivastigi
2612 pluigo v. ekstenso kaj plivastigo
2613 plurangulo (v.a. poligono) - mnohoúhelník m - Vieleck n
2614 -, ĉirkaŭskribita - opsaný mnohoúhelník - umbeschriebenes Vieleck n
2615 -, enskribita - vepsaný mnohoúhelník - Sehnenvieleck (des Kreises); einbeschriebener Streckenzug m (des Bogens)
2616 -, konveksa - konvexní mnohoúhelník - konvexes Vieleck
2617 -, korda - tětivový mnohoúhelník - Sehnenvieleck
2618 -, regula - pravidelný mnohoúhelník - regelmässiges Vieleck (Polygon)
2619 -, sfera - sférický mnohoúhelník - sphärisches Polygon n
2620 -, tanĝanta - tečnový mnohoúhelník - Tangentenpolygon
2621 plurĉelo v. regula plurangulo
2622 pluredro - mnohostěn m, polyedr m - Polyeder n, Vielflach n
2623 -, konveksa - konvexní mnohostěn - konvexes Polyeder
2624 -, regula - pravidelný mnohostěn - regelmässiges Vielflach
2625 -, stela - hvězdicovitý mnohostěn - Sternvielflach
2626 plurilo - kvantil m - Quantil n
2627 plurlatero v. plurangulo
2628 plurnomiala - polynomický - polynomial, polynomisch
2629 plurnomialo - polynomický rozklad m (forma f), rozklad mnohočlenu - polynomische Entwicklung f
2630 plursolva - mající více řešení - viele Lösungen besitzend
2631 plurtermo - mnohočlen m; polynom m - Polynom n
2632 plus - plus - plus
2633 plusato - první sčítanec m - Augend(an) m, erster Summand m
2634 pluso - (kladný) přírůstek m - Zuwachs m, Inkrement n
2635 plussigno - znaménko n plus - Pluszeichen n
2636 polajro - polára f - Polare f
2637 poli tr (inter- kaj eksterpoli) - aproximovat - approximieren
2638 poliedro v. pluredro
2639 poligono - polygon m - Polygon n
2640 - de frekvencoj - polygon četností, spojnicový graf četnosti - Häufigkeitspolygon
2641 -, ebena fermita (plurangulo) - rovinný uzavřený polygon - ebenes geschlossenes Polygon
2642 polinomo (kiel funkcio; unuterma aŭ plurterma) - polynom m - Polynom n
2643 - de frekvencoj - mnohočlen četností - Häufigkeitspolynom
2644 -, elemente simetria - elementární symetrický polynom - elementar symmetrische Funktion (-s Polynom)
2645 -, karakteriza - charakteristický polynom - charakteristisches Polynom
2646 -, reduktebla - reducibilní (rozložitelný) mnohočlen - reduzibles Polynom
2647 polusa - polární - polar
2648 poluseco - polarita f - Polarsystem n, Polarität f
2649 poluso - pól m - Pol m
2650 - de cirklo - pól kružnice - Pol eines Kreises
2651 populacio (en statistiko) - základní soubor m - Grundgesamtheit f, Population f
2652 postanto - následovník m, následující člen m - Nachfolger m 2653 postulato - postulát m - Postulat n, Forderung f
2654 postuli tr - požadovat - fordern, verlangen
2655 postulo - požadavek m - Forderung f
2656 potencado per tri - umocňování n na třetí - Erhebung f in die dritte Potenz
2657 potencato - mocněnec m, základ m mocniny - Basis f, Grundzahl f
2658 potenci tr - umocňovat - potenzieren
2659 - per du - umocnit na druhou - quadrieren
2660 - per n - umocňovat na n-tou - in die n-te Potenz erheben
2661 potencialo - potenciál m - Potential n
2662 -, Neŭtona (de Newton) - Newtonův potenciál - Newtonsches Potential
2663 potencigo - umocnění n - Potenzieren n, Potenzierung f, Erhebung f in eine Potenz
2664 potenco - mocnina f - Potenz f
2665 - de inversio - mocnost f inverze - Potenz f der Inversion
2666 - de punkto rilate al cirklo - mocnost bodu ke kružnici - Potenz eines Punktes bezüglich eines Kreises
2667 potencoserio - mocninná řada f - Potenzreihe f
2668 povo (de algebra sistemo) - mohutnost f - Mächtigkeit f
2669 - de aro - mohutnost množiny - Mächtigkeit der Menge
2670 - de kontinuumo - mohutnost kontinua - Mächtigkeit des Kontinuums
2671 pozicia - poziční - Positions-
2672 pozicio - pozice f, poloha f - Position f, Lage f
2673 - (en nombronoto) - místo n, řád m pozice - Position, Stelle f
2674 pozitiva - kladný - positiv
2675 pozitivala v. nenegativa
2676 preciza - přesný, precizní - genau, treu
2677 precizeco, atingebla - dosažitelná přesnost f - erreichbare Genauigkeit f
2678 premiso - premisa f, předpoklad m - Prämisse f, Voraussetzung f
2679 preskaŭ ĉie - téměř (skoro) všude - fast überall
2680 - por ĉiuj - pro téměř (skoro) všechny - für fast alle
2681 - ĉiuj - téměř (skoro) všechny - fast alle
2682 preter(kur)a - mimoběžný - windschief
2683 preter(kur)antoj - mimoběžky fpl - windschiefe Geraden fpl
2684 preterpasa - mimoběžný - windschief
2685 preterpasantoj - mimoběžky fpl - windschiefe Geraden fpl
2686 prezento - zápis m, reprezentace f, vyjádření n, znázornění n - Darstellung f, Präsentation f
2687 - v.a. bildigo
2688 - (notacio), fikskoma - zápis s pevnou čárkou - Festkommadarstellung
2689 - (notacio), glitkoma - zápis s pohyblivou čárkou - Gleitkommadarstellung, Darstellung mit gleitendem Komma
2690 -, grafika - grafické znázornění n - graphische Darstellung
2691 -, parametra - parametrické vyjádření n - Parameterdarstellung
2692 prezindico - cenový index m, index úrovně cen - Preisindex m
2693 primfaktoro - prvočinitel m - Primfaktor m
2694 primitiva - primitivní - primitiv
2695 primo - prvočíslo n - Primzahl f
2696 primopotenco - mocnina f prvočísla - Primzahlpotenz f
2697 principo - princip m - Prinzip n
2698 - de argumento - princip argumentu - Prinzip vom Argument
2699 - de dualeco - princip duality - Dualitätsprinzip
2700 - de superpozicio - princip superpozice - Superpositionsprinzip
2701 prisma - hranolový, prizmatický - Prismen-
2702 prismatoido - prizmatoid m, hranolec m - Prismatoid n, Trapezoidalkörper m
2703 prismo - hranol m, prizma n - Prisma n
2704 -, kvarangula - čtyřboký hranol - vierseitiges Prisma
2705 -, n-angula - n-boký hranol - n-seitiges Prisma
2706 -, oblikva - kosý hranol - schiefes Prisma
2707 -, regula - pravidelný hranol - regelmässiges Prisma
2708 -, rekta - kolmý hranol - gerades Prisma
2709 -, triangula - trojboký hranol - dreiseitiges Prisma
2710 prismoido (obelisko) - obelisk m, prizmoid m - Prismoid n
2711 probabla - pravděpodobný - wahrscheinlich
2712 probableca - pravděpodobnostní - wahrscheinlich
2713 probabliko v. probablokalkulo
2714 probablo - pravděpodobnost f - Wahrscheinlichkeit f
2715 - de erara malakcepto v. krita probablo
2716 -, kondiĉa - podmíněná pravděpodobnost - bedingte Wahrscheinlichkeit
2717 -, krita - kritická hranice f, hranice zamítnutí - kritische Wahrscheinlichkeit
2718 probablodenso - hustota f pravděpodobnosti - Dichte f
2719 probablodistribuo - pravděpodobnostní rozdělení n - Wahrscheinlichkeitsverteilung f
2720 -, absolute kontinua - absolutně spojité pravděpodobnostní rozdělení - kontinuierliche (absolut stetige) Verteilung
2721 -, dunomiala - binomické rozdělení - Binomialverteilung
2722 -, kumula - rozdělení kumulovaných pravděpodobností kumulative Verteilungsfunktion f
2723 -, plurnomiala - polynomické rozdělení - Polynomialverteilung
2724 probablokalkulo - počet m pravděpodobnosti - Wahrscheinlichkeitsrechnung f
2725 probabloteorio - teorie f pravděpodobnosti - Wahrscheinlichkeitstheorie f
2726 probito (probabl. unito) - probit m - Probit m
2727 problemo - problém m, úloha f - Problem n
2728 - de renkontoj (kombin.) - úloha f o setkáních - Problem n der Begegnungen
2729 -, komencvalora - úloha s počátečními podmínkami - Anfangswertproblem
2730 procedo - postup m - Verfahren n
2731 procentaĵo - díl m v procentech - Prozentsatz m
2732 procento - procento n - Prozent n
2733 proceso - proces m - Prozess m
2734 -, stabila - stabilní proces - stabiler Prozess
2735 -, stacionara - stacionární proces - stationärer Prozess
2736 produto - součin m - Produkt n
2737 - de aroj (en grupoido) - součin množin - Komplexprodukt
2738 - de matricoj - součin matic - Matrizenprodukt
2739 -, ekstera - vektorový (vnější) součin - äusseres Produkt
2740 -, kartezia - kartézský součin - kartesisches Produkt
2741 -, kruca - smíšený součin - Kreuzprodukt
2742 -, rekta - direktní součin - direktes Produkt
2743 -, senfina - nekonečný součin - unendliches Produkt
2744 -, skalara - skalární (vnitřní) součin - inneres Produkt, Skalarprodukt
2745 -, tensora - tenzorový součin - tensorielles Produkt, Tensorprodukt
2746 profilo (en statistiko) - obrys m, tvar m - Profilmass n
2747 prognozo - předpověď f, predikce f - Vorhersage f, Prognostizierung f
2748 - (eksterpolado) - prognóza f - Prognose f
2749 programado - programování n - Programmierung f, Programmoptimierung f
2750 -, lineara - lineární programování - lineare Programmierung
2751 programero - programový krok m - Programmschritt m
2752 programi tr - programovat - programmieren
2753 programo - program m - Programm n
2754 progresio (en elementa aritm.) - posloupnost f, řada f Progression f, Folge f
2755 -, aritmetika - aritmetická posloupnost; aritmetická řada - arithmetische Progression
2756 -, fina - konečná posloupnost - endliche Progression
2757 -, geometria - geometrická posloupnost - geometrische Folge (Progression)
2758 -, senfina - nekonečná posloupnost - unendliche Progression
2759 projekcia - projekční, promítací - Projektions-
2760 projekciaĵo - průmět m - Projektion f, projektives Bild n
2761 -, dua - druhý průmět, nárys - Aufriss m, (erste) Vertikalprojektion, zweite Projektion
2762 -, flanka - bokorys m, třetí průmět - Seitenriss, dritte Projektion
2763 -, fronta - druhý průmět, nárys - Aufriss, (erste) Vertikalprojektion, zweite Projektion
2764 -, horizontala (plano) - půdorys m, první (vodorovný) průmět - Grundriss, Horizontalprojektion, erste Projektion
2765 -, orta - kolmý průmět - Normalriss
2766 -, profila - třetí průmět, bokorys - Seitenriss, Kreuzriss, dritte Projektion
2767 -, tria - třetí průmět, bokorys - dritte Projektion, Seitenriss
2768 -, unua - první průmět, půdorys - Grundriss, Horizontalprojektion, erste Projektion
2769 projekciata - promítaný - projiziert
2770 projekcicentro - střed m promítání - Projektionszentrum n
2771 projekciebeno - průmětna f - Bildtafel f, Projektionsebene f
2772 -, dua - druhá průmětna, nárysna f - Aufrissebene f, zweite projektionsebene, Vertikalebene
2773 -, flanka - bokorysna f - Seitenrissebene
2774 -, fronta - nárysna, druhá průmětna - Aufrissebene, zweite Projektionsebene, Vertitalebene
2775 -, tria - třetí průmětna, bokorysna - Seitenrissebene, dritte Projektionsebene
2776 -, unua - první průmětna, půdorysna - Horizontalebene, Grundrissebene, erste Projektionsebene
2777 projekcii tr - promítat - projizieren
2778 projekcio - projekce f, promítání n, průmět m (bildigo) Projektion f
2779 -, ar-teoria - množinová projekce - mengentheoretische Projektion
2780 -, centra - středové promítání - Zentralprojektion
2781 - de punkto, oblikva - kosoúhlá projekce bodu - Schrägprojektion eines Punktes
2782 -, gnomona - gnómonická projekce - gnomonische Projektion 2783 -, izotropa - izotropní promítání - isotrope Projektion
2784 -, oblikva - kosoúhlé promítání - schiefe Parellelprojektion
2785 -, orta - pravoúhlé (kolmé) promítání - orthogonale (senkrechte) Projektion
2786 -, paralela - rovnoběžné promítání - Parallelprojektion
2787 - sur tri ebenojn - promítání na tři průmětny - Dreitafelprojektion
2788 -, z-markita - kótované promítání - kotierte Projektion
2789 projektiva - projektivní - projektiv
2790 projektiveco - projektivita f - Projektivität f
2791 proksimiĝi al infinito - blížit se k nekonečnu - unendlich gross werden, sich Unendlich nähern
2792 - al nulo - blížit se k nule - nach null gehen
2793 proksimuma - približný, aproximativní - annähernd, approximativ
2794 proksimumado - približný výpočet m - Überschlagsrechnung f 2795 promilo - promile n - Promille n
2796 proporcia - úměrný - proportional, verhältnisgleich
2797 -, inverse - nepřímo úměrný - umgekehrt (indirekt) proportional (dativo aŭ "zu")
2798 -, rekte - přímo úměrný - direkt proportional
2799 proporcialo (termo de proporcio) - člen m úměry, úměrná f - Proportionale f
2800 -, kvara - čtvrtá úměrná - vierte Proportionale
2801 -, meza - střední (geometrická) úměrná f - geometrický průměr m - mittlere Proportionale, geometrisches Mittel n
2802 -, tria - třetí úměrná - dritte Proportionale
2803 proporcieco - úměrnost f - Proportionalität f
2804 proporcio - úměra f - Proportion f, Verhältnis n
2805 - de ora dispartigo - poměr m (úměrnost f) zlatého řezu -Proportion des goldenen Schnittes
2806 -, geometria - geometrický poměr (úměra) - geometrische Proportion
2807 -, harmona - harmonický poměr (třech veličin) - harmonische Proportion
2808 -, inversa - nepřímá úměra - umgekehrte Proportionalität f
2809 -, kontinua - úměra se stejnými vnitřními členy - stetige (kontinuierliche) Proportion
2810 -, rekta - přímá úměra - direkte Proportionalität, direktes Verhältnis
2811 propozicio - výrok m, tvrzení n - Aussage f, Urteil n
2812 -, falsa - nepravdivý výrok - Falschform f, Kontradiktion f
2813 -, kontraŭa - opačný výrok - konträre Aussage
2814 propozicio, nerefutebla - nevyvratitelné tvrzení - unwiderlegbare Aussage
2815 -, plursenca - mnohoznačný výrok - Porisma n, mehrdeutige Aussage
2816 -, vera - pravdivý výrok - wahre Aussage
2817 propra - vlastní - eigentlich
2818 propreco - vlastnost f - Eigenschaft f
2819 prova - pokusný - Versuchs-
2820 provo - pokus m - Versuch m
2821 pruvi tr - dokázat - beweisen
2822 - teoremon - dokázat poučku - einem Lehrsatz nachweisen
2823 pruvo - důkaz m - Beweis m
2824 - de ekzisto - důkaz existence - Existenzbeweis
2825 -, nerekta - nepřímý důkaz - indirekter Beweis
2826 - per indukto - důkaz (matematickou) indukcí - Beweis durch vollständige Induktion
2827 - per redukto al absurdo - důkaz redukcí ad absurdum - Reductio f ad absurdum
2828 pseŭdoefekto - zdánlivý efekt m - Scheinwirkung f
2829 punktaro - množina f bodů, bodová množina - Punktmenge f
2830 punkto - bod n - Punkt m
2831 -, antipoda - diametrálně protilehlý bod - diametraler Gegenpunkt
2832 -, centra - oentrální bod - Zentralpuntkt, Mittelpunkt
2833 - de inflekso - inflexní bod - Wendepunkt, Inflexionspunkt
2834 - de intersekco v. sekcopunkto
2835 - de kontinueco - bod spojitosti - Stetigkeitspunkt
2836 - de kurbo, fina - koncový bod křivky - Endpunkt einer Kurve
2837 - de nekontinueco - bod nespojitosti - Unstetigkeitspunkt
2838 -, duobla - dvojnásobný bod - Doppelpunkt
2839 -, ekstera - vnější bod - äusserer Punkt
2840 - en finio - vlastní bod - eigentlicher Punkt
2841 - en infinito - bod v nekonečnu, nevlastní (ideální) bod unendlich ferner Punkt
2842 -, fiksa - pevný (invariantní) bod - Fixpunkt
2843 -, fina - koncový bod - Endpunkt
2844 -, ideala - ideální bod - idealer Punkt
2845 -, infleksa - inflexní bod - Wendepunkt, Inflexionspunkt
2846 -, interna - vnitřní bod - innerer Punkt
2847 -, izolita - izolovaný bod - isolierter Punkt
2848 -, komenca - výchozí bod - Anfangspunkt
2849 -, lima - hraniční bod - Begrenzungspunkt, Grenzpunkt
2850 -, limesa - limitní bod - Limespunkt, Grenzpunkt
2851 -, movebla - pohyblivý bod - laufender (beweglicher) Punkt
2852 -, multobla - násobný bod - mehrfacher Punkt
2853 -, nepropra - nevlastní bod - uneigentlicher Punkt
2854 -, neŭtrala (en centra projekcio) - úběžník m - Fluchtpunkt
2855 -, randa - krajní bod - Randpunkt
2856 -, singulara - singulární bod - singulärer Punkt
2857 -, transfleksiĝa v. infleksa punkto
2858 -, z-markita - obraz m bodu v kótovaném promítání - kotierter Punkt
2859 punktoj, harmone konjugitaj - harmonicky sdružené body mpl - harmonisch zugeordnete Punkte mpl
2860 -, tri nesamrektaj - tři body neležící na jedné přímce (nekolineární) - drei nichtkollineare Punkte
2861 punkto-spaco - bodový prostor m - Punktraum m
2862 racionala - racionální - rational
2863 racionaligi - vyjádřit v racionálním tvaru - rational machen
2864 racionalo - racionální číslo n - rationale Zahl f
2865 radiala - rediální, paprskovitý - radial
2866 radialo - radiála f - Radiale f
2867 radiano - radián m - Radiant m
2868 radika - odmocninový, kořenový - Wurzel-
2869 radikado - odmocňování n - Wurzelziehen n, Radizieren n
2870 radikala - radikálový - radikal
2871 radikalo - radikál m - Radikal n, Wurzelausdruck m
2872 - evi. por radiko, radikilo
2873 radikato - odmocněnec m - Radikand m
2874 radiki tr - odmocňovat - radizieren, wurzelziehen
2875 radikilo - odmocnítko n - Wurzelzeichen n
2876 radikindico - odmocnitel m - Wurzelexponent m
2877 radiko - odmocnina f, hodnota f odmocniny - Wurzel f, Radikal n
2878 - (solvo de ekvacio) - kořen m - Wurzel f
2879 -, dua - druhá odmocnina - zweite Wurzel
2880 -, kuba - třetí odmocnina - Kubikwurzel
2881 -, kvadrata - druhá odmocnina - Quadratwurzel
2882 -, n-a - n-tá odmocnina f (n-tého stupně) - Wurzel n-ten Grades
2883 -, primitiva - primitivní kořen - Primitivwurzel
2884 -, tria - třetí odmocnina - dritte Wurzel
2885 radiksigno - odmocnítko n - Wurzelzeichen n
2886 radio - paprsek m, polopřímka f - Strahl m, Halbgerade f
2887 radiuso - poloměr m - Radius m
2888 - de cirklo - poloměr kružnice - Radius eines Kreises
2889 - de kurbeco - poloměr křivosti - Krümmungsradius
2890 radius-vektoro - radiusvektor m, polohový vektor, průvodič m - Radiusvektor m, Ortsvektor
2891 randa - okrajový, hraniční - Rand-
2892 rando - okraj m, kraj m - Rand m
2893 rango - hodnost f, řád m - Rang m
2894 - de bazo (de algebra sistemo) - bázový řád - Basisrang
2895 - de matrico - hodnost matice - Matrizenrang
2896 raporto - poměr m - Verhältnis n
2897 - de distancoj - dělicí poměr - Teilverhältnis
2898 - de du geometriaj grandoj - poměr dvou geometrických veličin - Verhältnis zweier geometrischer Grössen
2899 - de kredindeco - poměr věrohodnosti - Likelihoodquotient m
2900 -, inversa - reciproční poměr - umgekehrtes (inverses, reziprokes) Verhältnis
2901 -, korelacia - korelační poměr - Korrelationsverhältnis
2902 ratio v. raporto
2903 reago - reakce f - Reaktion f
2904 reala - reálný - real
2905 - (rilata al racionalaj kaj neracionalaj nombroj) v. reela
2906 realigo - realizace f, uskutečnění n - Realisierung f, Verwirklichung f
2907 reciproka - reciproký, vzájemný - reziprok
2908 reciprokeco - reciprocita f - Reziprozität f
2909 reciproko - převrácená hodnota f (číslo) - inverse (reziproke, umgekehrte) Zahl f, Reziprokes n
2910 redukt(ad)o - krácení n - Kürzen n
2911 reduktanto - reducent m - Reduzent m, Kürzungzahl f
2912 reduktebla - reducibilní - reduzibel
2913 reduktebla (frakcio) - krátitelný - kürzbar
2914 redukti tr - krátit, redukovat - kürzen, reduzieren
2915 reduktita (frakcio) - zkrácený - gekürzt, reduziert
2916 redukto - krácení n - Kürzen n
2917 - (de matroido) - redukce f - Reduktion f
2918 - (ekz. en aksonometrio) - redukce - Verkürzung f
2919 - (en grupteorio kaj logiko) - redukce - Kürzung f
2920 - al absurdo - redakce f ad absurdum - Reductio f ad absurdum
2921 -, ascendanta - převod m na vyšší jednotku - Umwandlung f in eine grössere Einheit
2922 - de frakcio - krácení zlomku - Kürzen eines Bruchs
2923 -, descendanta - převod na nižší jednotku - Umwandlung in eine kleinere Einheit
2924 -, plene (malkompono, dispartigo) - úplná redukce - vollständige Zerlegung f
2925 reela - reálný - reell
2926 reelo - reálné číslo n - reelle Zahl f
2927 refleksiva - reflexivní - rellexiv
2928 refleksiv(ec)o - reflexivita f - Reflexivität f
2929 reflektiva - reflektivní - reflektiv
2930 refrakto - refrakce f - Refraktion f, Brechung f
2931 refuteblo - vyvrátitelnost f - Widerlegbarkeit f
2932 refuti tr - vyvrátit - widerlegen
2933 regiono - oblast f - Gebiet n
2934 - de variacio - variační obor m - Variationsbereich m
2935 -, krita - kritický obor - kritischer Bereich, kritisches Gebiet
2936 registrumo - registr m - Register n
2937 regresia - regresní - regressiv
2938 regresio - regrese f - Regression f
2939 regula - pravidelný, regulární - regulär, regelmässig
2940 regulo - pravidlo n - Regel f
2941 - de formado - pravidlo vytváření - Bildungsregel
2942 - de rondigo - pravidlo zaokrouhlování - Rundungsregel
2943 - de tri - trojčlenka f - Regeldetri f, Dreisatzrechnung f
2944 -, elimina - zákon m krácení - Kürzungsregel
2945 - pri derivado de kunligo - řetězové pravidlo, pravidlo derivování složené funkce - Kettenregel
2946 -, sorbada - zákon absorpce - Absorptionsgesetz n
2947 -, trapeza - lichoběžnákové pravidlo - Trapezregel
2948 rejŝo v. raporto
2949 rekta - přímý, direktní; kolmý (kužel) - direkt, unmittelbar; gerade(r Kegel), senkrechte(r Kegel)
2950 rektangulo evi.v. ortogramo
2951 rektifebla - rektifikovatelný - rektifizierbar
2952 rektifi tr - rektifikovat - rektifisieren
2953 - kurbon - rektifikovat křivku - eine Kurve rektifisieren
2954 rektifo - rektifikace f - Rektifikation f
2955 rektifiki v. rektifi
2956 rektilo (liniilo por rektoj) - pravítko n - Lineal n
2957 -, paraleleĝa - pravítko s rovnoběžnýmí hranami - Parallellineal
2958 -, skala (gradigita) - měřítko n - Massstab m, Massstablineal
2959 rektlinia - přímkový - geradlinig
2960 rekto - přímka f - Gerade f
2961 -, baza (bazo de cikloido) - bázová přímka - Polbahn f, Basisgerade
2962 -, direkta - řídicí přímka - Leitgerade
2963 -, ekstensita, reela (provizita per - , + ) - rozšířená reálná přímka - abgeschlossene Zahlengerade
2964 - en infinito - přímka v nekonečnu, nevlastní (ideální) přímka - unendlichferne Gerade
2965 -, ideala - ideální přímka - ideale Gerade
2966 -, interliga - spojnice f - Verbindungsgerade
2967 -, minimuma interliga - nejkratší spojnice - kürzeste Verbindungsgerade
2968 -, neŭtrala - úběžnice f - Verschwindungsgerade
2969 -, orientita - orientovaná přímka, paprsek m - orientierte Gerade
2970 -, regresia - regresní přímka - Ausgleichsgerade, Regressionsgerade
2971 -, transfinia - nevlastní přímka - unendlichferne Gerade
2972 rektoj, kunkurantaj (kunkurantoj) - různoběžné přímky fpl - sich schneidende Geraden fpl
2973 -, nesamebenaj v. preterkurantaj rektoj
2974 -, paralelaj (paraleloj) - rovnoběžné přímky - parallele Geraden
2975 -, preterkurantaj (preterkurantoj) - mimoběžné přímky - windschiefe Geraden, sich verfehlende Geraden
2976 -, preterpasantaj v. preterkurantaj rektoj
2977 relativa - relativní, poměrný - relativ
2978 renversiĝi (senco de neegalaĵo) - obracet se (smysl nerovnosti) - sich umkehren (Sinn einer Ungleichung)
2979 renverso de sagoj - obracení n šipek - Umkehrung f der Pfeile
2980 reprezento (de aro, dimensio, grupo) - reprezentace f - Darstellung f
2981 resolvento - rezolventa f - Resolvente f
2982 - de matrico - rezolventa matice - Resolvente einer Matrix
2983 respondeco - korespondence f - Korrespondenz f
2984 respondi ntr - odpovídat - entsprechen
2985 resto - zbytek m - Rest m
2986 restrikti tr - omezit, zúžit - einschränken
2987 restrikto - restrikce f, zúžení n, omezení n - Restriktion f, Einschränkung f
2988 reto (de solido aŭ spaco) - rozvinutí n, síť f - Netz n
2989 -, logaritma - logaritmická síť - logarithmisches Netz
2990 reziduo - reziduum n - Residuum n
2991 rezultanto - výslednice f, rezultanta f - Resultante f
2992 rezulti ntr - být výsledkem - Resultat sein, sich ergeben
2993 rezulto - výsledek m - Ergebnis n, Resultat n
2994 - de kalkulo - výsledek výpočtu - Rechenergebnis
2995 rigora - přesný, rigorózní - streng
2996 rigoreco, matematika - matematická přesnost f - mathematische Strenge f
2997 rikura - rekurzívní; rekurentní - rekursiv
2998 rikuro, simpla - jednoduchá rekurze f - einfache Rekursion f
2999 rilata - vztažný, relační - bezüglich, Relations-
3000 rilato (en komparaĵoj, inter vektoroj, funkcioj) - vztah m - Beziehung f, Zuordnung f
3001 - (en unu grupo, aro) - relace f - Relation f
3002 -, afina - afinní vztah - affine Beziehung
3003 - de egaleco - relace rovnosti - Gleichheitsrelation, Identitätsbeziehung
3004 -, dekstre unusenca - zprava jednoznačná relace - rechtseindeutige Relation
3005 -, dependa - vztah závislosti - Abhängigkeitsbeziehung
3006 -, maldekstre unusenca - zleva jednoznačná relace - linkseindeutige Relation
3007 -, prefera - preferenční vztah - Präferenzbeziehung, Vorzugsrelation
3008 rilato, transitiva (transira) - tranzitivní relace - transitive Relation
3009 -, unusenca - jednoznačný vztah - eindeutige Relation
3010 -, unuunusenca - jednojednoznačný vztah - eineindeutige Relation
3011 rilatumo (v.a. raporto) - poměr m - Verhältnis n
3012 ringa - prstencový - ringförmig
3013 ring-modulo - R-modul m, modul nad (okruhem) R - R-Modul m
3014 ringo - prstenec m; okruh m - Ring m
3015 -, ebena - mezikruží n - Kreisring, ebener Kreisring
3016 -, unitara - okruh s jednotkou, unitární okruh - Ring mit Eins(element)
3017 ripeto, parta - částečné opakování n - teilweise Wiederholung f
3018 risko de konsumanto - riziko n spotřebitele - Risiko n des Konsumenten
3019 - de la unua speco - riziko prvého druhu - Risiko (Wagnis n) erster Art
3020 - de produktanto - riziko výrobce - Risiko des Produzent
3021 rivolua - rotační - Rotations-, Dreh-
3022 rivoluo (360°) - otáčka f - Umdrehung f
3023 romba - kosočtverečný - rhombisch, rautenförmig
3024 rombo - kosočtverec m - Rhombus m, Raute f
3025 romboedra - klencový - rhomboedrisch
3026 romboedro - klenec m, romboedr m - Rhomboeder n, Rautenflächner m
3027 romboido - kosodélník m - Rhomboid n
3028 rompi tr (ion kontinuan) - přerušit - abbrechen
3029 rondigi nombrojn - zaokrouhlovat čísla - Zahlen abrunden
3030 rondigo - zaokrouhlení n - Rundung f, Abrundung
3031 rotacii ntr - rotovat, otáčet se - rotieren, sich drehen
3032 rotaciigo (de ebena figuro al unu el projekciebenoj) - otočení n (rovinného útvaru do jedné z průměten) - Umlegung f, Umklappung f (einer ebenen Figur in eine Projektionsebene)
3033 rotacio - otáčení n, rotace f - Drehung f, Rotation f
3034 - ĉirkaŭ punkto - otáčení kolem bodu - Rotation (Drehung) um einen Punkt
3035 - de surfaco - plošná rotace - Flächenrotor m
3036 - de vektoro - rotace vektoru - Rotation (Rotor) eines Vektors
3037 -, dekstruma - pravotočivé otáčení - negativer Umlaufsinn m, Umlauf m im Uhrzeigersinn
3038 rotacio laŭ la negativa senco - otáčení v záporném smyslu - negativer Umlaufsinn
3039 - laŭ la senco de horloĝa montrilo - otáčení ve směru hodinových ručiček - Umlauf m im Uhrzeigersinn
3040 -, propra - vlastní otáčení - eigentliche Drehung
3041 -, sfera - sférická rotace - sphärische Rotation
3042 rozeto - růžice f - Rosette f
3043 rozo - růže f - Rossenkurve f
3044 -, tripetala - třílistá Růže - Dreiblatt n
3045 rubando de Möbius - Möbiusův list n - Möbiussches Band n
3046 ruleto - kotálnice f - Rollkurve f, Roulette f
3047 sago - šipka f - Pfeil n
3048 - (de diskosegmento) - výška f - Höhe f
3049 samcentra - soustředný - konzentrisch
3050 samebena (v.a. koplara) - komplanární - ko(m)planar
3051 samebeneco (koplanareco) - komplanárnost f - Ko(m)planarität f
3052 samebenigo (de surfaco) (koplanarigo) - komplanace f - Quadratur f, Komplanation f
3053 sampla (kontrolo) - namátkový, výběrový - Stichproben-
3054 samplado - výběrové šetření - Stichprobennahme f, Stichprobenauswahl f
3055 -, lota - loterie f - Auslosungsstichprobenverfahren n
3056 -, progresiva - sekvenční výběr m - sequentielle Stichprobennahme
3057 sanpli tr (stokastike observi) - vybírat - auswählen, eine Stichprobe nehmen
3058 samplo (aro de observoj generitaj laŭ stokasta modelo) - výběr n - Stichprobe f
3059 -, aleatora - náhodný výběr - mathematische (zufällige) Stichprobe
3060 samplofunkcio - výběrová statistika f, výběrová funkce f - Stichprobenfunktion f
3061 samrekta (v.a. kolineara) - kolineární - kollinear
3062 samtempa - současný - gleichzeitig
3063 segmento - segment m; úseč f (kruhu, koule), úsečka f (přímky) - Abschnitt m, Segment n
3064 - de disko - kruhová úseč - Kreisabschnitt
3065 - de globo - kulová úseč - Kugelabschnitt
3066 - de kurbo - oblouk m (segment) křivky - Kurvenstück n
3067 - de rekto v. streko
3068 sekanto - sekans m - Sekans m
3069 sekantoido - sekantoida f - Sekanskurve f, Sekansoide f
3070 sekcanto - sečna f, sekanta f - Sekante f
3071 sekci tr - protínat - schneiden
3072 sekco - řez m - Schnitt m
3073 -, normalebena - normální řez - Normalschnitt
3074 -, ora v. ora dispartigo
3075 -, tanĝangula (de du kurboj) - protínání n pod malým úhlem - schleifender Schnitt
3076 sekcolinio (de surfaco) - čára f řezu - Schnittlinie f
3077 sekcopunkto - průsečík m - Kreuzungspunkt m (priskriba geom.), Schnittpunkt (elementa geometrio)
3078 sekcorekto - průsečnice f - Schnittgerade f
3079 sekstiliono (1036) - sextilion m - Sextillion f
3080 sektoro - výseč f - Sektor m, Ausschnitt m
3081 - de disko - kruhová výseč - Ausschnitt (Sektor) des Kreises
3082 - de globo - kulová výseč - Kugelausschnitt, Kugelsektor
3083 sekundo (de angulo) - vteřina f - Sekunde f, Winkelsekunde
3084 sekvanta - následující - folgend, nachfolgend
3085 sekvenca - sekvenční - sequentiell
3086 sekvi tr - následovat, vyplývat - folgen
3087 selpunkto - sedlový bod m - Sattelpunkt m
3088 semantiko - sémantika f - Semantik f
3089 semigrupo - pologrupa f - Halbgruppe f
3090 semiinvarianto - semiinvariant m, poloinvariant m - Semiinvariante f, Halbinvariante f
3091 senbiasa - nevychýlený - erwartungstreu, unverzerrt, unverfälscht, biasfrei, nichtverzerrend, treffgenau
3092 sencikla - acyklický - azyklisch
3093 senco - smysl m - Sinn m
3094 - de movo - smysl pohybu - Umlaufsinn
3095 -, pozitiva - kladný smysl - positiver Sinn
3096 sencumo v. senco
3097 sendependa v. nedependa
3098 sendependeco, statistika - statistická nezávislost f - statistische Unabhängigkeit f
3099 senerareco - bezchybnost f - Ausfallfreiheit f
3100 senfina (ne havanta finon) - nekonečný - unendlich
3101 senkondiĉa - nepodmíněný - bedingungslos, unbedingt
3102 senkondiĉe - bezpodmínečný - bedingungslos
3103 senlima - neomezený - unbeschränkt, grenzenlos
3104 sennoda (glata) - hladký - glatt
3105 sensolva (ekz. ekvacio) - nemající řešení, neřešitelný - unlösbar, keine Lösungen besitzend
3106 sep - sedm - sieben
3107 separebla - separabilní - separabel
3108 separo de radikoj - izolování n kořenů - Separation f (Trennung f) der Wurzeln
3109 - de variabloj - separace f proměnných - Separation (Trennung) der Variablen
3110 sepiliono (1042) - septillón m - Septillion f
3111 septiliono (1042) - septilión m - Septillion f
3112 serĉata - hledaný - gesucht
3113 serĉi tr - hledat - suchen
3114 seriigebla - rozvinutelný v řadu - entwickelbar (zerlegbar) in eine Reihe
3115 serio - řada f - Reihe f
3116 -, alternanta - alternující řada - alternierende Reihe
3117 -, aritmetika - aritmetická řada - arithmetische Reihe
3118 - de nombroj - řada čísel - Reihe von Zahlen
3119 -, diverĝa - divergentní řada - divergente Reihe
3120 -, dunomiala - binomická řada - binomische Reihe
3121 -, eksponenciala - exponenciální řada - Exponentialreihe
3122 -, fina - konečná řada - abbrechende (endliche) Reihe
3123 -, geometria - geometrická řada - geometrische Reihe
3124 -, harmona - harmonická řada - harmonische Reihe
3125 -, konverĝa - konvergentní řada - konvergente Reihe
3126 -, oscilanta - oscilující řada - oszillierende Reihe
3127 -, senfina - nekonečná řada - unendliche Reihe
3128 ses - šest - sechs
3129 sesangulo - šestiúhelník m - Sechseck n
3130 -, regula - pravidelný šestiúhelník - reguläres Sechseck
3131 sesedro - šestistěn m - Sechsflach n
3132 sesiliono (1036) - sextilión m - Sextillion f
3133 sezonindico - index m sezónnosti - Saisonindex m
3134 sfera - sférický - sphärisch
3135 sferdisko evi. v. globtavolo
3136 sfereno v. globo
3137 sferkojno evi.v. globkojno
3138 sfero - kulová plocha f - Sphäre f, Oberfläche f der Kugel
3139 sferoida - sféroidální - Sphäroid-
3140 sferoido - sféroid m - Sphäroid n
3141 sferometrio - sférometrie f - Sphärometrie f, sphärische Geometrie f
3142 sferzono - kulový pás m - Kugelzone f
3143 signaturo - signatura f - Signatur f
3144 signi tr - označovat - bezeichnen
3145 signifika (cifero) - platný - gültig, bedeutsam
3146 -, statistike - statisticky významný - statistisch signifikant
3147 signifiko, statistika - statistický významnost f - statistische Signifikanz f
3148 signo - znaménko n, označení n - Bezeichnung f, Zeichen n
3149 - de adicio - znaménko sčítání - Summationszeichen n
3150 - de egaleco - rovnítko n - Gleichheitszeichen n
3151 - de subtraho - znaménko odčítání - Subtraktionszeichen
3152 - "malplia ol" - znak m "menší než" - "kleiner"-Zeichen
3153 -, negativa - záporné znaménko - negatives Vorzeichen
3154 -, pozitiva - kladné znaménko - positives Vorzeichen
3155 signum-funkcio - funkce f signum - Signumfunktion f
3156 sigumo - signum n, znaménko n, smysl m (+,-) - Vorzeichen n
3157 silogismo - sylogismus m - Syllogismus m
3158 simbola - symbolický - symbolisch
3159 simbolaro - symbolika f - Symbolik f
3160 simbolo - symbol m - Symbol n, Zeichen n
3161 - de operacio - znak m operace - Operationssymbol
3162 simetria - symetrický, souměrný, rovnoramenný (trojúhelník) - symmetrisch
3163 -, duflanke - dvakrát souměrný - zweiseitig symetrisch
3164 simetriakso - osa f souměrnosti - Symmetrieachse f
3165 simetrioentro - střed m souměrnosti - Symmetriezentrum n
3166 simetriebeno - rovina f souměrnosti - Halbierungsebene f
3167 simetrio - souměrnost f, symetrie f - Symmetrie f, Spiegelung f
3168 -, aksa - osová souměrnost - Axialsymmetrie f, Achsensymmetrie f
3169 simetrio, centre - středová souměrnost - Zentralsymmetrie
3170 - laŭ ebeno - souměrnost podle roviny - Spiegelung an einer Ebene
3171 simila - podobný - ähnlich
3172 simileco - podobnost f - Ähnlichkeit f
3173 simpla - jednoduchý, prostý - einfach
3174 simpleks-metodo - simplexová metoda f - Simplexmethode f 3175 simplekso (en algebra topologio, geometrio) - simplex m Simplex n
3176 -, abstrakta - abstraktní simplex - absolutes (abstraktes) Simplex
3177 simpligo de esprimo - zjednodušení n výrazu - Vereinfachung f eines Ausdrucks
3178 simultana - simultánní - simultan
3179 singulara - singulární - singulär
3180 singularaĵo - singularita f - Singularität f
3181 -, esenca - podstatná singularita - wesentliche Singularität
3182 sinkalanta - nerostoucí - nicht wachsend
3183 sinkanta - klesající - fallend
3184 sinki ntr - klesat - fallen; sinken
3185 sinklinalo - údolnice f, synklinála f - Talweg m, Muldenlinie f
3186 sinsekvo - pořadí n - Reihenfolge f
3187 sinteza - syntetický - synthetisch
3188 sintezo - syntéza f - Synthese f
3189 sinusa - sinusový, sinový - sinusförmig(e Kurve), sinusartig(e Funktion), Sinus-
3190 sinusarko - arkussinus m - Arkussinus m
3191 -, hiperbola - argument m hyperbolického sinu - Areasinus m (hyperbolicus)
3192 sinuslinio v. sinusoido
3193 sinuso - sinus m - Sinus m
3194 - de angulo - sinus úhlu - Sinus eines Winkels
3195 -, hiperbola - hyperbolický sinus - Hyperbelsinus
3196 sinusoida - sinusoidový - sinusförmig; sinusartig
3197 sinusoido - sinusoida f - Sinusoide f
3198 sinusteoremo - sinová věta f - Sinussatz m, Sinusgesetz n
3199 sistemo - system m, soustava f - System n
3200 -, binara - dvojková (binární) číselná soustava f - Binärsystem
3201 sistemo de aroj - systém množin - Mengensystem
3202 - de linearaj ekvacioj (kun n nekonatoj) - soustava lineárních rovnic (s n neznámými) - lineares Gleichungesystem (in n Unbekannten)
3203 -, ortogona - ortogonální systém - Orthogonalsystem
3204 -, ortonormala - ortonormální systém - Orthonormalsystem
3205 skalara - skalární - skalar
3206 skalaro - skalár m - Skalar m
3207 skalena (triangulo, trapezo) - různostranný, obecný ungleichseitig
3208 skalo - stupnice f - Skale f, Leiter f
3209 - (raporto) - měřítko n - Massstab m
3210 -, funkcia - funkční stupnice - Funktionsskala
3211 -, logaritma - logaritmická stupnice - logarithmische Skala
3212 -, unuforma - rovnoměrná stupnice - gleichförmige (reguläre) Skala
3213 skemo - schéma n - Schema n
3214 - de kalkulo - schéma výpočtu - Rechenschema
3215 skribmaniero - zápis m - Schreibweise f
3216 solida - tělesový - körperlich
3217 solido (en geometrio) - těleso n - (geometrischer) Körper m
3218 -, Arĥimeda (duonregula) - archimedovské (polopravidelné) těleso - Archimedischer (halbregelmässiger) Körper
3219 -, Platona - platónské těleso - platonischer Körper
3220 -, rivolua - rotační těleso - Drehkörper, Rotationskörper
3221 solvebla - řešitelný - lösbar, auflösbar
3222 solvi tr - řešit - ermitteln, lösen, auflösen
3223 solvo - řešení n - Lüsung f
3224 -, aproksima - přibližné řešení - Näherungslösung
3225 -, ekzakta - ezaktní (přesné) řešení - exakte (genaue) Lösung
3226 -, grafika - grafické řešení - graphische Lösung
3227 -, nombra - nunerické řešení - numerische Lösung
3228 -, rigora - přesné řešení - strenge Lösung
3229 -, simpla - jednoduché řešení - einfache Lösung
3230 -, triviala - triviální řešení - triviale Lösung
3231 solvohava - řešitelný, mající řešení - lösbar, auflösbar, Lösungen besitzend
3232 sorito - řetězové vyvozování n - Sorites m, Kettenschluss m
3233 spaca - prostorový - räumlich
3234 spaco - prostor m - Raum m
3235 -, abstrakta - abstraktní prostor - abstrakter Raum
3236 -, afina - afinní prostor - affiner Raum
3237 -, apartigita topologia - Hausdorffův topologický prostor - separierter topologischer Raum, Hausdorff-Raum
3238 -, Banaĥa - Banachúv prostor - Banach-Raum
3239 -, barela - barelový prostor - tonnelierter Raum
3240 -, Eŭklida - euklidovský prostor - euklidischer Raum
3241 -, Hilberta - Hilbertda prostor - Hilbert-Raum
3242 -, koordinata - souřadnicový prostor - Koordinatenraum
3243 -, metrika - metrický prostor - metrischer Raum
3244 -, normala - normální prostor - normaler Raum
3245 -, normigebla - normovatelný prostor - normierbarer Raum
3246 -, normigita - normovaný prostor - normierter Raum
3247 -, plivastigita - rozšířený prostor - Erweiterungsraum
3248 -, reelkompakta - reálně kompaktní prostor - reellkompakter Raum
3249 -, separita (v.a. apartigita topologia spaco) - Hausdoffův prostor - Hausdorffraum
3250 -, topologia - topologický prostor - topologischer Raum
3251 -, tridimensia - trojrozměrný (třírozměrný) prostor dreidimensionaler Raum
3252 -, vektora - vektorový prostor - Vektorraum
3253 specimenado - výběrové šetření n, (vzorkování n) - Stichprobennahme f, Ziehen n einer Stichprobe
3254 specimeni tr (el populacio) - vybírat, vzorkovat - auswählen (ziehen) einer Stichprobe
3255 specimeno (aro de statistikaj unuoj elektitaj el populacio), (v.a. muestro) - výběr m - Stichprobe f
3256 -, loteca - náhodný výběr - zufällige Stichprobe
3257 spektro - spektrum n - Spektrum n
3258 spinoro - spinor m - Spinor m
3259 spirala - spirálový - spiralförmig
3260 spiralo - spirála f - Spirale f
3261 -, Arĥimeda - Archimedova spirála - Archimedische Spirale
3262 spurlinio (de ebeno en projekciebeno) - stopa f - Spurlinie f, Spurgerade f
3263 spuro - stopa f - Spur f
3264 spurpunkto - stopník m - Spurpunkt m
3265 stabileco, asimptota - asymptotická stabilita f - asymptotische Stabilität f
3266 stabiliĝi - stabilizovat se - stationär werden
3267 stacionara - stacionární, stálý, ustálený - stationär
3268 standarda (formo, grupo, interpreto, komplekso) - standardní - Standard-
3269 startnodo (de grafo) - počáteční uzel m - Startpunkt m, Anfangspunkl, Startknoten m
3270 statistika - statistický - statistisch
3271 statistikisto - statistik m - Statistiker m
3272 statistiko - statistika f - Statistik f
3273 stato - stav m - Zustand m
3274 -, stacionara - stacionární stav - stationärer Zustand
3275 stela - hvězdicový - sternförnig
3276 stelo - hvězda f, hvězdice f - Stern m
3277 -, regula kvinpinta - pravidelná pěticípá hvězda - regelmässiger fünfstrahliger Stern
3278 steradiano - steradián m - Steradiant m
3279 stereografia - stereografický - stereographisch
3280 stereografio - stereografická projekce f - stereographische Projektion f
3281 stereogramo - stereogram m - Stereogramm n
3282 stereometrio - stereometrie f - Stereometrie f
3283 stimado, statistika - statistická odhadování n - statistische Schätzung f
3284 stimanto - odhad m, odhadovací funkce f - Schätzfunktion f
3285 -, eficienta - efektivní (účinný) odhad - wirksame (effiziente, effektive) Schätzung f, ... Schätzfunktion
3286 stimefikeco - efektivnost f (vydatnost f) odhadu - Schätznutzeffekt m
3287 stimi tr - odhadovat - schätzen
3288 stimo, ambaŭflanka - obouatranný odhad m - Abschätzung f nach beiden Seiten
3289 -, biasa - vychýlený odhad - verzerrende Schätzung
3290 - de eraro - odhad chyby - Fehlerschätzung
3291 -, intervala - intervalový odhad - Intervallschätzung
3292 -, lineara - lineární odhad - lineare Schätzung
3293 -, punkta - bodový odhad - Punktschätzung
3294 -, senbiasa - nevychýlený odhad - erwartungstreue Schätzung
3295 -, sufiĉa - dostatečný odhad - erschöpfende Schätzung
3296 stimvaloro - hodnota f odhadu - Schätzwert m
3297 stokasta - stochastický - stochastisch
3298 stokastiko - stochastika f - Stochastik f
3299 stokasto - náhodná proměnná f - zufällige Variable f
3300 storo de komputilo - paměť f počítače - Speicher m des Rechners
3301 strategio - strategie f - Strategie f
3302 -, optimuma - optimální strategie - optimale Strategie
3303 streki tr - označit čárkou - mit einem Strich versehen
3304 streko (segmento de rekto) - úsečka f - Strecke f
3305 - (apud grando), (ekz. a"= a duoble strekita) - čárka f - Strich m
3306 - (de grafo) - hrana f - Kante f, Strecke
3307 - dividita en la ora sekco - úsečka rozdělená zlatým řezem - stetig geteilte Strecke, im goldenen Schnitt geteilte Strecke
3308 -, frakcia - zlomková čára f - Bruchstrich
3309 -, interliga (de du punktoj) - spojnice f - Verbindungsgerade f
3310 -, orientita - orientovaná úsečka - gerichtete (orientierte) Strecke
3311 -, ortanta - kolmice f - Senkrechte f, Lot n
3312 -, propra - vlastní úsečka - echte Strecke
3313 strekosekvenco (de neorientita grafo) - sled m - Kantenfolge f, Kantenzug f, Kantenprogression f
3314 strekosekvenco, direkta (de orientita grafo; ripeto de strekoj kaj nodoj eblas) - monotonní sled - kontinuierlich gerichtete Kantenfolge, gerichtete Kantenprogression
3315 strikta - striktní - strikt
3316 strio - pás m - Streifen m
3317 strofoido - strofoida f - Strophoide f
3318 struktura - strukturální, strukturní - strukturell
3319 strukturo - struktura f - Struktur f
3320 -, relativa topologia - relativní topologie f - Spurtopologie f
3321 -, topologia - topologie f - Topologie f
3322 subaro - podmnožina f, část f množiny - Teilmenge f
3323 subdeterminanto de p-a ordo - subdeterminant m p-tého stupně - Unterdeterminante f p-ter Ordnung
3324 subdomajno - podobor m - Teilbereich m
3325 subgrafo - podgraf m - Untergaph m
3326 subgrupo - podgrupa f - Untergruppe f, Subgruppe, Teiler m
3327 -, invarianta - invariantní (normální) podgrupa, normální dělitel m - Normalteiler
3328 subjekto (en logiko) - subjekt m - Subjekt n
3329 subklaso - podtřída f - Unterklasse f
3330 subnormalo - subnormála f - Subnormale f
3331 subnula v. negativa
3332 subsistemo - podsystém, podsoustava f - Teilsystem n
3333 subspaco - podprostor m - Teilraum m
3334 substitui tr B al A - substituovat B za A, dosadit B za A, nahradit člen A členem B - substituieren A durch B, einsetzen
3335 substituo - substituce f - Einsetzen n, Substitution f
3336 - en ekvacion - dosazení n do rovnice - Substitution in eine Gleichung
3337 subtanĝanto - subtangenta f - Subtangente f
3338 subtenanto (de funkcio aŭ distribucio) - nosič m - Träger n
3339 subtrahato - menšitel m - Subtrahend m
3340 subtrahi tr - odčítat - subtrahieren
3341 subtraho - odčítání n - Subtraktion f
3342 suficienta (stimanto) - postačující, dostatečný - hinreichend, erschöpfend, suffizient
3343 sufiĉa - postačující, dostatečný - hinreichend
3344 suma - úhrnný, sumární, součtový - summarisch, Summen-
3345 sume - souhrnně, celkem - insgesamt, summarisch
3346 sumigado - sumace f, sčítání n - Summierung f
3347 sumigi - sčítat - summieren
3348 sumigilo - sčítačka f - Ziffernaddiereinrichtung f
3349 sumigo -sčítání n, sumace f, sumarizace f - Aufsummieren n, Summierung f
3350 sumo - součet m, suma f - Summe f, Ergebnis n
3351 -, cifera - ciferný součet - Quersumme
3352 -, fina - konečný součet - endliche Summe
3353 -, logika - logický součet - logische Summe
3354 -, parta - částečný součet, dílčí součet - Partialsumme
3355 -, rekta - direktní součet - direkte Summe
3356 -, totala - úplný součet (suma) - Endsumme
3357 -, vektora - vektorový součet - vektorielle Summe
3358 sumsigno - sumační znak m - Summenzeichen n
3359 superaro - nadmnožina f - Obermenge f
3360 superdetermin(it)eco - preurčenost f - Überbestimmtheit f
3361 supergrupo - nadgrupa f - Obergruppe f
3362 superi tr - prevyšovat - überragen
3363 superponi tr - superponovat - superponieren
3364 - du figuraranĝojn - superponovat dve konfigurace - zwei Konfigurationen superponieren
3365 superpozicio (de funkcioj) - superpozice f (funkcí) - Superposition f (von Funktionen)
3366 superstari tr - převyšovat - überragen
3367 suplementa - výplňkový - komplementär
3368 suplemento v. suplementa angulo
3369 supozo - předpoklad m, domněnka f - Annahme f
3370 supra - horní - ober(e)
3371 supremo (de aro de reeloj - la plej malgranda supera baro) -supremum n - Supremum n
3372 supro (v.a. supra limo) - horní hranice f - obere Grenze f
3373 surfaco - plocha f - Fläche f
3374 - (eksteraĵo de objekto) - povrch m - Oberfläche
3375 -, cilindra - válcová plocha - Zylinderfläche
3376 - de intersekco - plocha průseku - Schnittfläche
3377 - de la dua ordo, algebra - algebraická plocha druhého stupně - algebraische Fläche zweiter Ordnung
3378 - de Riemann - Riemannova plocha - Riemennsche Fläche
3379 -, disvolvebla - rozvinutelná plocha - abwickelbare Regelfläche
3380 -, envelopa - obalová plocha - Einhüllende f, Enveloppenfläche
3381 -, fermita konveksa (ovoido) - uzavřená konvexní plocha -geschlossene konvexe Fläche
3382 -, fokusa (kaŭstiko) - ohnisková plocha - Brennfläche, Fokalfläche
3383 -, helicoida - šroubová plocha - Schraubenfläche
3384 -, konusa - kuželová plocha - Kegelfläche
3385 -, kvadrika - kvadratická plocha - Fläche zweiter Ordnung
3386 -, meridiana v. daŭbo
3387 -, minimuma - minimální plocha - Minimalfläche
3388 -, nedisvolvebla (neebenigebla) - nerozvinutelná (zborcená) plocha - nichtabwickelbare Fläche
3389 -, rektara - přímková plocha - Regelfläche, geradlinige Fläche
3390 -, rivolua - rotační plocha - Drehfläche, Rotationsfläche
3391 surfaco, rivolua cilindra - rotační válcová plocha Rotationszylinderfläche
3392 -, rivolua konusa - rotační kuželová plocha - Rotationskegelfläche
3393 -, sfera v. sfero
3394 surjekcia (surĵeta) - surjektivní - surjektiv
3395 surjekcio - surjekce f, surjektivní zobrazení n, zobrazení na... - surjektive Abbildung f, Abbildung auf..., Surjektion f
3396 surkovro - nakrytí n, nakrývající zobrazení n - Überlagerung f
3397 -, universala - univerzální nakrytí - universelle Oberlagerung, Überdeckung f
3398 surmapo v. surkovro
3399 ŝanco (v.a. hazardo) - vyhlídka f; náhoda f - Zufall m
3400 ŝanĝo - změna f - Wechsel m; Umkehrung P
3401 - de bazo - změna báze - Übergang m zu einer anderen Basis 3402 - de signo - změna znaménka - Vorzeichenänderung f, Verzeichenwechsel
3403 ŝnuro v. kordo
3404 ŝovo - posunutí n - Schiebung f
3405 ŝraŭbhelico v. helico
3406 tabela - tabulkový - tabellarisch
3407 tabelaro, logaritma - logaritmické tabulky fpl - Logarithmentafel f
3408 tabeldiferenco - tabulková diference f - Tafeldifferenz f
3409 tabeligi - tabelovat - tabellieren
3410 tabelo - tabulka f - Tabelle f ; Tafel f
3411 - de vereco - pravdivostní tabulta - Wahrheitstafel
3412 -, kalkula - výpočetní tabulka - Rechentafel, Rechentabelle
3413 -, kontingenca - kontingenční tabulka - Kontingenztafel
3414 -, konverta - převodní tabulka - Umrechnungstabelle
3415 -, multiplika - násobilka f - Einmaleins n
3416 taksado de valoro - ohodnocení n - Auswertung f
3417 taksi tr v. stimi
3418 talusangulo - úhel sklonu (svahu) - Böschungswinkel m
3419 tangenta - tangentový - tangensförmig(e Kurve), Tangens-
3420 tangentarko - arkustangens m - Arkustangens m
3421 tangento - tangens m - Tangens m
3422 tangento de rekto, direkte v. angula koeficiento (de rekto)
3423 -, hiperbola - hyperbolický tangens - Hyperbeltangens, Tangens hyperbolicus
3424 tangentoido - tangentoida f - Tangenskurve f
3425 tangentoteoremo - tangentová věta f - Tangenssatz m
3426 tanĝ(ant)a - tangenciální, tečný - tangential
3427 tanĝanta - dotýkající se, tečnový - tangierend, Tangenten-
3428 tanĝanto - tečna f - Tangente f
3429 tanĝi tr - dotýkat se, být tečnou - tangieren
3430 tasko - úloha f - Aufgabe f
3431 -, karakteriza randa - charakteristická okrajová úloha charakteristische Randwertaufgabe
3432 -, nombra - numerická úloha - Zahlenaufgabe, numerische Aufgabe
3433 taŭtologio - tautologie f - Tautologie f
3434 tavolo - vrstva f - Schicht f
3435 tegaĵo, algebra - algebraický uzávěr m - algebraische Hülle f
3436 -, konveksa - konvexní obal m - konvexe Hülle
3437 tendenco - tendence f - Tendenz f
3438 tensora - tenzorový - tensoriell
3439 tensoro - tenzor m - Tensor m
3440 teoremo - věta f, teorém m, poučka f - Satz m, Theorem n
3441 -, Talesa - Thaletova věta - Satz des (von) Thales
3442 -, Eŭklida - Euklidova věta - Euklidischer Lehrsatz, Satz von Euklid
3443 -, Pitagora - Pythagorova věta - pythagoreischer Lehrsatz (Satz), Lehrsatz des Pythagoras
3444 - pri fiksa punkto - věta o pevném bodě - Fixpunktsatz
3445 - pri implicitaj funkcioj - věta o implicitních funkcích - Satz über implizite Funktionen
3446 - pri mezvaloro - věta o střední hodnotě - Mittelwertsatz
3447 teorio - teorie f - Theorie f
3448 - de funkcioj - teorie funkcí - Funktionentheorie
3449 - de relativeco - teorie relativity - Relativitätstheorie
3450 termo (en polinomo; serio, vico, frakcio) - člen m - Term m; Glied n
3451 - de proporcio - člen úměry - Proportionale f
3452 -, mezproporcia - střední geometrická úměrná f - mittlere (vierte) Proportionale
3453 testi tr - testovat - testen
3454 testo - test m - Test m
3455 - de signifiko - test významnosti - Signifikanztest
3456 -, ĥi-kvadrata - test chi-kvadrát - Chi-Quadrat-Test
3457 test-vico - posloupnaost f testů - Testfolge f
3458 tetraedro - pravidelný čtyřstěn m, tetraedr m - regelmässige Vierflach n, Tetraeder n
3459 tipo (en algebro kaj grupteorio) - typ m - Typ m
3460 tiri (desegni) paralelon al rekto tra donita punkto - sestrojit bodem rovnoběžku s přímkou - die Parallele ziehen (zeichnen) zu einer Geraden durch einer Punkt
3461 tiri (desegni) perpendiklon al rekto tra donita punkto - sestrojit bodem kolmici na přímku - das Lot fällen von einem Punkt auf eine Gerade
3462 tolerspaco - toleranční pole n - Toleranzbereich m
3463 topologia - topologický - topologisch
3464 topologio - topologie f - Topologie I
3465 -, diskreta - diskrétní topologie - diskrete Topologie
3466 -, maldiskreta (ĥaosa) - indiskrétní (triviální) topologie - indiskrete (chaotische, triviale) Topologie
3467 tordeco - torze f - Windung f, Torsion f
3468 torforma (tora) - prstencový - ringförmig
3469 toro (solido k.a. surfaco) - anuloid m, torus m, kruhový prstenec m - Torus m, Ringkörper m, Ringfläche f, Ring m, Kreistorus, Kugelring
3470 toroida - toroidní - toroidal
3471 toroido (kurbo) - toroida f - Toroide f
3472 - (surfaco) - toroid m - Toroid n
3473 T-ortilo - příložník m - Schlaglineal n
3474 toruso v. toro
3475 totala - totální, úplný - total
3476 totalizatoro v. adiciilo
3477 trabo (signo super grando, ekz. ) - pruh m - Querstrich m, Strich
3478 traigi ebenon tra... - proložit rovinu... - eine Ebene durch... legen
3479 trajektorio (de familio de kurboj) - trajektorie f - Trajektorie f
3480 - (vojo, orbito) - trajektorie f - Bahnkurve f
3481 traktrico - traktrix f, vlečná křivka f - Schleppkurve f, Traktrix f
3482 transcenda - transcendentní - transzendent
3483 transcendobazo - báze f transcendentnosti - Transzendenzbasis f
3484 transfinia - transfinitní - transfinit
3485 transfleksiĝa v. infleksa
3486 transformado - transformování n - Transformation f, Umformung f
3487 transformeblo - transformovatelnost f - Transformierbarkeit f
3488 transformi tr - transformovat, uvádět na tvar - transformieren
3489 - (al alia nombrosistemo) - převádět - konvertieren, transformieren
3490 transformo - transformace f - Transformation f
3491 - de serioj - transformace řad - Reihentransformation
3492 -, konjunkcia - konjunktivní transformace - konjunktive Transformation
3493 - per simileco - podobnostní transformace - Ähnlichkeitstransformation
3494 -, projektiva - projektivní transformace (zobrazení n) - projektive Abbildung f
3495 transigi (ciferpozicio) - převádět - übertragen
3496 transitiva - tranzitivní - transitiv
3497 transitiveco - tranzitivnost f - Transitivität f
3498 transkalkuli tr (al alia unito) - převádět, přepočítat - umrechnen
3499 translacii tr - rovnoběžně posouvat - parallel verschieben
3500 translacio - translace f, posunutí n - Translation f, Parallelverschiebung f
3501 transobtuza (angulo) - vypuklý - überstumpf
3502 transponado de matrico - transponování n matice - Transponieren n (Transposition f) einer Matrix
3503 transponaĵo de matrico - transponovaná matice f - transponierte (gestürzte) Matrix f
3504 transponato v. transponaĵo de matrico
3505 transponi tr (matricon) - transponovat - transponieren
3506 transporti tr (termojn el unu flanko de ekvacio al la dua) - převádět (členy z jedné části rovnice do druhé) - auf die andere Seite bringen, transponieren (Glieder einer Gleichung)
3507 -, paralele - paralelně přenášet - parallel verschieben (übertragen)
3508 transporto (de termoj en egalaĵo) - přenos m - Auf-die-andere-Seite-Bringen n, Hinüberschaffen n
3509 transpozicio - transpozice f - Transposition f
3510 transversa - příčný, transverzální - transversal
3511 transverso - příčka f, transverzála f - Transversale f
3512 - tra vertico - příčka procházející vrcholem - Eckentransversale
3513 trapezo - lichoběžník m - Trapez n
3514 -, simetria - rovnoramenný - lichoběžník - gleichschenkliges Trapez
3515 trapezoido (neparalelogramo) - trapezoid m, různoběžník m - Trapezoid n
3516 tri - tři - drei
3517 triangulado - triangulace f - Triangulation f
3518 triangula - trojúhelníkový; (hranol, jehlan) trojboký - dreieckig; (Prisma, Pyramide) dreiseitig
3519 triangulo - trojúhelník m - Dreieck n
3520 -, akut(angul)a - ostroúhlý trojúhelník - spitzwinkliges Dreieck
3521 -, ĉirkaŭskribita - opsaný trojúhelník - umbeschriebenes Dreieck
3522 -, egallatera - rovnostranný trojúhelník - gleichseitiges Dreieck
3523 -, enskribita - vepsaný trojúhelník - einbeschriebenes Dreieck
3524 -, obtuz(angul)a - tupoúhlý trojúhelník - stumpfwinkliges Dreieck
3525 -, ort(angul)a - pravoúhlý trojúhelník - rechtwinkliges Dreieck
3526 -, Paskala - Pascalův trojúhelník - Pascalsches Dreieck
3527 -, Pitagora - pythagorejský trojúhelník - pythagoreisches Dreieck
3528 -, sfera - sférický trojúhelník - sphärisches Dreieck
3529 -, simetria - rovnoramenný trojúhelník - gleichschenkliges Dreieck
3530 -, skalena (nesimetria) - různostranný (obecný) trojúhelník - ungleichseitiges Dreieck
3531 triaria (triuma) - trojkový, triadický - triadisch, ternär
3532 tridimensia - trojrozměrný - dreidimensional
3533 triedro - trojhran m - Dreibein n
3534 triflanka - trojstranný, trojboký - dreiseitig
3535 trifolio (kurbo) - trojlístek m - Dreiblatt n
3536 trigonometria - trigonometrický - trigonometrisch
3537 trigonometrio - trigonometrie f - Trigonometrie f
3538 -, sfera - sférická trigonometrie - sphärische Trigononetrie
3539 triĥotomio - trichotomie f - Trichotomie f
3540 triiliono (1018) - trilión m - Trillion f
3541 trilatera - trojstranný - trilateral, dreiseitig
3542 trilatero - trojstran m - Dreiseit n
3543 trilineara - trilineární - trilinear
3544 triliono (1018) - trilión m - Trillion f
3545 trinoma evi.v. trinomiala
3546 trinomiala - trinomický - trinomisch
3547 trinomo evi.v. tritermo
3548 trionigo de angulo v. trisekco de angulo
3549 trisekco de angulo - trisekce f úhlu - Winkeldreiteilung f, Trisektion f des Winkele
3550 tritermo - trojčlen m, trinom m - Trinom n
3551 triviala - triviální - trivial
3552 troĥoido - trochoida f - Trochoide f
3553 trukarto - děrný štítek m - Lochkarte f
3554 trunkita - komolý - stumpf
3555 trunko (de piramido, konuso) - komolé těleso n - Stumpf m
3556 turni tr (ebenan figuron en projekciebenon) - otočit, otáčet - umlegen, umklappen
3557 umbilikpunkto - kruhový (sférický) bod m - Nabelpunkt m
3558 undoro - undor m - Undor m
3559 unika (gvidanta al ununura rezulto) - jednoznačný - eindeutig
3560 unita - jednotkový - Einheits-
3561 unitara - unitární - unitär
3562 unito (kiel elemento de algebra strukturo) - jednotka f, jednotkový prvek m - Einselenent n, Einheitselement
3563 - de mezuro - měrná jednotka - Masseinheit f
3564 -, kompleksa - komplexní jednotka - komplexe Einheit
3565 unu - jeden - ein(s)
3566 unu kaj nur unu x - právě jedno x - genau ein x
3567 unueco (de solvo) - jednoznačnost f - Eindeutigkeit f, Unität f
3568 unuforma - rovnoměrný, stejnoměrný, uniformní - uniform, gleichmässig
3569 unuformeco - uniformita f, rovnoměrnost f - Uniformität f
3570 unuformigo - uniformizace f - Uniformisierung f
3571 unuigi - sjednotit - vereinigen
3572 unuo (nombro unu; abstrakta elementa kvanto) - jednotka f - Einseinheit f, Einheit
3573 -, binara - dvojková (binární) jednotka - binäre Einheit, Dualstelle f
3574 - de populacio - jednotka zákl.souboru - Gesamtheitseinheit
3575 - de samplado - jednotka šetření - Erhebungseinheit
3576 -, imaginara - imaginární jednotka - imaginäre Einheit
3577 -, sampla - výběrová jednotka - Stichprobeneinheit
3578 unuoj - jednotky fpl - Einer mpl
3579 unupeca (hiperboloido) - jednodílný - einschalig
3580 unusignifa - jednoznačný - eindeutig
3581 unusignifeco - jednoznačnost f - Eindeutigkeit f
3582 unusolva (ekvacio k.s.) - mající jedno řešení - nur eine Lösung besitzend
3583 unu-unu-signifa - jednojednoznačný - eineindeutig, umkehrbar eindeutig
3584 valenco (valenteco) (de formoj) - valence f - Valenz f
3585 valida - platný - gültig
3586 valideco - platnost f - Gültigkeit f
3587 -, ĝenerala - všeobecná platnost - Allgemeingültigkeit f
3588 valoro - hodnota f - Wert m
3589 -, absoluta - absolutní hodnota - absoluter Betrag m
3590 -, allasebla - přípustná hodnota - zulässiger Wert
3591 -, aproksima (alproksimiĝa) - približná hodnota - Näherungswert, Approximativwert
3592 - de pozicio (de cifero en nombro) - poziční hodnota Stellenwert, Positionswert
3593 - de samplo - výběrová hodnota - Stichprobenwert
3594 - de variablo - hodnota proměnné - Variablenwert
3595 -, derivita - odvozená hodnota - abgeleitete Grosse f
3596 -, efektiva - skutečná hodnota - wirklicher Wert
3597 -, empiria - empirická hodnota - empirischer Wert
3598 -, inversa - převrácená hodnota, reciproká hodnota - inverser Wert, reziproker Wert
3599 -, krita (kriza) - kritická hodnota - kritischer Wert
3600 -, maksimuma - maximální hodnota - Maximalwert
3601 -, mediana - hodnota medián, medián m - Medianwert, Mediane f
3602 -, nominala - nominální hodnota - Nennwert
3603 -, orientiĝa - orientační hodnota - Richtwert
3604 -, randa - okrajová hodnota - Randwert
3605 -, stacionara - stacionární hodnota - stationärer Wert
3606 variablo - proměnná f - Veränderliche f, Variable f
3607 -, dependa - závisle proměnná - abhängige Variable
3608 -, nedependa - nezávisle proměnná - unabhängige Variable, Argument n
3609 -, stokasta - náhodná proměnná (veličina f) - Zufallsgrösse f
3610 vari(ad)a - variační - variabel, Variations-
3611 variado (de funkcio) - variace f - Variation f, Schwankung f
3612 varianca - disperzní, rozptylový - Dispersions-, Varianz-
3613 varianco - rozptyl m, disperze f, střední kvadratická odchylka f - Varianz f, Dispersion f, Streuung f
3614 varianto evi.v. variablo
3615 variero - poměrný přírůstek m - Relativzuwachs m, verhältnismässiger Zuwachs
3616 varii ntr - měnit se - sich ändern, sich verändern
3617 variigi - změnit - variieren
3618 vario - variační rozsah m - Variationsbereich m
3619 vektora - vektorový - vektoriell
3620 vektorkampo - vektorové pole n - Vektorfeld n
3621 vektornormo - norma f vektoru - Vektornorm f
3622 vektoro - vektor m - Vektor m
3623 -, binormala - vektor binormály - Binormalenvektor
3624 -, ĉefnormala - vektor hlavní normály - Hauptnormalenvektor
3625 -, laŭaksa - axiální vektor - axialer (rotatorischer) Vektor
3626 -, normumita - normovaný vektor - normierter Vektor
3627 -, polusa - polární vektor - polarer Vektor
3628 -, pozicia - polohový vektor, rádiusvektor - Ortsvektor, Radiusvektor
3629 -, tanĝanta - tečný vektor - Tangentenvektor
3630 -, unita - jednotkový vektor - Einheitsvektor
3631 vektorparo - dvojice f vektorů - Vektorpaar n
3632 vera - pravdivý - wahr
3633 vereco - pravdivost f - Wahrheit f
3634 verifi tr - verifikovat, ověřovat - verifizieren
3635 verifo - verifikace f, ověřování n - Verifizierung f, Bestätigung f
3636 verkontroli tr v. verifi
3637 versoro - verzor m - Versor m
3638 vertico (de angulo, koniko, kurbo) - vrchol m - Scheitel m
3639 - (de simetria triangulo, konuso, piramido) - vrchol - Spitze f
3640 - (de abstrakta simplekso, poligono, diagramo, pluredro) - vrchol - Eckpunkt, Eche f
3641 -, opozicia - protilehlý vrchol - Gegenecke, gegenüberliegende Ecke
3642 vertikala - svislý, vertikální - vertikal
3643 vertikalo - svislice f, vertikála f - Vertikale f
3644 - de matrico - sloupec m matice - Spalte f einer Matrix
3645 vico - posloupnost f - Folge f, Sequenz f
3646 - (horizontalo aŭ vertikalo de matrico) - řada f - Reihe f
3647 -, aritmetika - aritmetická posloupnost - arithmetische Folge
3648 - de punktoj - posloupnost bodů - Punkfolge
3649 -, diverĝa - divergentní posloupnost - divergente Folge
3650 - el opo (aranĝaĵo) - variace f - Variation f
3651 - el opo kun ripeto - variace s opakováním - Variation mit Wiederholung
3652 - el opo sen ripeto - variace bez opakování - Variation ohne Wiederholung
3653 -, funkciala - posloupnost funkcí - Funktionenfolge
3654 - (progresio), geometria - geometrická posloupnost - geometrische Folge (Progression f)
3655 -, harmona - harmonická posloupnost - harmonische Progression
3656 -, konverĝa - konvergentní posloupnost - konvergente Folge
3657 -, rikura - rekurentní posloupnost - rekursive Folge
3658 vido (desegnita) - pohled m - Ansicht f
3659 -, flanka - boční pohled - Flankenansicht
3660 -, fronta - čelní pohled - Vorderansicht
3661 vidpunkto - hledisko n - Auffassung f, Deutung f
3662 vinkulo (rilatiga linio strekita super pluraj termoj) - pruh m, čára f - Überstreichung f
3663 vivdaŭro (en statistiko) - životnost f - Lebensdauer f
3664 vojkoneksa - lineárně souvislý - wegzusammenhängend
3665 vojo (de neorientita grafo; strekoj kaj nodoj ne ripetiĝas) - cesta f - Weg f
3666 -, direkta (de orientita grafo; strekoj kaj nodoj ne ripetiĝas) - dráha f - einfacher Weg, Bahn f
3667 volumeno - objem n - Volumen n, Rauminhalt m
3668 volvonombro (de kurbo rilate al punkto) - index m bodu - Umlaufzahl f, Windungszahl, Index m
3669 vronskiano - wronskián m - Wronskische Determinante f
3670 z-koordinato - souřadnice f z, kóta f - Applikate f, Kote f, z-Koordinate f
3671 zono - pás m - Zone f
3672 -, sfera - kulový pás - Kugelzone
S U P L E M E N T O
3673 angulo (de kompleksa nombro) - amplituda f, polární úhel m - Argument n, Arcus m, Amplitude f, Winkel m
3674 antiparalela (v.a. kontraŭparalela) - antiparalelní - antiparallel 3675 antivalenco (antivalenteco) - nonekvivalence f, negace f ekvivalence, antivalence, alternativa f, operace f vylučovací NEBO - Antivalenz f
3676 aranĝo laŭ komuna denominatoro - uspořádání n podle společného jmenovatele - Anordnung f nach gemeinsamer Nenner
3677 aro, separanta - oddělující množina f - separierende (trennende) Menge f
3678 aroj, separeblaj - separovatelné (oddělitelné) množiny fpl - trennbare (separierbare) Mengen fpl
3679 -, separitaj - separované (oddělené) množiny - getrennte (separierte) Mengen
3680 aŭtentikeco - autentičnost f - Glaubwürdigkeit f, Authentizität f
3681 bajto (okbito) - byte m, slabika f - Byte n
3682 baremo - barém m, tabulkový seznam m, sbírka f vzorců - Rechenknecht m, Rechentabelle f
3683 cirkvito (en komputa logiko) - obvod m - Zählschaltung f
3684 deskriptiva (geometrio) - deskriptivní - deskriptiv
3685 ekvivalenco (ekvivalenteco) - ekvivalence f - Äquivalenz f
3686 elporti el krampoj (ankaŭ: el sub radiksigno)(v.a. eligi...) - vytýkat před závorky - vor die Klammer ziehen (setzen), ausklammern
3687 difindomajno - definiční obor m - Definitionsbereich m
3688 funktoro, propozicia - výrokotvorný funktor m, výroková spojka f - aussagenlogischer Funktor m
3689 globoida - kulovitý, globoidální - globoidal
3690 grado (de algebra kurbo aŭ surfaco) - stupeň m - Grad m, Ordnung f
3691 ĝeto (en komputa logiko) - hradlo n, vrátkový obvod m - Tor n, Sperre f, Block m, Blockstelle f, Blockwerk n, Torschaltung f
3692 intervalo de integrado - integrační interval m - Integrationsintervall n
3693 inversii tr (figuron) - inverzně zobrazit - invers abbilden
3694 inverso de nombro - inverzní (převrácené) číslo n - inverse (reziproke, umgekehrte) Zahl f
3695 klozuro - uzávěr n - Abschliessung f
3696 komuti tr - komutovat, zaměňovat - kommutieren, vertauschen
3697 kunvolvo v. kunfaldo
3698 kvaternara - kvaternární - quaternär
3699 limo de integrado - integrační mez f - Integrationsgrenze f
3700 malimplica v. eksplicita
3701 malkrampi tr - odstranit závorky - klammerauflösen, klammereinsparen
3702 matroido - matroid m - Matroid n
3703 negacio de logika produto - negace f logického součinu, negace konjunkce - negierte Konjunktion f
3704 - de logika sumo - negace logického součtu, negace disjunkce - negierte Disjunktion f
3705 nul - nula - null
3706 nulo - nula f - Null f
3707 operacio AŬ - operace f NEBO, logický součet m - ODERVerknüpfung f, Disjunktion f
3708 -, Bulea (de Boole) - booleovská operace - Boolesche Operation
3709 - KAJ - operace A, logický součin m - UND-Verknüpfung, Konjunktion f
3710 -, komplementa - doplňková operace - konplementäre Operation 3711 -, logika - logická operace - logische Operation
3712 - NE-AŬ - operace NOR, negace logického součtu, negace disjunkce - NOR-Verknüpfung
3713 - NE-KAJ - operace NAND, negace logického součinu, negace konjunkce - negierte Konjunktion, NAND-Verknüpfung
3714 ortanto (v.a. ortanta streko, perpendiklo) - kolmice f - Senkrechte f, Lot n
3715 pezocentro (v.a. gravita centro) - těžiště n - Schwerpunkt n
3716 polusdistanco (v.a. radius-vektoro) - průvodič m, radiusvektor m, polohový vektor - Radiusvektor m, Ortsvektor
3717 produto, logika - logický součin m - logisches Produkt n
3718 punktaro, lima - hranice f (jako bodová množina) - mengentheoretischer Rand m
3719 ternara - ternární - ternär
3720 unara - unární - unär
3721 variablo, argumenta v. nedependa variablo
3722 -, cela v. dependa variablo